Palakasin ang hanay; Pamunuan ang mamamayang Moro sa pambansa at demokratikong rebolusyon!

Azad Khaleedjihad
MRLO-Southern Mindanao Region
Ika-20 ng Hunyo taong 2012

Pahayag sa ika-7 taong anibersaryo ng Moro Resistance and Liberation Organization 
Ang Moro Resistance and Liberation Organization (MRLO) kasama ang mamamayang Moro sa ilalim ng pamumuno ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP) ay nagdiriwang ngayong araw ng ika-7 taong anibersaryo ng pagkakatatag.

Ang MRLO ay ang pambansa at demokratikong organisasyon ng Moro na nagtatanggol at nagsusulong ng karapatan sa sariling pagpapasya ng Bangsamoro.

Walang duda na ang rehimen ni Benigno Aquino III ay kontra mamamayang Moro at kontra mamamayang Pilipino. Habang lumalala ang krisis na kinakaharap ng bansa ay patuloy naman ang pagpapakalat ng politikal na islogan ng reaksyunaryong gobyerno ng US-Aquino upang pagtakpan ang pagka-inutil at pagpapakatuta nito sa mga naghaharing uri.

Kasabay ng panlilinlang nito sa mga lider Moro sa ngalan ng programang ‘reporma’ at pagbibigay ng mga posisyon sa gobyerno upang mapatahimik at huwag ng lumaban para sa makatotohanang pagpapasya sa sarili. Ang pagrekrut kay Eid Kabalu na dating MILF spokesperson bilang peace consultant ng AFP ay isang malinaw na halimbawa ng sistematikong panlilinlang at paghahati.

Patuloy na nililinlang ng rehimeng US-Aquino ang mamamayang Moro sa pamamagitan ng pagmamanipula sa ARMM at paggamit sa mga dilawang non- government organization at civil societies na nagdadala ng islogan ng reporma habang patuloy ang pagbuhos ng malaking pera bilang ayuda sa komunidad.

Nananatili pa rin ang kawalan ng sinseridad ng gobyerno sa usaping pangkapayapaan dahil sa patuloy nitong opensibang militar sa mga deklaradong teritoryo ng MILF at panghuhuli sa mga miyembro at lider nito sa kabila ng mga kasunduang pinirmahan ng magkabilang panig. Hindi pa rin pinapalaya ng gobyerno ang 115 na Moro political detainees at wala pa ring hustisya para sa mga biktima ng paglabag sa karapatang pantao.

Hinihikayat pa ng rehimeng US-Aquino ang pagpasok ng mga mapangamkam at mapanirang proyekto tulad ng oil exploration sa Liguasan Marsh at pagtatayo ng dams na makakaapekto sa komunidad ng Moro.

Naniniwala ang MRLO na hindi kailanman mareresolba ng huwad na repormang propaganda sa ARMM ng US-Aquino ang mga batakang problema sa lupaing ninuno at sariling pagpapasya ng Bangsamoro. Tanging sa pamamagitan lamang ng pambansa-demokratikong pakikibaka ng mamamayan makakamit ang makatotohanang awtonomiya at kalayaan mula sa pambansang pang-aapi.

Malaki ang hamon sa ating hanay na pag-ibayuhin ang gawain sa propaganda upang mailantad ang kabulukan ng reaksyunaryong sistema ng gobyerno at ang patuloy nitong pang-aapi sa mamamayang Moro na nakakubli sa repormang programa.

Pitong taon ng patuloy na pagpupukaw, pag-oorganisa at pagpapakilos sa mamamayang Moro upang labanan ang pambansang pang-aapi at diskriminasyon ng Imperyalistang US at ang tuta at reaksyunaryong gobyerno ni Arroyo at Aquino.

Patuloy na magparami ng miyembro at tsapter at konsolidahin ang hanay para sa pagsulong ng pambansa at demokratikong rebolusyon tungo sa yugto ng pagkapatas-patas.

Ipagpatuloy ang pagsisikap na maging bahagi ng pagsulong ng pambansa at demokratikong rebolusyon lalo na sa kanayunan upang wakasan ang tatlong batayang problema- ang Imperyalismo, Pyudalismo at Burukrata-kapitalismo na siyang ugat ng kahirapan ng sambayanan lalo na ng mga Bangsamoro.

Kasabay ng anibersaryo ay nagbibigay-pugay ang MRLO sa mga Moro na naging martir ng rebolusyon. Pagpupugay at pagkilala sa mga bayani ng sambayanan!

Takbeer! Allahu Akbar!

Mabuhay ang masang Moro!
Mabuhay ang MRLO!
Mabuhay ang NDFP!