Mabuhay ang Ika-39 na Anibersaryo ng NDFP! Manggagawa at maralita, sumapi sa NPA!

Ipinagdiriwang naming mga rebolusyonaryong manggagawa ang ika-39 anibersaryo ng pagkakatatag ng National Democratic Front of the Philippines o NDFP!

Ang NDFP ay ang alyansa ng mga rebolusyonaryong organisasyon ng iba’t ibang uri at sektor ng lipunan. Isinusulong nito ang pagtapos sa kahirapan, kagutuman, pagsasamantala, at pang-aapi na dinaranas ng nakakarami sa ating bansa. Sinusuportahan nito ang armadong pakikibakang isinusulong ng miyembro nitong New People’s Army o NPA, ang tunay na hukbo ng sambayanang Pilipino.

Isinusulong ng NDFP ang paglaya ng sambayanang Pilipino sa imperyalismong US at mga alipores nitong naghaharing uri, ang malalaking burgesya-komprador at panginoong maylupa. Isinusulong nito ang tunay na demokrasya sa ating bansa – ang paglaya ng mga magsasaka, na siyang pinakamarami sa ating populasyon, sa pagsasamantala at paghahari ng iilang malaking panginoong maylupa.

Nagpalit-palit man ang pangulo ng bansa, hindi natapos ang kagutuman at karukhaan ng nakakarami sa atin. Paano, lahat ng mga naging pangulo, pawang tuta ng imperyalismong US at naglingkod sa iilang naghaharing uri – hindi sa masang manggagawa, magsasaka, at sambayanang Pilipino. Hindi na nga nila tinapos ang kagutuman at karukhaan, pinasahol pa nila ito sa iba’t ibang paraan.

Kasama na diyan si Benigno “Noynoy” Aquino III. Hindi niya pinapakinggan ang mga karaingan natin – tayong lalong naghirap at nagutom sa loob ng mahigit siyam na taon ng paghahari ni Gloria Macapagal-Arroyo. Pinapatindi pa niya ang ating kagutuman at kahirapan. Ngayon, hinihigitan pa niya si Gloria sa pagtutulak ng panghihimasok-militar sa bansa ng mga tropang militar ng imperyalismong US.

Dine-demolish ang mga barung-barong ng maralita, pero binibigyan ng base-militar ang mga Kano. Ayaw bawasan ang pinapasan nating buwis, tulad ng VAT sa langis, pero tutustusan ang mga tropang Kano. Kinokontra ang dagdag-sahod para sa manggagawa, pero todo-bigay ng benepisyo sa mga kapitalistang Kano. Ginagawang pansamantala ang trabaho ng maralita, pero permanente ang base-militar.

Rebolusyon lang ang tatapos sa kahirapan at kagutuman sa bansa. Tinatawagan namin ang mga manggagawa at maralita: Pag-aralan natin ang ugat ng kahirapan at ang solusyon dito. Sumali tayo sa mga rebolusyonaryong organisasyon. Kumilos tayo para sa tunay na pagbabago. Ibagsak natin ang mga nagpapahirap sa atin. Angkinin natin ang kapangyarihan sa ating bayan. Magrebolusyon tayo at sumapi sa NPA!

Mabuhay ang National Democratic Front of the Philippines!
Labanan ang kontra-mamamayang rehimeng US-Aquino!
Imperyalismo, pyudalismo, burukrata-kapitalismo, ibagsak!
Isulong ang pambansa-demokratikong rebolusyon!
Manggagawa at maralita, sumapi sa NPA!