May 1 tactical offensive in Bukidnon


Ka. Mamerto Bagani
Rexan Perez Command, NPA-Northcentral Mindanao Region
May 1, 2012

May 1, 2:30 AM— a team from the Rexan Perez Command of the New People’s Army (RPC-NPA) harassed a unit of the 8th IB PA launching Community Organizing for “Peace and Development” (COPD)- OPB in Purok 7 Brgy. Songco, Lantapan, Bukidnon. The 8th IB troops suffered nine casualties— two dead and seven wounded— as witnessed by civilians.

Used in the harassment are high-power rifles and a command detonated explosive which exploded at the military vehicle used by the mercenary troops.

After the incident, in interviews with local radio stations in Cagayan de Oro and Malaybalay, Maj. Eugenio Osias IV, 4th ID PA spokesperson and Lt. Col. Jose Maria Cuerpo, 8th IB PA commanding officer readily denied that some of their troops were killed during the incident. They claimed that only one  CAFGU member was wounded in action.

Maj. Osias also denounced the NPA for its Labor Day attack. He arrogantly claimed that their armed forces serve the welfare of the workers and the people and therefore do not deserve to be attacked by the NPA. On the contrary, the mercenary troops of the AFP only serve the greedy interests of a few local exploiting classes and their imperialist master who grab the land from the peasants, oppress and exploit the workers, Lumad and peasants and destroy the environment, all in the name of superprofits. In fact, the true motive for launching COPD in the barrios of Lantapan, Malaybalay and other areas in Bukidnon is to pave the way for more landgrabbing by foreign agri-business corporations such as MKAVI, Dole, Del Monte and Sumifru who aim to expand their banana and pineapple plantations in the area. The military presence is to ensure that any dissent from the locals is silenced.

Cuerpo and Osias also said that the NPA’s use of the explosive is a violation of the Mine Ban Treaty of 1997. It seems that they haven’t read the treaty for they failed to understand that under it, command detonated landmines are not banned. Anti-tank and anti-vehicle mines are also not banned. What was used in the harassment was a command detonated explosive, meaning; it can only explode when manually-operated against a definite military target.

On the other hand, the troops launching the COPD are in fact the ones who violated the human rights of the locals in the area. They have been occupying for more than a month now the barangay halls of Alanib and Songco in Lantapan; and Imbayao, Kapitan Angel and Dalwangan in Malaybalay. They terrorized many peasants. They used a barangay kagawad to summon the barriofolk one by one for interrogation. They were coerced to admit of supporting the NPA. They also encourage disco dances, drinking and the showing of pornographic films in the barangay hall.

The reactionary armed forces are also responsible for the indiscriminate aerial bombing against the farms of the peasants in Dalwangan, Malaybalay and Kibenton, Impasug-ong four hours after an encounter with the NPA last April 21. They couldn’t care less about protecting the environment even when the area being bombed is a protected area inhabited by eagles.

They want to conceal from the people the fact that the NPA, under the leadership of the Communist Party of the Philippines (CPP) truly defends and advances the interests and welfare of the working class and the whole Filipino people.

This victory for the NPA is also a victory for the working class and the oppressed people in their struggle against the exploiters and oppressors served by the likes of Osias and Cuerpo.

Ka. Mamerto Bagani
Spokesperson, RPC-NPA

+++++++++++++++++

Bersyong Bisaya


Mayo 1, alas 2 :30 sa kaadlawon— giharas sa usa ka tim sa Rexan Perez Command sa New People’s Army (RPC-NPA) ang mga tropa sa 8th IB PA nga naglunsad og Community Organizing for “ Peace and Development” (COPD)- OPB sa Purok 7 Brgy. Songco, Lantapan, Bukidnon. Duha ang kumpirmadong patay sa mga tropa sa 8th IB samtang pito ang samaron nga nakita gyud sa mga sibilyan nga gibutang daplin sa karsada.

Gamit sa maong harasment ang mga taas og kalibre nga armas ug usa ka command detonated explosive nga mibusikad sa sakyanang-militar nga gisakyan sa mersenaryong  tropa.

