Victorious advance of the armed revolution in 43 years and towards the strategic stalemate of the protracted peoples war

Ka Frank Fernandez
NDF-Negros
April 13, 2012

NDF-Negros salutes the Red Commanders and fighters in their perseverance in implementing the fighting tasks ordered by the Communist Party of the Philippines (CPP) and the Filipino people in order to advance the protracted armed revolution towards strategic stalemate against US imperialism, feudalism and bureaucrat capitalism. We also salute the revolutionary martyrs who offered their lives in line of battle. We must continue their strong revolutionary standpoint, viewpoint and methods and persevere more for the fast development and solid advance of the revolutionary cause.

[Audio clip] The militant celebration of the 43rd anniversary of the NPA last March 29 is of great significance. The NPA is tempered and strengthened and accumulated gains despite the fascist and brutal military campaigns by the past and present US puppet regimes' series of AFP and PNP operation plans.

The basic truth here is that the NPA's upholding of revolutionary principles, line, strategy and tactics that were outlined and made clear by the CPP means the continuity of the armed revolution. On the other hand if grave errors will be committed this will mean setbacks for the revolutionary forces just like what happened in 1980s on the wrong line of military adventurism, urban insurrection, reformism and capitulation.

The advance of the revolutionary war bannering the line of the liberation and development of the forces of production against comprador bourgeoisie and landlords as agents of US imperialism will truly succeed. In the near future, the people will reap the victory of the completion of the national democratic revolution.

------------------------------------------

Madinalag-on nga pagsulong sg armadong rebolusyon sa sulod 43 ka tuig kag dugang nga pagpursigi para mag-abante sa estratehikong pagkapatas sg pangmalawigon nga giyera sg pumuluyo

Ka Frank Fernandez
NDF-Negros
April 13, 2012

Ginasaludohan sg NDF-Negros ang mga Pulang kumander kag hangaway bangud sa madinalag-on nila nga pagpursigi sa pagpatuman sg fighting tasks nga ginmando kag ginpanawagan sg Communist Party of the Philippines (CPP) kag sg pumuluyong Pilipino agud sa pag-abanse sg armadong rebolusyon pakadto sa halintang sg estratehikong pagkapatas sg pangmalawigon nga giyera sg pumuluyo batok sa imperyalismong US, pyudalismo kag burukrata kapitalismo.

Amon man ginasaludohan ang mga rebolusyonaryong martir nga naghalad sg ila kabuhi sa patag awayan. Aton ipadayon ang ila mabaskog nga rebolusyonaryong panindogan, panan-awan kag metodo kag dugang pa magtinguha nga magpa-uswag para sa madasig kag solidong pagsulong sg rebolusyonaryong kawsa.

Ang militante nga selebrasyon sg ika-43 nga anibersaryo sg NPA sg Marso 29 isa ka daku nga pagka-signipikante. Napanday, nagalig-on kag padayon naga-akumular sg kusog ang NPA sa pihaksg masingki kag brutal nga mga kampanya militar sg nagbulos-bulos nga US-puppet nga mga rehimen sg pungsod paagi sg lain-lain nga Oplan militar sg AFP kag PNP.

Ginpakita ang isa ka pundamental nga kamatuoran nga ang pagtib-ong sg NPA sg mga rebolusyonaryong sandigan nga prinsipyo, linya, estratehiya kag taktika nga gintalana kag gin-athag sg CPP nagakahulogan sg pagpadayon sg pagsulong sg armadong rebolusyon. Apang ang pagkomitir sg malubha nga kasaypanan kag paglihis sini nagakahulogan sg pasarurot nga pag-atras kag paghuyang sg mga rebolusyonaryong pwersa, pareho sa natabo sg dekada 1980s nga paglihis sanaghabyog-habyog nga linya sg adbenturismo militar kag insureksyonismong urban kag sa repormismo kag kapitulasyonismo.

Segurado ang pag-abante sg rebolusyonaryong giyera nga nagabandera sg linya para sa paghilway kag pagdebelopar sg mga pwersa sg produksyon nga ginagapos sg mahimuslanon kag mapigoson nga relasyon sg produksyon nga ginatiglawasan sg komprador burgesya kag agalon mayduta, bilang mga ahente sg imperyalismong US. Segurado nga sa palaabuton maangkon sg pumuluyo ang lubos nga kadalag-an sg pagkompleto sg demokratikong rebolusyon sg pumuluyo.