ANG BAYAN, 21 Hulyo 2012

Editoryal: Puspusang labanan ang pakanang "cha-cha" ng rehimeng Aquino

20120721pi
Download PDF
Abala ngayon ang mga reaksyunaryong pulitiko sa pagsisikap na ilusot sa lalong madaling panahon ang pakanang "cha-cha" _(charter change)_ o pagbabago sa reaksyunaryong konstitusyon. Gaano man ito itanggi ni Aquino, sadyang isa ito sa mga prayoridad na hakbangin ng kanyang rehimen at ng buong naghaharing sistema. Karugtong ito ng pagkakanulo ni Aquino ng pambansang soberanya sa pagpapahintulot sa papalaking armadong presensya ng US sa bansa at pagsusuko ng pambansang patrimonya sa mga dayuhang...More