Gamit ang "smart bomb" ng US, mga masaker maaaring maganap

ANG BAYAN
7 April 2012

Download PDF
Maaaring maganap ang mga masaker ng sibilyan sa Pilipinas katulad ng nangyayari sa Afghanistan at Pakistan sa harap ng paggamit ng AFP ng mga smart bomb na sinusuplay ng militar ng US. Ang smart bomb ay mga bombang inihuhulog mula sa himpapawid na may partikular na target. Ginigiyahan ito ng impormasyon mula sa GPS (global positioning system, o impormasyong tumutukoy sa eksaktong lokasyon sa mundo sa pamamagitan ng satellite).

Inamin kamakailan ng mga upisyal ng AFP na naghulog ito ng mga smart bomb laban sa diumano’y kuta ng Abu Sayaff sa Parang, Sulu noong madaling araw ng Pebrero 2. Ayon sa naturang mga upisyal, sangkot ang militar ng US sa operasyon sa pamamagitan ng pagbibigay ng impormasyong GPS upang gabayan ang inihulog na bomba. Itinakda ang oras at paraan ng pananalakay gamit ang Scan Eagle Unmanned Aerial Vehicle (UAV), isang maliit at magaang tipo ng drone ng militar ng US na ginagamit sa paniktik.

Ipinamarali ng AFP na napatay nila sa naturang operasyon ang diumano’y teroristang si Zulkifli bin Hir alyas Marwan mula sa Malaysia. Pero ilang linggo pagkalipas, lumitaw ang impormasyon na si Marwan ay nakita sa ibang bansa. Wala pang independyenteng imbestigasyon sa naturang pambobomba.

Ipinagmayabang ng AFP na noon pang Nobyembre 2010 binigyan ng US ang Pilipinas ng mga smart bomb. Mula Disyembre, pumailalim sa pagsasanay ang mga pwersa ng AFP para sa operasyon at pagmantine ng mga ito. Ang mga unang pagsubok nito ay isinagawa noong Mayo 2011. Pagsapit ng Hunyo, binigyan ng US ang AFP ng karagdagang 22 smart bomb. Ang pambobomba noong Pebrero 2 ang unang pagkakataong pinakawalan ng US ang mga smart bomb laban sa mga tinagurian nitong “banta sa seguridad.”

Sa karanasan sa Afghanistan at Pakistan, ang paggamit ng mga smart bomb at drone ng US ay nagresulta sa malawakang pinsala sa mga sibilyang ipinagkamaling mga “terorista.” Sa mga independyenteng pag-aaral, naitala ang halos 550 kumpirmadong sibilyan, kabilang ang 60 bata, ang minasaker ng mga smart bomb na inihulog ng mga eroplano ng US.

Malaking pambubuladas ang pilit na pinalalabas ni Aquino na ang pagpapalipad ng US ng mga drone sa Pilipinas ay hindi lumalabag sa kasarinlan ng bansa dahil para lamang daw ito sa paniktik at hindi naman diumano ito ginagamit sa kombat. Ang paniniktik o mga operasyong pang-intelidyens, kabilang ang isinasagawang surbeylans sa pamamagitan ng mga drone, ay susing bahagi ng mga operasyong pangkombat. Ilang taon nang nagpapalipad ang militar ng US ng mga drone sa Pilipinas, kabilang sa loob ng mga sonang gerilya sa iba’t ibang panig ng bansa.