Mga kabataan ng Panay, hinimok na sumapi sa BHB

ANG BAYAN
7 April 2012

Download PDF
Lumahok sa armadong pakikibaka, sumapi sa hukbong bayan! Ito ang panawagan ng Komiteng Rehiyon ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) sa Panay sa mga kabataan sa kanayunan at kalunsuran kaugnay ng ika-43 anibersaryo ng Bagong Hukbong Bayan (BHB).

Kinakailangan ang maramihang rekrutment ng mga kabataan upang madagdagan ang laking-kumpanyang mga larangang gerilya at maparami ang mga Pulang mandirigma ng BHB sa isla.

Sa katunayan, isa sa pinakamalalaking tagumpay ng BHB sa Panay noong nakaraang taon ang pagpaparami ng lakas-tauhan nito, kung saan maraming kabataan ang sumapi sa mga platun ng hukbong bayan. Umabot sa 20% ang inilaki ng bilang ng mga regular na Pulang mandirigma ng BHB, ayon kay Ka Concha Araneta, tagapagsalita ng Komiteng Rehiyon ng PKP-Panay.

Nakapagdaos din ng mga pagsasanay at napaunlad ang kakayahang militar ng BHB sa labanan. Napaunlad ang kanilang paggampan ng mga tungkulin sa pagpapalawak at pagkonsolida ng mga kinikilusang lugar. Tumutulong ang mga mandirigma sa mga aktibidad ng mga samahang magsasaka sa pagpapataas ng antas ng produksyon, pagsawata sa mga sindikato ng mga mangangalabaw at paggampan ng iba pang serbisyo para sa masa. Naging mapagpasya ang BHB sa pagpapalakas ng kapangyarihang pampulitika sa kanayunan.

Lalong tumibay ang suporta ng mga magsasaka sa BHB. Bunsod nito ay lumaki nang 18% ang kasapian ng Milisyang Bayan. May mga myembro ng Milisyang Bayan na direkta nang lumalahok sa mga taktikal na opensiba ng BHB.

Isa ring malaking tagumpay ng BHB sa Panay ang pagbigo sa mga atake ng 3rd ID ng Philippine Army at ng Philippine National Police sa pagtupad ng Oplan Bayanihan ng rehimeng Aquino. Sa gitna ng mas maiigting na atake ng 82nd IB, 61st IB at 12th IB at mga Mobile Group ng PNP, lumaban ang mga yunit ng BHB sa mga depensibong aksyon at nakapaglunsad ng 21 taktikal na opensiba. Nagtamo ang kaaway ng 13 kaswalti, kabilang ang limang napatay. Kasama sa mga sugatan ang dalawang tinyente ng Command Group ng Bravo Coy ng 61st IB.

Samantala, ayon sa panimulang mga ulat, ang pinakahuling taktikal na opensiba ng BHB sa Panay ay ang ambus laban sa mga tropa ng 82nd IB sa Tubungan, Iloilo noong Marso 26, tatlong araw bago ang ika-43 anibersaryo ng BHB.