Pagdaong ng submarinong USS North Carolina sa Subic, binatikos

Ang Bayan
May 21, 2012

Download PDF here


Kinundena ng Partido Komunista ng Pilipinas ang biglaang pagdaong ng USS North Carolina, isang submarinong pandigma ng US, sa Subic Bay Freeport, Olongapo City, Zambales noong Mayo 15.

Ang USS North Carolina ay kabilang sa pinakaabanteng submarino ng militar ng US. Hindi malayong may kakayahan itong maglunsad ng mga armas-nukleyar. Ang presensya nito sa karagatan ng Pilipinas ay labag kahit ng reaksyunaryong konstitusyon na nagbabawal ng pagpasok ng mga sandatang nukleyar sa Pilipinas.


Tanda ng lalong pagiging arogante ng US at pagbalewala nito sa soberanya ng Pilipinas, hindi man lamang nito ipinagpaalam sa mga ahensya ng tutang rehimen ang pagdaong ng submarino. Pero tanda rin ng pagpapakatuta ng lokal na reaksyunaryong gubyerno, ipinagkibit-balikat lamang ito ng mga upisyal.

Ang pagpasok at presensya ng submarinong pandigma ng US ay tahasang pang-uupat sa China lalupa't nasa 200 kilometro lamang ang layo ng pinagdaungan nito sa Scarborough Shoal. Mahigit isang buwan nang naggigirian ang Pilipinas at China kaugnay ng teritoryong ito.

Ang USS North Carolina, isa sa pinakamodernong barkong pandigma ng US, ay isang "fast attack submarine" na itinalaga para tiyakin diumano ang kalayaan ng nabigasyon sa pandaigdigang karagatan sa Western Pacific. Nanggaling ito sa base militar ng US sa Hawaii.

Ang pagkakatalaga nito sa Western Pacific at ang tungkulin nitong magpamalas ng kapangyarihan sa karagatan ng Pilipinas ay bahagi ng estratehiya ng US kaugnay ng idineklara nitong "American Pacific Century" na may layuning palakasin ang kontrol at pagpapairal ng kapangyarihang militar ng US sa rehiyon.