Paglaganap ng rebolusyon sa maralitang komunidad

Ang Bayan
May 21, 2012

Download PDF here

Ang komunidad ng Maligaya ay katulad ng ibang maralitang komunidad sa Metro Manila. Karamihan ng naninirahan dito'y mula sa uring mala-proletaryado na walang hanapbuhay o regular na pinagkakakitaan. Marami sa kanila ang kumikita ng pantawid-gutom lamang sa paamamagitan ng pamamasada ng traysikel at dyip o pamamasukan sa konstruksyon o pansamantalang mga trabaho. Ang iba pa'y nabubuhay sa pamumulot ng basura. Nakakaangat na sa kabuhayan ang ilang pamilyang may mga kamag-anak na nagtatrabaho sa ibang bansa o may maliit na tindahan.


Mahigit limang dekada na ang nakalipas mula nang dumating ang unang mga pamilya sa lugar. Itinayo nila ang kanilang mga bahay sa mga pampublikong lupa na noo'y bahagi ng malalawak na tiwangwang na parang ng Kamaynilaan. Karamihan, kundi man lahat sila'y mga magsasakang napalayas sa mga lupa mula sa Visayas at Mindanao.

Lalong lumawak ang komunidad noong dekada 1960 at 1970 nang itatag ang mga pabrikang industriyal. Gaya ng iba pang lugar sa Kamaynilaan, patuloy na lumawak ang komunidad, kahit pa walang kaakibat na paglawak ang mga oportunidad sa hanapbuhay. Kasabay ng malawakang mga pagsasara ng mga pabrika noong katapusan ng dekada 1980 hanggang dekada 1990, bumagsak din ang kabuhayan ng mamamayan sa komunidad.

Dahil sa kahirapan at mga banta sa kabuhayan sa Maligaya, bukas na tinanggap ng mga residente rito ang pag-ugat sa kanila ng Partido at mga rebolusyonaryong pwersa. Unang umugat ang mga rebolusyonaryong pwersa sa Maligaya noong dekada 1980. Gayunman, hindi nagtuluy-tuloy ang pag-unlad ng organisasyon.

Sa 2010 na lamang muling napasigla ang pagpapakilos at pag-oorganisa sa lugar. Mula noon, naging mabunga ang pagkilos ng Partido sa Maligaya. Umunlad at lumawak ang mga pwersang rebolusyonaryo sa komunidad bunga ng puspusang pakikibaka at tuluy-tuloy na pag-aaral ng rebolusyonaryong praktika at teorya. Sa gayon, ang mga aral at tagumpay ng Maligaya ay nagsisilbing gabay sa paglaban ng iba pang mga komunidad ng maralita.

Kilusang masa laban sa demolisyon. May ilang taon nang may banta ng demolisyon sa komunidad ng Maligaya upang bigyang-daan ang mga proyektong pang-imprastruktura ng gubyerno. Nababawasan lamang ang bantang ito sa panahon ng eleksyon dahil nangangako ang mga pulitiko na dedepensa sa karapatan ng mga naninirahan sa layong makuha ang kanilang tiwala at boto.

Subalit gaya ng dati, paglipas ng eleksyong 2010, muling hinarap ng mga residente ng Maligaya ang banta ng demolisyon. Nagbuklod ang buong komunidad sa panawagang labanan ang demolisyon at pwersahang relokasyon sa lugar na malayo sa kanilang hanapbuhay.

Sistematiko nilang pinaghandaan ang mga pananalakay ng mga armadong galamay ng lokal na pamahalaan at aktibo nilang dinepensahan ang kanilang mga tirahan sa panahon ng demolisyon. Nakipag-usap sila sa lokal na pamahalaan para ihapag ang alternatibong solusyon para makapanatili sila sa lugar. Mga banta at labis-labis na karahasan ang sagot ng lokal na pamahalaan pero naging matatag ang mga residente sa kanilang paninindigang hindi sila aalis sa lugar.

Sa harap ng pauit-ulit na demolisyon, pinalakas ng mga residente ang kanilang pagtutulungan. Nakuha nila ang malawak na suporta ng mga estudyante mula sa mga paaralan. Sinuportahan din sila ng simbahan, mga progresibong organisasyon at maging ng mga internasyunal na organisasyong nagtataguyod ng karapatan ng mga maralita.

Hinarap nila nang buong tapang ang mga tangkang demolisyon at ipinamalas ang mataas na antas ng militansya. Mulat at sistematiko nilang tinasa ang kanilang mga laban, pinangibabawan ang mga kahinaan at iwinasto ang mga pagkakamali. Kolektibo nilang hinanapan ng solusyon ang mga problema ng mga magkakapitbahay, laluna na yaong mga nawalan na ng tahanan. Manalo man o matalo, naihahanda nila ang kanilang komunidad para sa susunod na antas ng paglaban.

Pag-aaral sa lipunan at rebolusyon. Ang mga pakikibakang ito ay nagpanday at nagpatatag sa pampulitikang kamulatan ng masa. Pinanghawakan ng Partido ang rebolusyonaryong pagpupukaw sa masa at naisagawa ang pagpapalawak at konsolidasyon ng mga rebolusyonaryong pwersa at aktibistang masa. Ginabayan ang masa sa pagtatasa at pag-unawa ng kanilang mga naging pagkilos.

