Pahayag Ukol sa Pakikialam ng Rehimeng US-Aquino sa mga Pasya ng DPRK

Francisco “Ka Kiko” de Jesus
Kabataang Makabayan-Manila
Abril 9, 2012

Sa diwa ng dakilang aral ng Internasyunalismo, isang rebolusyonaryong pagbati!

Sa mga nakaraang linggo, ganap na ganap na ang pagpapahayag ng Democratic People’s Republic of Korea, o mas kilala bilang North Korea, sa kanilang binabalak na paglalabas ng missile na lalayag sa kalawakan na siyang magiging “working satellite” na isa sa mga paraan nila ng pagpaparangal sa ika-100 taong anibersaryo ng kapanganakan ng kanilang yumaong unang rebolusyonaryong pinuno na si Kim Il-Sung.

Sinasabi rin ng DPRK na isa itong hakbang propaganda na maglulunsad sa kanilang estado bilang isang ‘makapangyarihan at masaganang estado’ ayon sa kanilang partido, dahil sa paraang ito, mapapatunayan ng isang komunistang estado na kaya nilang maglabas ng mas mga abanseng armas sa gitna ng patuloy na krisis sa iba’t-ibang bahagi ng mundo.

Subalit, dahil sa malaking tunggalian ng mga taga-North Korea at ng imperyalistang US, patuloy na pino-propaganda ng mga imperyalista ang paninira sa balak na ito, dahil nga raw ito’y magdudulot na naman ng sigalot sa pagitan ng North at South Korea; magdadala din raw ito ng mga negatibong epektong nuclear, at; maapektuhan rin sa masamang paraan ang mga bansang kalapit lang nito.

Ngunit ito’y pawang paninira lamang ng US, sapagkat hindi nila kayang lokohin sa prinsipyo ang mga mamamayan ng DPRK upang lasunin na naman nila katulad ng kanilang mga malalawak na biktima na siya nilang pinapapet, kagaya na lamang ng reaksyunaryo at tutang administrasyon ni Noynoy Aquino na panay ang pagtatahol para sa amo niyang mga Kano. Upang hindi mabahiran ng dungis at hindi sila magmukhang ganid, ginagamit ng imperyalistang pamahalaan bilang mga prente ang mga bansang malapit sa DPRK, lalung-lalo na yaong mga kasapi sa Association of South East Nations (o ASEAN) upang sila ang gawing tampulan ng kahihiyan sa pagtatagumpay ng DPRK sa kanilang mithiing maglayag sa kalawakan ng working satellite.

Ginagawa lang ng US ang ganitong mga paninira sapagkat ninanais nilang lokohin ang mga sobereyn na mamamayan ng DPRK: isa itong tagpo na kung saan makikita ang pagka-ganid at pagka-gahaman ng US sa mga estadong nagnanais ng pambansang demokrasya katulad na lamang demokratikong anyo ng DPRK buhat ng mag-tagumpay at patuloy na yumayabong ang rebolusyonaryong pag-iisip sa kanilang estado. Kaya nga, patuloy ang pag-propaganda ng US sa Pilipinas upang malihis tayo sa tanglaw na nasimulan ng DPRK, at bagkus tayo’y makapagpatuloy sa mala-impyernong pangongontrol ng mga hinayupak na imperyalista na siyang humahaharang sa atin upang magapi natin ang matagal na nating ipinaglalaban na ‘Pambansang Demokrasya’ na kung saan gagalangin na ng lubusan ang sobereyn na mamamayan ng Pilipinas.

Buksan nawa ng malawak na mamamayan ang kanilang mga mata mula sa pagpipiring at panggagapos ng mga imperyalistang US at tingnan nating positibo ang paglabas ng mga kasamang Koreano ng kanilang nilikhang armas.

Ang pag-unlad ng DPRK ay makikita sa kanilang mga nilikhang armas, partikular itong nakatakdang ilalabas na missile. Isa itong pag-unlad ng demokrasya, sapagkat kaya ng namumunong partido sa DPRK ang mga nasabing abante nang sila-sila lang, at hindi sila humihingi ng tulong mula sa imperyalistang US.

Tayo sa Pilipinas ay patuloy na pinagkakaitan ng mga imperyalista ng pambansang demokrasya -- isang tipo ng demokrasya na talagang pang-sariling atin at pinamumunuan mismo ng malawak na masang bayan. Kapag tayo ay nagkaisa para sa pambansa demokratikong rebolusyon, tiyak natin itong mapagtatagumpayan.

Makiisa tayo sa mga kasama sa DPRK sa kanilang paninindigan, sa pamamagitan ng dakilang diwa ng internasyunalismo. Tandaan natin na isa sa mga pinaka-dakilang aktitud nating mga nakikibaka ay ang pakikiisa sa mga kasama natin sa ibang bahagi ng mundo: Ang Internasyunalismo.