Mabuhay at Pakamahalin ang Tunay na Hukbong Naglilingkod sa Sambayanan!

Pagpupugay sa ika-43 Taong Anibersaryo Bagong Hukbong Bayan!

Ni Veronica Makabayan
Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan (MAKIBAKA)-Southern Tagalog
Marso 29, 2012

Ipinagbubunyi ng Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan-Timog Katagalugan ang ika 43 taong anibersaryo ng pagkakatatag ng Bagong Hukbong Bayan! Walang kaparis ang dakilang pag-aalay ng ating pinakamamahal na Hukbong Bayan upang isulong ang Demokratikong Rebolusyong Bayan. Sa pamamagitan ng Matagalang Digmang Bayan tiyak na kakamtin ang tagumpay para sa sambayanan.

Lumipas nang mabilis ang mga taon mula nang itinatag ang ating Hukbo noong Marso 29, 1969. Mula noon, hindi kailanman nagmaliw ang taimtim at dakilang adhikaing wakasan ang sanhi ng malabis at patuloy na paghihirap ng bayan -- ang Imperyalismo, Pyudalismo at Burukrata Kapitalismo. Sa pamamagitan ng armadong pakikibaka sa kanayunan, unti-unting naitanim ang binhi ng kapangyarihang pampulitika ng mga aba. Mainit na tinanggap at niyakap ng uring magsasaka at mamamayan sa kanayunan ang Bagong Hukbong Bayan at itinaguyod ito, pinagyabong hanggang sa mabuo ang di magagaping lakas ng rebolusyon at haligi ng saligang alyansa ng uring manggagawa at magsasaka. Isinulong at patuloy na ipinagtatagumpay ang rebolusyong agraryo na tunay na magpapalaya sa uring magsasaka sa pagkakatanikala sa pyudal na pagkaalipin. Tunay ngang dakila ang di-makasariling adhikain ng Bagong Hukbong Bayan!

Ang ating BHB ay isang kumprehensibong Hukbong Bayan. Nagmula sa maralita ang kalakhan ngunit dahil sa hangaring paglingkuran ang sambayanan, ang ating Hukbo ay hindi lamang hukbong nakikipaglaban. Ang ating BHB ay mga organisador, guro, mag-aaral, artista, manggagamot, manggagawa, magsasaka at mga sientista sa iisang katauhan. Sila rin ay mga magulang na gumagabay sa di mabilang na mga anak ng sambayanan. Sila rin ay mga kapatid na handang magbigay ng pag-alalay sa sambayanang itinuturing niyang kapatid at kadugo. Sila rin ay mga mabubuting anak ng bayan na handang maglingkod at ialay ang kanilang talino at lakas sa dambana ng rebolusyon.

Ang pagsulong ng apoy ng rebolusyon ay banta sa paghahari ng imperyalismo, pyudalismo at burukrata-kapitalismo sa bayang Pilipinas. Kaya hindi tumitigil ang mga papet na rehimen sa pag-iimbento ng mga programang kontra-insurhensyang hinulma mula sa US Counter-Insurgency Guide. Magmula sa Diktadurang US-Marcos, sa mga papet na rehimeng US-Aquino I, US-Ramos, US-Estrada, US-Arroyo at ngayon sa ilalim ng pinakapapet na rehimeng US-Aquino II, ipinatupad nila ang magkakamukhang Oplan Katatagan, Oplan Lambat Bitag I, II, III at IV; Oplan Mamamayan; Oplan Makabayan; Oplan Bantay Laya I at II at ngayon, ang pinakabago-ang Oplan Bayanihan ng rehimeng US-Aquino II. Magkakamukha dahil walang ipinagkaiba ang mga katangian. Bawat isang programa ay pinalalamutian lamang ng kung anu-anong pagbabalatkayo ngunit iisa ang esensya -- ang supilin ang paglaban ng sambayanang Pilipino sa mithiin nitong lumaya sa pang-aapi at pagsasamantala.

Sa kabila ng kaliwa't kanang operasyong militar nakapanatili ang ating Hukbong Bayan sa marubdub na pagkandili ng masa sa kanayunan. Hindi natuto sa kasaysayan ang rehimeng US-Aquino II na walang anumang reaksyunaryong pwersa ang maaaring makaampat sa nagkakaisang rebolusyonaryong lakas ng mamamayan. Mahigit isang taon na rin simula ng ihayag ni Aquino na pupulbusin ng kanyang rehimen ang rebolusyunaryong kilusan sa pamamagitan ng Oplan Bayanihan. Isang malaking kahambugan! Kung mayroon mang isang kayang tiyakin sa yugtong ito -- ito ay ang nakatakdang kabiguan ng Oplan Bayanihan at ng Rehimeng US-Aquino na supilin ang apoy ng demokratikong rebolusyon ng bayan. Ito ang sumpang nakaukit sa diwa at damdamin ng BHB at sambayanang lumalaban sa pang-aapi at pagsasamantala.
Kasabay ng mga natamo at mga kakamtin pa nating tagumpay ay ang mas malaki pang hamon upang maka-igpaw na tayo tungo sa estratehikong pagkakapatas. Malaki ang kahingiang mas magpursigi ang mga rebolusyonaryo upang makamit ang mga rekisitong itinakda tungo sa mas mataas na yugto ng pag-opensiba laban sa reaksyunaryong estado at armaduhang pwersa nito. Makakamit lamang ito sa patuloy nating pagmumulat, pag-oorganisa at pagpapasapi pa sa ating pinakamamahal na hukbo, ang pagbibigay ng abot ng ating lakas upang sila ay suportahan at pakamahalin pa ng masa.


Pinagpupugayan rin ng MAKIBAKA-TK ang lahat ng mga martir ng ating rebolusyon. Habang binibigyan natin sila ng pinakamataas na pagkilala at parangal sa araw na ito, ang kanilang halimbawa at simulain ay nakatanim sa puso at diwa ng sambayanang pinag-alayan nila ng natatanging buhay, nagsisilbing huwaran at tanglaw sa rebolusyonaryong landasin. Laging aalalahanin ang kanilang kadakilaan upang maging gabay sa tuloy-tuloy na pagsulong. Hindi dapat na masayang ang kanilang mga sakripisyo bagkus ay magsilbing inspirasyon sa patuloy na pag-aambag sa pagtatagumpay ng ating digmang bayan. Ang kanilang kabayanihan ay di kailanman malilimutan sapagkat sila ang naghawan sa madawag na daan ng ating Demokratikong Rebolusyong Bayan.

Lubos din ang pagkilala ng MAKIBAKA-TK sa lahat ng mga kabataan at kababaihang pinili ang landas ng rebolusyonaryong armadong pakikibaka at humulagpos sa pyudal na pagturing ng lipunan. Pinagpupugayan din ang mga inang mandirigma at kumander ng Bagong Hukbong Bayan kasabay ng kanilang pagiging ina hindi lamang sa kanilang sariling mga anak kundi sa sanlibo't sanlaksang mga anak ng samabayanan.

Mabuhay ang Bagong Hukbong Bayan sa ika-43 taon ng rebolusyonaryong pakikibaka!
Mabuhay ang Partido Komunista ng Pilipinas!
Kababaihan Magtungo sa Kanayunan! Sumapi sa Bagong Hukbong Bayan!