Isinagawa ang sistematiko at laganap na kampanyang pang-edukasyon sa mga usaping pampulitika at panlipunan. Karugtong ng pagtalakay ng mga isyu ng maralita ang mga isyu ng sambayanan. Inilunsad ang pag-aaral sa lipunan at rebolusyong Pilipino sa mga eskinita, bakanteng bahay, tambayan, waiting shed, klasrum sa kalapit na paaralan at iba pang lugar kung saan may nagkukumpulang mga residente. Inilunsad rin ang serye ng mga pag-aaral sa mga sulatin ni Mao, mga dokumento ng National Democratic Front, CARHRIHL at iba pa. Kolektibong pinag-aralan ang mga kursong pangmasa sa iba't ibang bahagi ng komunidad. Nagtakda ng mga regular na mga araw ng pag-aaral.

Nagbuo ng komite sa edukasyon sa komunidad at nagsanay ng maraming mga instruktor. Nagsagawa rin ng pagsasanay sa gawaing pangkultura na higit pang nakapagpataas ng diwang palaban ng mga residente, laluna na ng kabataan sa lugar.

Malawakang pag-oorganisa at pagbubuo ng Partido. Isinagawa ang sistematiko at hakbang-hakbang na pagbubuo ng organisasyon mula kontak, grupong pang-organisa, komiteng pang-organisa at ganap na samahang masa. Naging mabilis ang paglawak ng mga demokratikong organisasyon sa gitna ng maiigting na pakikibaka ng mga residente. Naitayo at napatatag ang asosasyon ng mga malaproletaryo sa lugar. Nabuo ang konseho at napili ang mga pinunong pinakamatatag at handang kumilos nang buong-panahon para sa organisasyon.

Naitayo rin ang mga organisasyong nakatuon sa iba't ibang sektor at naitransporma ang mga tradisyunal na organisasyon para sa militanteng pagkilos. Inorganisa sa mga grupo at pinakilos ang lahat ng mga nasa komunidad -- bata, matanda, kababaihan, may trabaho, walang trabaho. Aktibong gumampan ang lahat -- kabilang ang mga bata--sa iba't ibang mga gawain sa pag-oorganisa. Itinayo rin ang mga grupong kontrapaniktik para tiyakin ang seguridad sa komunidad, laluna ng mga lokal na lider. Itinayo ang sistema ng "warning" sa komunidad para sa mabilis at organisadong pagtitipon at depensa laban sa mga banta sa komunidad tulad ng mga "sorpresang" demolisyon.

Nirekluta sa Partido ang mga aktibistang handang sumumpa sa konstitusyon ng Partido at yaong mga inirekomenda ng kani-kanilang mga organisasyon. Sa loob lamang ng ilang buwan, lumawak nang mahigit 700% ang kasapian ng Partido sa Maligaya.

Itinalaga sa pamunuan ng Partido sa Maligaya ang pinakadesididong mga kasapi ng mga rebolusyonaryong organisasyong masa. Sila yaong handang maglaan ng buong-panahon para gumampan ng mga responsibildiad sa pamumuno sa organisasyon. Sa pamamagitan ng kanilang pagpupunyagi, naisagawa ang pagkukumpleto ng pag-aaral ng mga kasapi ng Partido sa Batayang Kursong Pampartido (BKP) at Intermendyang Kursong Pampartido (IKP). Tuluy-tuloy na pinauunlad ang kamulatan sa pamamagitan ng pakikibaka at dagdag na edukasyon.

Bunsod ng masigla at buhay na pag-aaral sa lipunan at rebolusyon, marami nang kabataan ang nagpahayag ng kagustuhan na sumapi sa BHB at lumahok sa rebolusyonaryong armadong pakikibaka. Hindi iilan sa kanila ang naipadala nang mga pultaym na Pulang mandirigma.

Hamon ng mas malalaking pakikibaka. Ang mga tagumpay sa pagpukaw, pag-oorganisa at pagpapakilos sa Maligaya ay mahalagang puhunan para sa pagharap sa mas malalaking pakikibaka sa hinaharap. Ang mabilis na pagdausdos ng krisis ng malakolonyal at malapyudal na sistema ay isang malaking hamon sa mga taga-Maligaya na pag-ibayuhin ang kanilang mga pakikibaka upang harapin ang mas malalaking isyung panlipunan.

Hinahamon silang makipagkaisa sa mas malawak na masang anakpawis sa pakikibaka laban sa naghaharing sistema na nagsasadlak sa kanila sa lusak ng krisis, kahirapan, kaapihan at labis na pagsasamantala. Hinahamon silang makipagkaisa sa mga pakikibaka laban sa pagtaas ng presyo ng langis at mga bilihin, para sa pagtaas ng sahod, mas mahusay sa serbisyong pang-edukasyon at pangkalusugan, para sa trabaho at laban sa kontraktwalisasyon, para sa tunay na reporma sa lupa at pambansang industriyalisasyon. Hinahamon ang malawak na masang maralita na manindigan at mag-aklas laban sa mapang-api at mapagsamantalang naghaharing sistema at laban sa reaksyunaryong rehimeng Aquino.

Ang mga taga-Maligaya ay hinahamon na pag-ibayuhin ang paglahok sa digmang bayan. Ang lalong pagsisistematisa ng rekrutment para sa BHB ay tiyak na tutugunan ng laksa-laksang mga kabataang tumatanaw sa maliwanag na kinabukasang idudulot sa kanila ng rebolusyonaryong kilusan. Maaari ring tanawin ng mga rebolusyonaryong pamilya ang paglipat ng kanilang tahanan sa kanayunan upang doon ay lumahok sa rebolusyong agraryo, armadong pakikibaka at pagtatayo ng bagong demokratikong gubyernong bayan.