Mga kaso ng pang-aabuso sa South Quezon


Ang Bayan
May 21, 2012

Download PDF here

Mariing kinukundena ng mga organisasyong nagtatanggol ng karapatang-tao ang matitinding pang-aabusong militar na kaakibat ng malawakan at masinsing militarisasyon na nagaganap sa prubinsya ng Quezon. Naghahasik ng teror sa mga komunidad ng sibilyan sa balangkas ng Oplan Bayanihan ng rehimeng US-Aquino ang walong batalyong pangkombat ang nakakonsentra sa una at pangalawang distrito ng Quezon.


Malisyosong pinagbibintangan ng mga sundalo ang mga residente na mga myembro ng Bagong Hukbong Bayan para bigyang-katwiran ang pagsosona ng kanilang mga komunidad.

Isa sa pinakahuling biktima ng karahasan ng AFP ang 17-anyos na pamangkin ni Genelyn Dichoso, residente ng Barangay 10, Poblacion, Catanauan. Napatay sa palitan ng putok sa pagitan ng mga sundalo at mga Pulang mandirigma ang kanyang pamangkin noong Abril 29 sa Lopez, Quezon. Namartir sa naturang engkwentro si Pamela Jane Lapiz, isang kadre ng Partido. (Tingnan ang kaugnay na artikulo.)  Pinalabas ng militar na isa ring mandirigma ang pamangkin ni Genelyn sa kabila ng mga patunay na isa siyang estudyanteng bumibisita lamang sa kanyang kamag-anak sa panahon ng engkwentro. Nagdeploy ang AFP ng dalawang siksbay na puno ng mga sundalo para gipitin ang mga dumalo sa lamay ng napatay na dalaga. Sa araw ng libing, basta na lamang pinasok at hinalughog ng mga sundalo ang bahay ng pamilya. Natutulog noon sa loob ng bahay ang isang 7-gulang na bata na na-trauma dahil sa karanasan.

Noong madaling araw ng Mayo 9, hinaras ng mga sundalo mula sa 74th IB si Christopher Prieto at ang kanyang pamilya. Natutulog noon ang pamilya nang biglang pumasok ang mga sundalo na naghahanap diumano ng armas. Kasama noon ni Prieto ang kanyang asawa, ang kanilang apat-na-buwang sanggol at apat pang anak. Umalis ang mga sundalo nang wala silang makitang armas. Noong araw ding iyon  ay napilitang lumikas si Prieto sa kanyang bahay para iwasan ang kasunod pang mga panghaharas ng militar.

Isa lamang ang pamilyang Prieto sa mga sibilyang biniktima ng papatinding militarisasyon sa 22 barangay sa  prubinsya.

Matagal nang naghahasik ng teror ang AFP sa Quezon. Noong nakaraang taon, dinukot ng militar si Felix Balaston mula sa kanyang sakahan. Ayon sa kanyang kamag-anak, nakita nilang dinala si Balaston sa Camp San Miguel Dao sa Lopez. Subalit hanggang ngayon ay itinatanggi pa rin ng militar na hawak nila si Balaston.

Bukod kay Balaston na itinuturing na desaparecido, nagtala ang mga organisasyong pangkarapatang-tao ng apat na kaso ng tortyur, 15 kaso ng iligal na pang-aaresto at detensyon at limang kaso ng iligal na panghahalughog sa prubinsya.