ANG BAYAN: 21 April 2012

Editoryal: Paigtingin ang pakikibakang anti-imperyalista ng mga manggagawa at sambayanan

20120421pi

Sa harap ng nagpapatuloy at nagtatagal na krisis ng pandaigdigang sistemang kapitalista, lalong pinag-iibayo ng mga imperyalistang bansa ang pagsasamantala at pang-aapi sa mga manggagawa at mamamayan, laluna sa mga neokolonyal na bansa katulad ng Pilipinas. Kasabay ng paglala ng krisis ng naghaharing sistema, lalong nagiging sunud-sunuran ang naghaharing reaksyunaryong rehimen sa mga dikta ng imperyalismong US, International Monetary Fund at mga dayuhang monopolyong korporasyon. Masugid...