Digmang bayan sa ST, sumusulong sa kabila ng matinding militarisasyon

ANG BAYAN
7 April 2012

Download PDF
Mabangis ang mga operasyong militar ng Armed Forces of the Philippines (AFP) sa rehiyon ng Southern Tagalog (ST). Pinupuntirya nito ang mga prubinsya ng Quezon, Rizal, Laguna at Batangas gayundin ang mga islang lalawigan ng Mindoro at Palawan.

Walang pakundangan ang mga pagpatay tulad ng nangyaring masaker ng mga sibilyang menor de edad na nangangaso noong Pebrero sa Magdalena, Laguna.

Sapilitan ang ebakwasyon at pagwasak sa kabuhayan ng mga katutubong mamamayan sa Mindoro at Palawan bunga ng mga operasyon para kontrolin ang populasyon. Laganap ang pagpapahirap sa mga pinagsususpetsahang kaanib ng rebolusyonaryong kilusan sa Quezon at Mindoro; ekstrahudisyal na pamamaslang at pagdukot sa mga lider-masa sa Batangas, Mindoro at Palawan. Maraming kaso ng iligal na pag-aresto at pagdetine; pagmolestya at paglapastangan sa kababaihan. Sapilitan ang pagrekrut ng mga menor de edad sa CAFGU; at malisyosong pinag-uugnay ang mga progresibong lider at organisasyon ng mamamayan at armadong rebolusyonaryong kilusan. Ang mga ito ay ilang halimbawa lamang na mababanggit mula sa mahabang listahan ng mga krimen ng AFP laban sa mamamayan.

Sa kalunsuran ng rehiyon, ginawang militarisado ang maraming komunidad ng mga maralitang lunsod at mga pabrika. Naging karaniwang tanawin na ang presensya ng mga detatsment ng militar sa mga komunidad ng mga manggagawa at maralita malapit sa Laguna de Bay sa ilalim ng tinaguriang “peace and order” at “community development”.

Nakakonsentra sa mga larangang gerilya ng ST ang kabuuang 16 na batalyon ng AFP sa ilalim ng 2nd ID at Western Command. Hindi pa kasama rito ang mga pwersa ng Special Action Force at mga public safety maneuver battalion ng PNP at mga yunit ng CAFGU na pinamamahalaan ng 59th Cadre Battalion ng Philippine Army.

Ang Quezon ang pinakamilitarisadong prubinsya ng rehiyon kung saan nakadeploy ang apat na batalyon ng Philippine Army sa ilalim ng 201st at 202nd Brigade: ang 74th IB sa 4th District; 85th IB sa 3rd District; 76th IB sa 2nd District; at 1st SFB sa 1st District. Pinakamasinsin ang latag ng kaaway sa South Quezon at Bondoc Peninsula (3rd at 4th district) kung saan humigit-kumulang anim na batalyon ng pinagsamang pwersa ng AFP, PNP at CAFGU ang nakadeploy sa kabuuang 57 kampo at detatsment.

Sumunod ang isla ng Mindoro na may tatlong batalyon ng Philippine Army sa ilalim ng 203rd Brigade—ang 80th IB, 4th IB, lakas-batalyong pwersa ng 23rd Division Reconnaissance Coy at isang kumpanya ng Scout Ranger, tatlong panagupang batalyon ng PNP at karagdagang tatlong batalyon ng CAFGU na may mahigit 2,400 tauhan sa kabuuan at nakakalat sa buong 54 na kampo at detatsment.

Pangatlo ang Palawan na may dalawang batalyon ng Philippine Marines — ang 4th at 12th Marine Battalion Landing Team — sa ilalim ng Western Command, isang batalyon ng Philippine Air Force (740th Combat Group), isang batalyon ng PNP at isang batalyon ng CAFGU na nakakalat sa 20 kampo at detatsment.

Samantala, ang 202nd Brigade na may hurisdiksyon sa mga prubinsya ng Rizal, Laguna, Batangas at sa 1st at 2nd district ng Quezon ay may anim na panagupang batalyon—ang 76th IB sa North Quezon, 1st SFB sa Central Quezon, 1st IB sa Laguna, 730th at 733rd CG ng PAF sa Batangas at 16th IB sa Rizal. Dagdag pa, ang 58th IB sa ilalim ng 5th ID ay naglulunsad rin ng mga operasyong militar sa hangganan ng Rizal at Bulacan.

Sa kabila ng labis-labis na kalamangan ng AFP sa pwersa at kagamitang militar, magiting na hinaharap ng Bagong Hukbong Bayan sa Southern Tagalog ang bawat pagsalakay ng mersenaryong tropang militar at pulisya ng papet na rehimeng US-Aquino. Sa di kumpletong ulat ng mga prubinsya at eryang militar, nailunsad ang kabuuang 89 na taktikal na opensiba nitong nakaraang dalawang taon na nagdulot sa kaaway ng 63 patay at 39 sugatan. Nakumpiska sa mga labanang ito ang kabuuang 85 armas na kinabibilangan ng 48 malalakas na riple, 37 pistola’t mahihinang riple at maraming kagamitang militar tulad ng night vision goggles, mga radyong pangkomunikasyon, mga granada at mga bala.

Tuluy-tuloy sa lahat ng larangang gerilya ang mga opensibang militar ng AFP na maiiksi ang patlang ng pahinga. Sa kabila nito at sa gitna ng mga kahirapan, matagumpay na napreserba ang mahigit sampung mga larangang gerilya sa pitong lalawigan ng rehiyon. Nahawakan ng relatibong mas maliliit at mas mahihinang yunit ng hukbong bayan ang inisyatiba at pleksibilidad para iwasan ang pakikipagsagupaang hindi lubos na napaghandaan at mababa ang posibilidad na maipanalo habang naghahanap ng pagkakataong banatan at pinsalain ang relatibong mas mahihina at bulnerableng bahagi ng kaaway.

Mahusay na sinamantala ng hukbong bayan ang maiksing panahon ng paghupa ng mga operasyong militar para pukawin, organisahin at pakilusin ang masa, ilunsad ang mga pakikibakang antipyudal at rebolusyong agraryo, lumahok sa produksyon, itatag ang mga lokal na organo ng kapangyarihang pampulitika at mga rebolusyonaryong organisasyon ng mamamayan, at papag-ibayuhin ang mga pagsasanay sa pulitika’t militar. Dahil dito, patuloy na nalilikha at napapalawak ang baseng suporta para sa hukbo at sandatahang pakikibaka mula sa kanayunan habang nalilinang ang mahigpit na disiplina at kahandaan sa paglaban ng hukbo.