Labanan ang sagad-sa-butong pagpapakapapet ng rehimeng Aquino

ANG BAYAN
7 April 2012

Download PDF
Magdadalawang-taon pa lamang ang rehimeng Aquino sa poder pero nahihigitan na nito ang nagdaang mga pinunong papet sa pagsusuko ng kasarinlan sa imperyalismong US. Binibigyang-daan ni Benigno Aquino III ang panghihimasok ng mga sundalong Amerikano at pinahihintulutang gamitin ang Pilipinas bilang malaking baseng lunsaran ng paghahari nito sa Asia-Pacific.

Wala kahit gabutil na pagsasaalang-alang o pagtatanggol ang rehimeng Aquino sa pambansang kalayaan ng Pilipinas. Tahasang idineklara kamakailan ni Aquino na pinahihintulutan nito ang militar ng US na gamitin ang himpapawid ng Pilipinas para sa pagpapalipad at operasyon ng mga surveillance drone ng US, na animo’y sadyang karapatan ito ng kanyang mga imperyalistang amo.

Ipinahayag din ni Aquino ang pagpabor sa pagpaparami at pagpapadalas ng “pagbisita” ng mga tropang Amerikano, ng pagdaong ng mga barko at pagpapalipad ng mga fighter jet ng US. Anang mga upisyal ni Aquino, hangga’t pwede ay araw-arawin at gawin sa lahat ng panig ng bansa ang mga pagsasanay-militar na Balikatan ng mga sundalong Amerikano sa Pilipinas.

“Para sa depensa ng kasarinlan ng Pilipinas” ang pangangatwiran ni Aquino sa pagbibigay-daan niya sa papalaking presensya, paglabas-pasok at paghahari ng mga tropang Amerikano sa bansa. Isang sagadsaring papet lamang ng mga Amerikano ang magdedeklara ng gayong napakalaking kabalintunaan. Nais ni Aquino na lubos na pagkaitan ng pambansang dignidad ang mamamayang Pilipino at ipaubaya ang pambansang kasarinlan sa kamay ng makapangyarihang imperyalistang amo.

Katulad ng nagdaang mga reaksyunaryong papet, nais ni Aquino na lunukin ng mga Pilipino ang lahat ng buladas ng imperyalismong US at maniwalang walang ibang interes ang militar at mga kapitalistang Amerikano sa Pilipinas kundi ang “ipagtanggol ang kalayaan at demokrasya.” Katulad ng paglalarawan ng imperyalismong US na “mabait na pananakop” ang ginawa nitong pagsaklot sa Pilipinas noong simula ng siglo 1900 at pagpuksa sa mahigit 400,000 Pilipino, pinalalabas ni Aquino na pawang kabutihan ang sadya ng pumaparitong libu-libong sundalong Amerikano. Para silang mga diyos kung tratuhin ni Aquino sa pag-aalay niya sa kanilang paanan ng lahat ng kalayaan ng Pilipinas.

Asal-alipin si Aquino sa harap ng kanyang mga imperyalistang panginoon. Kapalit ng lubos na pagsusuko ng kalayaan ng Pilipinas, masayang-masaya si Aquino na magantimpalaan ng mga pinaglumaang kagamitang militar ng kanyang amo. Ang totoo, ipinauubaya ng imperyalismong US ang mga nakatengga na nitong mga barko-de-gera at iba pang gamit-militar sa Pilipinas para magamit ang mga ito sa layuning itinakda rin ng US. Walang ibang pakay ang inaayudahan ng US na “modernisasyon” ng AFP kundi ang palakasin ang kakayahan nitong supilin ang mga pakikibakang demokratiko at makabayan ng mamamayan.

Pinalalakas ng rehimeng Aquino ang dominasyong militar ng US sa Pilipinas sa pamamagitan ng pagbibigay-daan sa permanenteng pananatili ng mga tropang Amerikano, pagtatayo nito ng imprastrukturang paniktik, paglulunsad ng mga operasyong pang-intelidyens, lihim na paglahok sa mga operasyong kontragerilya sa tabing ng mga “pagsasanay-militar” at pagbubukas ng mga daungan at paliparan para sa mga barko at eroplano-de-gera ng US na nagsasagawa ng mga operasyon para dominahan ang Asia-Pacific.

