Malalaking tagumpay sa digmang bayan sa Mindanao

ANG BAYAN
7 April 2012

Download PDF
Patuloy na sumusulong at umaani ng mga tagumpay ang digmang bayan sa Mindanao sa kabila ng marahas na kampanyang panunupil ng Oplan Bayanihan.

Kumikilos ang Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa 42 larangang gerilya sa kabuuan ng Mindanao. Sa nakaraang taon, lalo pang nadagdagan ang mga lakas-kumpanyang larangang gerilya.

Bunga ng sariling pagsisikap at sa tulong ng relatibong mauunlad na rehiyon, ang relatibong mahihinang rehiyon ay nakapagpalawak at nakapagkonsolida ng kanilang mga subrehiyon at mga larangang gerilya. Inaasahang sa susunod na isa o dalawang taon ay makakasabay na rin sila sa pagmartsa ng iba pang mga rehiyon sa buong bansa.

Nakapagbuo ng dagdag na mga platun at nadagdagan nang 20% ang armadong lakas ng BHB. Ang lalong paglawak at paglakas ng BHB ay nagbibigay dito ng kakayahang maglunsad ng mas malawak at mas malalakas na taktikal na opensiba.

Mula Enero 2011 hanggang Marso 2012, nakapaglunsad ang BHB sa buong isla ng Mindanao ng humigit-kumulang 600 taktikal na opensiba, mas marami nang 140% kumpara sa 250 noong 2010. Katumbas ito ng isa hanggang dalawang taktikal na opensiba kada araw na nakapagdulot ng mahigit isang batalyong kaswalti sa mga tropa ng Armed Forces of the Philippines (AFP). Dalawang daan dito ang napatay sa labanan at isang daan naman ang nasugatan.

Naparusahan ng BHB ang talamak na mapagsamantala, mapang-api at mapanira sa kalikasan na malalaking kumpanya sa pagmimina, pagtotroso at mga plantasyon ng mga imperyalista, malalaking komprador burgesya at panginoong maylupa, gaya ng Taganito Nickel Mines na pag-aari ng Sumitomo Metals, SMI-Xstrata, Toronto Ventures, Russell Mining, Dole-Stanfilco, Sumifru, Del Monte at iba pa.

Lumaki rin ang bilang ng mga baryong naabot ng pag-oorganisa ng Partido at hukbong bayan. Bunga nito, umaabot na ang baseng masa sa Mindanao ng humigit-kumulang isang milyong mamamayan. Nakapag-organisa rin ang Partido at hukbong bayan ng mga organo ng kapangyarihang pampulitika, nakapagpalawak sa gawaing nagkakaisang prente, at nakapagkonsolida ng mga sonang gerilya at mga baseng purok. Ang ganitong kalagayan ay nagbibigay sa BHB ng oportunidad na makapaglunsad ng mas malawak at mas malakas na pakikidigmang gerilya na nakabatay sa papalalim at papalawak na baseng masa.

Lumalawak ang rebolusyong agraryo sa isla. Tumaas na mula antas-baryo tungong antas-bayan, inter-munisipal, prubinsya at rehiyon ang mga pakikibaka para rito. Daan-daang libong magsasaka na ang nakikinabang sa mga benepisyo nito. Dahil dito, lalo pang lumalakas ang pampulitikang kapangyarihan ng Partido at BHB sa kanayunan.

Lumalakas ang hayag na antipasista, antipyudal at anti-imperyalistang pakikibakang masa laban sa rehimeng US-Aquino. Gumagatong sa pagkamuhi ng mamamayan ang walang kapantay na brutalidad at mga paglabag ng pasistang makinarya ng estado sa karapatang-tao. Nailulunsad ang mga kilos-protesta laban sa ekstrahudisyal na pamamaslang, pagtaas ng presyo ng gasolina, mapangwasak na pagmimina at pagtotroso, pangangamkam ng lupain ng mga magsasaka, US Balikatan exercises at mga pinsalang dulot ng presensya ng mga tropang Amerikano.

Tumitindi ang militarisasyon ng pasistang rehimen sa mga komunidad ng mga magsasaka at mga Lumad sa pamamagitan ng walang habas na pambobomba, pamamaril at pang-iistraping na nagreresulta sa dislokasyon, ebakwasyon at paghihikahos ng mamamayan ng CARAGA Region, mga lalawigan ng Davao, Bukidnon at iba pang prubinsya sa Mindanao.

Tumaas ang bilang ng kasapian ng Partido sa limang komiteng rehiyon nang mahigit 30% at patuloy na nakapagpalakas sa pamumuno nito sa ideolohiya, pulitika at organisasyon sa hanay ng mga yunit ng BHB, sa mga baryo, komunidad, pabrika, organisasyong masa at mga alyansa.

Mahigit 90% ng kasapian ng Partido sa mga yunit ng BHB ay nakapagtapos sa pag-aaral ng Batayang Kursong Pampartido (BKP). Patuloy na idinadaos ang pag-aaral ng Intermedyang Kurso ng Partido (IKP) sa hanay ng mga kadre sa antas rehiyon, subrehiyon, prubinsya, larangan at ilang seksyon.

Ang Abanteng Kursong Pampartido (AKP) ay inilulunsad sa antas-rehiyon at pag-aaralan ng mga kadre sa antas-subrehiyon, prubinsya, at larangan sa susunod na dalawang taon.

Sa kabuuan, napanghawakan ng mga rebolusyonaryong pwersa ng Mindanao ang inisyatiba at pleksibilidad laban sa konsentrado at sustenidong pagkubkob ng kaaway sa dalawang rehiyon. Napigilan ng mga rebolusyonaryong pwersa ang paglawak pa ng mga atake ng kaaway sa tatlo pang rehiyon.

Ang maniningning na tagumpay ng PKP at BHB sa Mindanao ay patunay ng kabiguan ng Oplan Bayanihan na pigilin ang pagsulong ng digmang bayan sa Mindanao.