Editoryal: Pag-alabin ang diwa ng nasyunalismo

ANG BAYAN, 21 Hunyo 2012 

20120621pi
Download PDF
Pag-alabin ang diwa ng nasyunalismo Lantad, malawak at matindi ang isinasagawang panghihimasok ng imperyalismong US sa Pilipinas sa ilalim ng rehimen ni Benigno Aquino III. Ang noo'y hindi lubusang magawa, ngayo'y buong larga nang ipinatutupad, dala ng walang hangganang pagpapagamit ng rehimeng Aquino sa imperyalistang amo nito. Sa ilalim ng rehimeng Aquino, mapalalaki na nang husto ang presensya ng mga tropa at gamit-militar ng US. Muli na rin nilang magagamit ang mga pasilidad sa iniwan...