Ka Arman Albarillo: Rebolusyonaryong Lider, Magiting na Mandirigma, Bayaning Komunista!

Eduardo Labrador
Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Southern Tagalog
July 6, 2012

Nagpupugay ang Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid (PKM) sa kabayanihan ni Kasamang Arman Albarillo at lahat ng rebolusyunaryong martir ng Bagong Hukbong Bayan sa San Narciso, Quezon na nag-alay ng buhay sa pagtatanggol sa kapakanan ng mga maralita sa kanayunan. Kinikilala at dinadakila ng rebolusyonaryong kilusang magbubukid ang mga kumander at mandirigma na matapang na humarap sa mga kaaway ng mamamayan.Dating pangkalahatang kalihim ng Bagong Alyansang Makabayan sa rehiyon si Ka Arman. Taong 2009 nang magpasya siyang sumanib sa Bagong Hukbong Bayan. Dahil sa gawa-gawang kaso laban sa kanya at sa 71 iba pa, pinili niyang lisanin ang lansangan at tumugon sa panawagan ng kanayunan upang maipagpatuloy ang kanyang paglilingkod.

Matagal niyang ipinaglaban ang hustisya para sa kanyang mga magulang na pinaslang ng rehimeng Arroyo noong 2002 kabilang ang marami pang biktima ng karahasan ng estado. Paulit-ulit siyang nabigo. Sa Hukbong Bayan lamang niya nakita na mabibigyang katarungan ang kanyang pagkaulila.

Sa isang bansang itinuturing na krimen ang pagiging makabayan at terorismo ang paglilingkod sa sambayanan, karangalan ang mamatay nang lumalaban.  Nagpamalas siya ng di-matitinag na paninindigan para sa interes ng nakararami at kahandaang ibuwis ang kanyang buhay para sa prinsipyong kanyang pinaniniwalaan. Di-matatawaran ang kanyang dedikasyon sa pagsusulong ng pambansa demokratikong panawagan.

Malugod niyang tinanggap ang pakikibakang ipinamana ng kanyang mga magulang. Niyakap niya ang sakripisyo at kahirapang kaakibat ng kanyang responsibilidad sa bayan. Hanggang sa huling sandali, hindi niya tinalikuran ang uring magbubukid.

Katulad ng marami nang nabuwal na bayani ng uring anakpawis, magsisilbing tanglaw ang buhay at pakikibaka ni Ka Arman sa lahat ng mamamayan. Mananatiling buhay si Ka Arman sa alaala ng masa sapagkat hindi dito nagwawakas ang kanilang kasaysayan.

Nagtamo man ng pinsala, lalong napapanday ang mga maralita sa kanayunan sa buhay-at-kamatayang pakikibaka para sa demokratikong interes ng mayorya ng sambayanan. Kahit kailan, hindi isinuko ng mga magbubukid ang armadong rebolusyon. Hindi tatalikuran ng masang magbubukid ang kanyang tungkuling itaguyod ang Bagong Hukbong Bayan.

Laging nakabukas ang pinto ng dampa ng mga magbubukid sa Bondoc Peninsula upang kupkupin ang hukbo, tulungan sila at kapit-bisig na gapiin ang mga sanggano at maton ng mga asyendero. Buong giting na ipagtatanggol ng Hukbong Bayan at mamamayan ang mga inaning tagumpay sa rebolusyong agraryo.

Kabiguan ang naghihintay sa konsentradong opensiba ng Oplan Bayanihan ng Rehimeng US-Aquino. Hindi magtatagal, unti-unting mauubusan ng hangin ang walong batalyong golpe-de-gulat ng mga pasista habang nagkakamit ng solidong tagumpay ang Hukbong Bayan at mamamayan.

Mabuhay ang alaala ni Kasamang Arman!
Mamamayan at Hukbong Bayan, Magkaisa!
Biguin ang Oplan Bayanihan ng Rehimeng US-Aquino!