Pagkahuman sa insidente, sa interbyu sa lokal nga mga istasyonan  sa radyo sa Cagayan de Oro ug Malaybalay, gipanghimakak gilayon nilang Maj. Eugenio Osias IV, tigpamaba sa 4th ID PA ug Lt. Col. Jose Maria Cuerpo, commanding officer  sa 8th IB PA nga dunay namatay sa ilang mga tropa sa maong insidente. Usa lang daw ka elemento sa CAFGU ang samaron.

Gipanghimaraut usab ni Maj. Osias ang NPA sa pagpangatake  niini nga giatol sa Labor Day. Gipasiatab niya nga nagaalagad ang ilang kasundaluhan sa kaayuhan sa mga mamumuno ug katawhan ug busa dili angayang  atakehon sa NPA.  Sa pagkatinuod, ang mga binayrang tropa sa AFP nag-alagad lang sa hakug  nga interes sa pipila ka lokal nga mga mapahimuslanong hut-ong ug sa ilang imperyalistang amo nga nagapangilog og yuta, nagadaugdaug ug nagpahimulos sa mga mamumuo, Lumad, mag-uuma  ug nagadaut sa kinaiyahan sa ngalan sa superginansya. Gani, ang tinuod nga tumong sa paglunsad og COPD sa mga baryo sa Lantapan, Malaybalay ug uban pang lugar sa Bukidnon mao ang paghawan sa dalan alang sa dugang pagpangilog og yuta para sa mga langyawng korporasyong agribisnes sama sa MKAVI, Dole, Del Monte ug Sumifru nga gustong magpalapad sa ilang mga plantasyon sa saging ug pinya sa erya. Ang presensya sa militar maoy moseguro aron pahilumon ang pagsupak sa mga lumulupyo.

Nagkanayon usab silang Cuerpo ug Osias nga paglapas kuno sa Mine Ban Treaty of 1997 ang paggamit og eksplosibo sa NPA..  Basin dili sila makahibalo pagbasa sa treaty kay wala nila masabti nga wala niini gidili ang landmine nga command detonated. Wala usab gidili ang anti-tank ug anti-vehicle. Dugang pa, ang Mine Ban Treaty naglangkub lang sa mga estado apan dili ang  "Non-state Actors", nga naglakip na sa mga armadong oposisyong grupo nga nakigbatok sa mga nagatunhay nga estado.  Ang gigamit sa maong aksyon usa ka command-detonated explosive. Buot ipasabot, mobusikad lang kung dunay mag-opereyt punting ngadto sa tino nga militar nga target.

Sa pikas bahin, ang mga tropang naglunsad og COPD maoy tinuod nga nakapanglapas sa mga tawhanong katungod sa mga lumulupyo sa lugar. Bulan na kapin ang ilang pagpundo sa sentro sa mga barangay sa Alanib ug Songco sa Lantapan; Imbayao, Kapitan Angel ug Dalwangan sa Malabalay. Daghan ang gihuraw nila nga mga mag-uuma. Gigamit nila ang kagawad sa barangay sa tinagsa-tagsa nga pagpatawag sa mga baryuhanon aron interogahon ug pugson pagpaangkon nga nagsuporta sa NPA. Nagpasiugda usab sila pagpadisco, inom, sa pagpakaylap sa kahilayan sama sa pagpasalida og mga law-ay nga pelikula sa barangay hall.

Responsable usab ang reaksyunaryong armadong pwersa sa paturagas nga aerial bombing sa mga uma sa mga mag-uuma sa Dalwangan, Malaybalay ug Kibenton, Impasug-ong upat ka oras human sa usa ka sangka tali sa NPA kaniadtong Abril 21. Wala sila’y pagpakabana sa pagpanalipod sa kinaiyahan kay ang ilang gibombahan nga lugar, protected area nga gipuy-an sa mga agila.

Gusto nilang ililong sa katawhan ang kamatuoran nga ang NPA, ilalom sa pagpangulo sa Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang tinuod nga nagalaban sa interes ug  kaayuhan sa hut-ong mamumuo ug tanang katawhang Pilipino.

Ang maong kadaugan sa NPA kadaugan usab sa hut-ong mamumuo ug katawhang linupigan sa  pakigbisog batok sa mga mapahimuslanon ug madaugdaugon nga maoy gialagaran sa mga susama nilang Osias ug Cuerpo.