Rebolusyonaryong Pagpupugay kay Dominador “Ka Tonton” Madriñan, Bayani ng Uring Manggagawa at Sambayanang Pilipino


Ang hanay ng rebolusyonaryong manggagawa sa ilalim ng Revolutionary Council of Trade Unions – National Democratic Front of the Philippines ay taas-kamaong nagpupugay kay Kasamang Dominador “Ka Tonton” Madriñan na ngayon ay ating inihahanay sa libo-libong mga martir at bayani ng uring manggagawa at sambayanang Pilipino.


Ipinapaabot namin ang aming marubdob na pakikiramay sa kanyang asawang si Ka Tess, kanyang apat na anak, marami niyang kasama sa pakikibaka, at napakaraming masang manggagawa at maralita na nagluluksa sa pagpanaw niya.

Si Ka Tonton, simula 1979, ay ganap na kasapi ng Partido Komunista ng Pilipinas, na siyang namumuno sa pambansa-demokratikong rebolusyon ng uring manggagawa at sambayanang Pilipino na may perspektibang sosyalista. Isa siyang mahusay na organisador, rebolusyonaryo, at Komunista na sa mahigit tatlong dekada ay pursigidong nagmulat, nag-organisa, at nagpakilos sa masang manggagawa at maralita para ibagsak ang ang imperyalismo, pyudalismo at burukrata-kapitalismo. Sa buong panahon, mulat at masugid siyang tagasuporta ng New People’s Army o NPA sa kanayunan.

Nagpupugay kami sa makabuluhang ambag ni Ka Tonton sa pagsusulong ng rebolusyon laban sa mga imperyalista at naghaharing uring burges-komprador at panginoong maylupa. Sa pamumuno, tulong, at direktang paglarga niya, hindi na mabilang na pakikibaka para sa kagyat na kahilingan ng masang anakpawis, tulad sa dagdag-sahod at laban sa demolisyon, ang naisulong. Dahil sa kanyang masikhay na pagoorganisa, hindi na mabilang na masang anakpawis ang naging unyonista, aktibista, rebolusyonaryo, Komunista, at kadre ng Partido.

Nagpunyagi siya sa rebolusyonaryong pakikibaka sa kabila ng direktang pasistang panunupil sa ilalim ng diktadurang US-Marcos. Hindi siya nagpalansi sa umano’y “pagbabago” na dulot ng rehimeng US-Aquino. Nang kinailangan ng Partido at buong rebolusyonaryong kilusan na muling pagtibayin ang mga batayang prinsipyo at iwasto ang malulubhang pagkakamali noong unang bahagi ng dekada ’90, malinaw agad ang naging pagtindig ni Ka Tonton pabor sa Ikalawang Dakilang Kilusang Pagwawasto. Pursigido siyang lumaban sa mga kahaliling papet na rehimen na pawang nagpatindi ng kahirapan, kagutuman at pagsasamantala sa hanay ng masang anakpawis.

Kapuri-puri ang mga rebolusyonaryong katangian ni Ka Tonton. “Maging mapagpasya, huwag matakot sa kahit anong sakripisyo at pangibabawan ang bawat kahirapan para kamtin ang tagumpay,” sabi ni Kasamang Mao Zedong. Buhay na buhay ang diwang iyan kay Kasamang Tonton. Niyakap niya ang simpleng pamumuhay at puspusang pakikibaka, sinuong ang mga kahirapan at sakripisyo para makapaglingkod sa bayan. Punung-puno siya ng pagmamahal sa kapwa-maralita at mga kasama sa pakikibaka. Matatag siya sa mga ipinaglalabang prinsipyo ng uri at sambayanan.

“Pakamahalin ang hukbong bayan,” isa pang sinabi ni Kasamang Mao Zedong. At si Ka Tonton, bagamat kumikilos sa ligal na kilusang masa sa kalunsuran, ay hindi kailanman nakalimot sa panawagang ito. Lagi siyang mulat sa kung ano ang pangunahing porma ng pakikibaka at saan dapat pinaglilingkod ang mga pagsisikap sa ligal na kilusang masa sa kalunsuran. Maraming masang anakpawis ang tumungo sa kanayunan at sumapi sa NPA sa tulong ng pamumuno, tulong, at direktang paglarga ni Ka Tonton.

Namatay si Ka Tonton sa gitna ng napakatinding depresyong pang-ekonomiya sa mundo at ng pagtindi ng tunguhing militarista at agresibo ng imperyalismong US. Namatay siya sa pagbilis ng pagsahol ng krisis ng lipunang malakolonyal at malapyudal sa udyok na rin ng pandaigdigang krisis. Namatay siya sa panahong nahuhubaran ang papet, pasista, at pahirap na rehimeng US-Aquino ng mga pagpapanggap nito at nalalantad bilang isang halimaw na dapat lipulin. Namatay siya sa panahong lumalakas ang pag-aasam ng masang manggagawa at sambayanan sa tunay na pagbabago at paglaya mula sa sistemang matagal nang nagpapahirap sa nakararami.

Mga kasama! Namatay si Ka Tonton sa panahong napakainam ng kalagayan para ang pambansa-demokratikong rebolusyon ay sumulong sa bago at mas mataas na antas! Namatay siya sa panahong napakapaborable para sumulong at bumilis ang ating pagmumulat, pag-oorganisa, at pagpapakilos sa masang sambayanan para sa rebolusyon! Hindi man natin makakasama pa si Ka Tonton, at hindi man niya masasaksihan ang ating tagumpay, nag-aalab ang kanyang mga iniwang alaala sa ating puso at isipan – gabay at inspirasyon para sumulong sa rebolusyon.

Mabuhay ang rebolusyonaryong diwa ni Ka Tonton!
Mabuhay ang mga rebolusyonaryong manggagawa!
Mabuhay ang Partido Komunista ng Pilipinas!
Mabuhay ang New People’s Army!
Mabuhay ang National Democratic Front of the Philippines!
Mabuhay ang pambansa-demokratikong rebolusyon!*

*Manggagawa at maralita, tumungo sa kanayunan, sumapi sa Bagong Hukbong Bayan!