NDFP-Mindanao hails the NPA Western Mindanao for the release of PO2 Faizahl M. Juhaili

Jorge "Ka Oris" Madlos
NDFP - Mindanao
May 15, 2012
With the release today, May 15, of PO2 Faizahl M. Juhaili (Serial #056452) of the PNP somewhere in Bayog, Zamboanga del Sur, the NDFP-Mindanao commends the New People’s Army in the Western Mindanao Region (NPA-WMR) for demonstrating strict adherence to international war protocols. The Red fighters in WMR, under the absolute leadership of the Communist Party, have once again exhibited not only its capability in combat but also its maturity in carrying out the special task of handling prisoners of war. 
 
PO2 Juhaili became a captive of war consequential to the April 9, 2012 NPA raid on the Municipal PNP Headquarters in Tigbao, Zamboanga del Sur, and placed him under the disposition of the unit of revolutionary people’s government.  Under the NPA’s custody, PO2 Juhaili was afforded his rights vested in him as a prisoner of war, and, in being such, was subjected to a series of investigations carried out by the NPA who meticulously abided by the rules stipulated in the NPA 8-Points of Attention, the CARHR-IHL, and international laws of war. 

The revolutionary political authority in the area reported that the investigation on PO2 Juhaili yielded no evidence to prove that he committed grave crimes against the people except that he only acted according to his duty as a police officer.  At the same time, there were no formal charges filed against him to the court of the people’s democratic government.  Therefore, there was no material basis anymore for his continued detention, warranting his release. While in custody, he cooperated well with and displayed a good attitude towards the members of the NPA’s custodial unit. Apart from these, PO2 Juhaili, already in his 50s and has 7 children, is also being released on humanitarian grounds in response to the plea of his family, relatives and friends for his immediate safe release.

With this, we extend our red salute to the NPA unit in the Western Mindanao Region for adeptly executing the raid on the PNP Headquarters in Tibao, Zamboanga del Sur without a firefight and for the correct handling and safe release of the POW PO2 Faizahl M. Juhaili. During combat situations, in order to avert the unnecessary loss of lives, we ask the combatants from the opposite side of the armed conflict to desist from any attempt to resist when your opportunity to fight back is nil in order, especially so that you are only fighting as mercenary pawns defending the interest of plundering mining companies like the Toronto Ventures Inc. (TVI) and other vested interests of the ruling class that pay you with people’s taxes.   You have our assurance that we will respect your rights as hors d’ combat once you surrender to us in the course of any battle. 

Moreover, we appeal to the AFP, PNP and other state armed apparatus to completely desist from torturing or, worse, from arbitrarily executing any member of the revolutionary movement whom you have seized, and to strictly abide by the Comprehensive Agreement on the Respect for Human Rights and the International Humanitarian Law and International Laws of War

Finally, congratulations to PO2 Juhaili for regaining his freedom. We hope 
that his newly reclaimed freedom will not be used to once again promote the interest of oppressive, exploitative and destructive large-scale foreign mining, big drug syndicates and of other criminal and anti-people entities.# 

(Sgd.) Ka Oris
Spokesperson
NDFP-Mindanao

============================

Ang NDFP-Mindanao mipahalipay sa NPA Western Mindanao sa pagbuhi 
kang PO2 Faizahl M. Juhaili

Sa pagbuhi karong adlawa, Mayo 15, 2012, kang PO2 Faizahl M. Juhaili (Serial # 056452) sa Bayog, Zamboanga del Sur, ang NDFP-Mindanao midayeg sa Bagong Hukbong Bayan sa Western Mindanao Region sa pagpakita niini sa hugot nga pagsubay sa mga internasyonal nga balaod sa gubat. Ang BHB sa Western Mindanao, ubos sa absolutong pagpangulo sa Partido Komunista sa Pilipinas, mipakita na usab dili lang sa katakus sa panagsangka kun di apil usab ang kahamtong niini sa pagpatuman sa iyang ispesyal nga tahas sa pag-dumala sa mga bihag sa gubat. 

Si PO2 Juhaili nahimong bihag sa gubat atol sa reyd sa BHB niadtong Abril 9, 2012 sa Municipal PNP headquarter sa Tigbao, Zamboanga del Sur, ug nagbutang kaniya sa disposasyon sa armadong yunit sa  rebolusyonaryong gobyerno sa katawhan.  Ubos sa kustodiya sa BHB, nabatonan ni PO2 Juhaili ang  iyang mga katungod isip usa ka bihag sa gubat ug gipailalom siya sa serye sa imbestigasyon nga gipatuman sa BHB nahisubay sa mga balaod sa 8-ka-Puntong Angay Timan-an sa BHB, sa CARHR-IHL ug sa mga internasyonal nga balaod sa gubat.

Ang rebolusyonaryong politikanhong gahum sa maong erya mitaho nga sa maong imbistigasyon kang PO2 Juhaili, walay ebidensyang magpamatuod nga siya adunay bug-at nga krimen batok sa katawhan gawas lang sa iyang pagpatuman sa tahas isip opisyal sa kapulisan.  Sa samang higayon, walay kaso usab nga gipasang-at batok kaniya sa korte sa demokratikong gobyerno sa katawhan.  Busa, wala nay igong basehan nga padayon pa siyang ikustodiya sa BHB ug sa ingon angay na siyang buhian.  Samtang anaa pa siya sa kustodiya, nagpakita siya og kooperasyon ug maayong gawi sa yunit sa BHB.  Gawas pa niini, si PO2 Juhaili nga 50 anyos na ang pangedaron ug dunay 7 ka anak, gibuhian usab subay sa makitawhanong mga basehan sa hangyo sa iyang pamilya, kaparyentihan ug mga higala nga siya pagabuhian na.

Tungod niini, among gisaludohan ang unit sa BHB sa Western Mindanao Region sa ilang maampingong reyd nga walay buto sa PNP headquarters sa Tigbao, Zamboanga del Sur ug maayong pagtratar kang POW PO2 Faizahl M. Juhalili. Panahon sa mga panagsangka, aron malikayan ang pagkakalas sa mga kinabuhi, among giawhag ang mga tropa sa AFP ug PNP nga dili na lang mosukol, ilabina nga nakigsangka lang kamo isip mga binayrang tropa alang sa pagpanalipod sa interes sa hakog nga mga kompanya sa mina sama sa Toronto Ventures, Inc. (TVI) ug uban pang mga interes sa nagharing hut-ong nga nagbayad kaninyo gikan sa buhis sa katawhan.

Dugang niini, naghangyo kami ngadto sa AFP, PNP ug ubang armadong makinarya sa estado nga hingpit nang molikay sa pagpangtorture ug sa mas grabe pa, ang pagmatay sa mga membro sa rebolusyonaryong kalihukan nga inyong madakpan ug hugot nga mosubay sa Comprehensive Agreement on the Respect for Human Rights and International Humanitarian Law ug sa International Laws of War.

Sa katapusan, congratulations kang PO2 Juhaili sa nahibalik niyang kagawasan. Molaum kami nga ang iyang nahibalik nga kagawasan dili na magamit pag-usab sa pagpanalipod sa interes sa madaug-daogon, mapahimuslanon ug magun-obong dinagkong pagmina, dagkong mga sindikato sa droga ug uban pang kriminal ug kontra-katawhang mga pundok.

Pinirmahan ni:
Ka Oris
Tigpamaba
NDFP-Mind
anao