An open letter to the Blaan people in their ongoing struggle to defend their ancestral lands against the mining company Xstrata-SMI


Ka Efren
NDF-FarSouth Mindanao
28 June 2012

The NDF-FarSouth Mindanao salutes the Lumad people in their continuing opposition to the large-scale and destructive mining of Xstrata-SMI in the mountains of Davao del Sur, South Cotabato and Sultan Kudarat.

The revolutionary forces are inspired by the series of ambushes that you have mounted against the abusive soldiers and police who are under the employ of Xstrata-SMI. Your armed resistance has given more strength for the people’s collective struggle against the impending destruction of our land and waters that will be brought about by Xstrata-SMI.Your opposition to this imperialist mining company is legitimate and just. Legitimate because your struggle to defend your ancestral lands is a life-and-death struggle to retain your very existence and identity as a community of Lumads. Without this ancestral land, you lose everything. Nobody has the right to ease you out. That land has been handed down to you from your great ancestors for you to till, care for and defend. Nobody, much less the foreigners, should destroy these lands and extract the gold and copper that is in it which rightfully belong to your children and the future generations.

We are aware of the sacrifice you are going through due to the extensive and prolonged military operations of the armed components of the company, which include the 27th IB-Philippine Army, Task Force KITACO, CAFGUS, Security Guards and other paramilitary units. They have made life very difficult for you especially because they have terrorized the families, including the women and children so as to force the fighters to surrender. They have also coopted some lumads in order to sow distrust and disunity within the tribe. If the company can vilify and coerce the bishops, priests and environmental activists, how much more for those of you who are poor, marginalized and are right there in the battlefield?

And because of your principles, the state has called you many names: bandits, extortionists, terrorists. These are all blatant lies. The people know that what you have done is just. If the company will only listen to what the people have been saying all along, this wouldn’t have happened. But the foreigners are obsessed to continue with the project. They do not care if all the lumad communities are destroyed or the rivers are polluted or soldiers and policemen are killed. They are interested only in the copper and gold and the billions of dollars they will get from it.

The National Democratic Front–FarSouth Mindanao and the entire revolutionary movement strongly support Red Pangayaw, which is not your ordinary pangayaw as we popularly know it, but is an organized, disciplined resistance against legitimate targets: the 27th IB, the Task Force KITACO, CAFGUS, the police force and security guards, including intelligence operatives who are employed by the company. Red Pangayaw is your struggle to defend your ancestral lands and your right to self-determination, this is an integral part of the people’s war for national democracy.

---------------------

Bisaya version

Abling sulat ngadto sa katawhang Blaan nga nagadepensa sa ilang yutang kabilin ug nagasukol batok sa dinagku ug makadaut nga pagmina sa Xstrata-SMI

Ka Efren
NDF-FarSouth Mindanao
Hunyo 28, 2012

Usa ka dakung pasidungog ug inspirasyon sa katawhang lumad ang inyong ginahimong pagsukol batok sa makadaut nga pagmina sa Xstrata-SMI sa kabukiran sa Davao del Sur, South Cotabato ug Sultan Kudarat. Nadasig ang tibuok rebolusyonaryong pwersa sa ginahimo ninyong pagbanhig sa mga abusadong sundalo ug pulis nga sinuholan sa Xstrata-SMI. Nakahatag usab kini og inspirasyon sa nagpakabanang katawhan nga ipadayon ang ilang pagbabag niining daku kaayong hulga sa atong kayutaan, katubigan ug panginabuhian--ang Xstrata-SMI.

Lehitimo ug makatarunganon ang inyong pagsukol. Lehitimo tungod kay kabahin kini sa inyong pagpanalipod nga mabuhi diha sa yuta nga inyong natawhan ug walay si bisan kinsa ang mahimong mopahawa kaninyo. Kay inyo kanang yuta nga dugay nang giampingan sa katigulangan ug gibilin kaninyo aron amomahon ug panalipdan. Walay si bisan kinsa, ilabina ang mga langyaw ang mahimong mobungkag niining yutaa aron kutkuton ug kawaton ang bulawan ug mga natural nga bahandi nga anaa dinha. Wala say bisan kinsa ang may katungod nga modaut sa kinaiyahan sama sa pagabuhaton sa Xstrata-SMI.

Nasayod kami sa kalisud nga inyong ginaagian karon ubos sa pagpamig-ot sa mga sinuholang sundalo sa kumpanya sama sa 27th IB, Task Force Kitaco, mga security guard, mga CAFGU ug uban pang mga paramilitar. Nabati namo ang inyong kasakit diha sa gipahigayon nga mga operasyon militar ug grabeng pagpanghuraw sa mga tinugyanan sa balaod nga kakonsabo sa kompanya. Duyog usab kami sa mga kabalaka alang sa mga pamilyang ginapig-ot sa militar ug kapulisan sa tumong ug tinguhang pasurenderon ang mga aktibong nagasukol sa kumpanya. Bisan gani ang mga nagpakabanang katawhan apil na ang kaparian, kaobispohan, ug mga environmental advocates ang ginapig-ot sa kompanya, unsa pa kaha ang katawhang Lumad nga anaa mismo diha sa nataran sa pangsangka?

Tungod sa inyong pagbarog, ginganlan kamong mga bandido, tigpangilkil ug kun unsa pang mga pagpanghimaraut sa estado. Apan nasayod ang katawhan nga maayo ug makatarunganon ang inyong gibuhat. Kun naminaw lang ang kumpanya sa dugay nang mulo sa katawhan nga mopahawa sila, dili unta kini mahitabo. Apan desidido man gyud ang langyaw nga magpadayon sa proyetong pagmina; wala silay pagpanagana kun maguba ang atong komunidad, mag-unay ang mga lumad ug mangamatay ang mga sundalo ug pulis nga ilang sinuholan. Basta lang makuha nila ang ilang gusto nga mao ang atong copper ug bulawan ug uban pang natural nga bahandi.

Ang NDF ug ang tibuok rebolusyonaryong kalihokan sa Far South Mindanao kusganong nagasuporta sa Red Pangayaw o armadong pagsukol sa katawhang Lumad batok sa kumpanya. Nasayod ang tanan nga kining inyong ginabuhat dili ordinaryong pangayaw kun dili usa ka organisado ug disiplinadong lakang batok sa mga lehitimong target – ang 27th IB, Task Force KITACO, CAFGU, kapulisan, mga security guard ug uban pang armadong pundok ug mga intelligence operatib nga gisuholan ug nanalipod sa kompanya.

Gilantaw sa NDF nga ang Red Pangayaw kabahin sa gubat nga ginalunsad sa katawhang Pilipino batok sa mga langyawng imperyalista ug sa mga sagabay nilang dagkung burgesya komprador ug agalong yutaan ug ang pakigbisog alang sa yutang kabilin ug kaugalingong paghukom sa katawhang Lumad hugot nga kalambigit sa atong pangandoy alang sa nasudnong demokrasya.