Koordinadong operasyong militar sa Rizal, binigo ng NAAC-NPA! Pagdiriwang ng ika-43 anibersaryo ng BHB sa lalawigan, tagumpay!

Macario Liwanag (Ka Karyo)
NPA Rizal (Narciso Antazo Aramil Command)
April 08, 2012

Mula noong Enero 2, 2012 hanggang sa kasalukuyan, isinasagawa ng mga pwersang militar at pulisya ang walong bugso ng malakihang operasyon sa lalawigan ng Rizal sa balangkas ng OPLAN BAYANIHAN ng rehimeng US-Aquino. Isang koordinadong kampanya ng paglipol laban sa Bagong Hukbong Bayan (BHB) ang inilunsad ng mga pwersa ng 16th IB-PA, 76th IB-PA, 59th IB-PA sa ilalim ng 2nd ID-PA kabilang ang Maneuver Battalion ng SAF-PNP. Saklaw ng operasyong ito ang mga bayan ng Montalban, San Mateo, Baras, Tanay at ang Lunsod ng Antipolo na patuloy na nagdudulot ng pinsala sa buhay at ari-arian ng mamamayan kabilang na ang mga magsasaka at setler maging ang hanay ng pambansang minoryang Dumagat at Remontado.

Aktibong paglaban at taktikal na opensiba ang tugon dito ng Narciso Antazo Aramil Command (NAAC)– NPA-Rizal. Tugon din ito sa kahilingan ng masa sa mga erya ng NPA na parusahan ang armadong pwersa ng reaksyunaryong estado sa malawakang paglabag sa karapatang-tao. Higit sa lahat, pasalubong ito sa ika-43 anibersaryo ng NPA.

*Pebrero 15, 2012 –* nagkaroon ng mis-encounter sa Sto. Niño, Tanay, Rizal, ang mga tropa ng 16th IB-PA at 59th IB-PA na nagresulta sa pagkamatay sa isang upisyal at pagkasugat ng tatlong iba pa. Upang pagtakpan ang nangyaring labanan sa pagitan nila, pinalabas ng 2nd ID sa midya at publiko na engkwentro ito sa pagitan ng NPA at mga pwersa ng AFP.

*Pebrero 19, 2012 –* binigo ng isang iskwad ng NPA ang tangkang pagsalakay ng isang platung tropa ng 16th IB-PA na pinamumunuan ni Lt. Bagbag sa Sitio Kinabuan, Sta. Ines, Tanay, Rizal. Naunang pinutukan ng NPA ang nakitang papasalakay na kaaway. Agad na tinamaan ang nasa unahan ng hanay ng kaaway habang ang iba niyang mga kasamahan ay nag-atrasan at walang habas na nagpaputok kahit malayo na sa pwesto ng mga kasama. Malubhang nasugatan sa labanang ito si PFC Agcaoili habang walang kaswalti sa panig ng BHB.

*Marso 3, 2012 –* inisnayp at hinaras ng tropa ng NAAC-NPA ang detachment ng 59th IB-PA sa Sto. Niño, Tanay, Rizal. Sa takot ng mga sundalo at CAFGU at sa pag-aakalang papasok na sa kanilang kampo ang NPA ay bahag ang buntot na nanakbo at nilisan ang kanilang detachment. Binalikan lang ito matapos matiyak na malayo na ang NPA. Sa ulat ng mamamayan sa lugar ay isa ang patay at tatlo ang sugatan sa hanay ng mga sundalo.

*Marso 23, 2012 – (Gabi)* Pinaputukan ng isang tim ng NAAC-NPA ang mga myembro ng 59th IB-PA sa kanilang detachment sa Calawis, Antipolo City. Dalawa ang sugatan sa operasyong ito.

*Marso 30, 2012 –* Hinarass ng isang tim ng NAAC-NPA ang pinagsanib na tropa ng 16th IB-PA at 59th IB-PA sa kanilang detachment sa Sitio Apya, Calawis, Antipolo City. Tatlong sundalo ang nasugatan sa operasyong ito.

Ang mga taktikal na opensibang ito ang bumigo sa walong bugso ng koordinadong kampanyang militar. Ang pagkabisa sa tereyn at malawak na suporta ng masa sa lalawigan ang nagtiyak na matagumpay ang mga TO ng NPA sa lalawigan at ligtas sa anumang kapahamakan ang mga yunit ng NAAC-NPA. Kasabay ng mga TO at aktibong paglaban, nailalarga ng BHB ang gawaing masa sa gitna ng patuloy na pananalakay ng kaaway. Kasabay ng mga tagumpay sa gawaing militar ang mga tagumpay na nakamit sa gawaing masa.

Matagumpay ding nailunsad ang pagdiriwang ng ika-43 anibersaryo ng BHB noong Marso 29, 2012 sa teritoryo ng Demokratikong Gubyernong Bayan sa lalawigan. Dinaluhan ito ng mahigit 100 katao kabilang na ang mula sa kalunsuran at baseng masa sa kanayunan. Nailunsad ito sa gitna ng ikawalong bugso ng malakihang operasyong militar na nabigong pigilan ang pagdiriwang ng anibersaryo sa lugar.

Ang mga tagumpay na ito ng BHB sa lalawigan ang malinaw na sukatan ng kahihinatnan ng OPLAN BAYANIHAN ng rehimeng US-Aquino. Tulad ng mabangis na OPLAN BANTAY LAYA 1 & 2 ng rehimeng Arroyo, na hindi nagtagumpay at ganap na nabigo, ang OPLAN BAYANIHAN na naglalayong durugin ang rebolusyonaryong kilusan ay tiyak ding mabibigo. Ang NAAC-NPA-Rizal ay magpupunyagi na isulong ang digmang bayan na kabahagi ng kabuuang pagsisikap na kamtin ang estratehikong pagkapatas sa pambansang saklaw mula sa estratehikong depensiba.

*MABUHAY ANG IKA-43 ANIBERSARYO NG BAGONG HUKBONG BAYAN!
MABUHAY ANG PARTIDO KOMUNISTA NG PILIPINAS!
MABUHAY ANG SAMBAYANANG PILIPINO!*