Sa pamamagitan ng pamamayani ng lakas-militar ng US sa Pilipinas, lalong napalalakas ang kakayahan ng US na impluwensyahan at diktahan ang mga usapin sa ekonomya, pulitika at militar ng Pilipinas. Dahil palaasa si Aquino sa ayuda-militar mula sa US, madali siyang diktahan ng anumang gusto ng kanyang amo.

Sunud-sunuran si Aquino sa mga diktang pang-ekonomya ng US.

Tulad ng nagdaang mga papet, itinataguyod ni Aquino ang mga patakaran ng liberalisasyon sa pamumuhunan at kalakalan, pribatisasyon, deregulasyon at denasyunalisasyon na nagdulot ng wala pang kaparis na krisis nitong nagdaang tatlong dekada. Sa paghahabol ng rehimeng Aquino na mapabilang sa kasunduang Trans-Pacific Partnership, itinutulak ni Aquino at ng kanyang mga kaalyado ang pagbabago ng reaksyunaryong konstitusyong 1987 upang lalong ibukas ang ekonomya sa pandarambong ng mga dayuhang malalaking kapitalista.

Sunud-sunuran si Aquino sa lahat ng mga patakarang panlabas ng US. Nagpapagamit siya sa pang-uupat ng gera o mga atakeng diplomatiko sa mga bansang itinuturing na kaaway ng imperyalismong US. Kung ano ang sabihin ng US laban sa Iran, North Korea, China at iba pang bansa ay siya ring bukambibig ni Aquino. Walang kahit katiting na dignidad si Aquino na igiit ang kalayaang makapamili ng kaibigan o kaaway na hindi dinidiktahan ng kanyang pinapanginoong US.

Sunud-sunuran si Aquino sa pasistang Counter-insurgency Guide ng US, kaya lalo nitong pinaiigting ang gerang panunupil na Oplan Bayanihan. Patindi nang patindi ang isinasagawang mga pambobomba at pandarahas laban sa mga sibilyang komunidad sa layong papaghariin ang takot at supilin ang mga pakikibaka ng mamamayan, laluna laban sa mga dayuhang pagmimina at pagtotroso. Sa dikta ng US, isinasaisantabi na ni Aquino ang usapang pangkapayapaan na kinakasangkapan lamang para lokohin at pasukuin ang mga rebolusyonaryong pwersa. Walang interes si Aquino na lutasin ang mga saligang usapin sa likod ng gera sibil, pangunahin na ang usapin ng pagtataguyod sa pambansang kasarinlan ng Pilipinas.

Sa harap ng kapitalistang krisis sa US at buong mundo, lalo pang pipigain ng US ang Pilipinas bilang tagasuplay ng murang hilaw na materyales at murang lakas-paggawa para sa operasyon ng mga Amerikanong monopolyong kapitalista. Kung si Aquino lamang ang masusunod, lalong malulugmok ang Pilipinas sa malakolonyal na pang-aapi at pagsasamantala ng US.

Ang mga darating na panahon sa ilalim ng papet na rehimeng Aquino ay dapat gamitin ng mamamayang Pilipino at ng kanilang mga rebolusyonaryong pwersa para paglagablabin ang patriyotismo at pasiklabin ang pakikibaka para sa pagtatanggol ng pambansang kalayaan.

Dapat iluwal ng mamamayang Pilipino ang malawak at maigting na mga pakikibaka laban sa panghihimasok-militar ng US. Buong-lakas na paalingawngawin ang sigaw para palayasin ang mga tropang Amerikano mula sa Pilipinas. Ubos-kayang hadlangan ang lahat ng tangkang gamitin ng mga sundalong Amerikano ang mga pasilidad-militar at sibilyan sa Pilipinas. Pag-ibayuhin ang paglaban sa pagpapagamit sa militar ng US sa himpapawid at karagatan ng Pilipinas para sa kanilang pagpapamalas at paggigiit ng kapangyarihan.

Buhayin ang diwa ng nasyunalismo at pagmamahal sa kalayaan sa pamamagitan ng pagpapataas ng kasalukuyang kamalayan ng mamamayan, laluna ng mga kabataan, hinggil sa kasaysayan ng pakikibaka ng sambayanang Pilipino laban sa kolonyalismo at neokolonyalismo. Itaguyod ang nasyunalismo at demokrasya bilang solusyon sa krisis panlipunan at pang-ekonomya. Igiit ang pagwawakas sa malakolonyal at malapyudal na sistema sa Pilipinas na itinataguyod ng US at ng papet nitong estado.