Mabuhay ang labing isang Martir, Bayan1 at Tunay na Hukbo ng Sambayanang Pilipino!

Armine de Guia
Tagapagsalita, Apolonio Mendoza Command
July 10, 2012

(Parangal kina Kasamang Arman Albarillo (Ka Jun, Noys), kagawad ng Komiteng Tagapagpaganap ng Komiteng Probinsya ng Quezon; Rosario F. Olvinar (Ka Cristy), kagawad ng Komiteng Larangan ng Far South Quezon; Renier Rodrigo (Ka Robin), Pulang Kumander ng Sandatahang Yunit Pampropaganda sa Bayan ng San Francisco at San Andres; Ka Elmer, Pulang Kumander ng Sandatahang Yunit Pampropaganda sa Bayan ng Mulanay at San Narciso; Eduardo E. Olvinar (Ka Amer, Royal), Pulang Kumander ng Sandatahang Yunit Pampropaganda sa Bayan ng Mulanay at San Narciso; Darwin Amay (Ka Rio), Giyang Pampulitika ng Sandatahang Yunit Pampropaganda sa Bayan ng Mulanay at San Narciso; Josie Fuentes (Ka Monic), Pulang mandirigma, kasapi ng Bagong Hukbong Bayan)

Sila ang pinakabagong mga pinaslang ng mga elemento ng militar sa ilalim ng yunit ng 74th IBPA at ng 201st Brigade na nasa pamumuno ni Col. Perez at General Año sa balangkas ng Oplan Bayanihan. Sa kanilang pagkamatay, walang pagsidlan ang kasiyahan nina Col. Perez, General Año at iba pang mga matataas na opisyal ng mersenaryong Armed Forces of the Philippines-Philippine National Police (AFP-PNP-CAFGU) at ang buong tuta at pasistang rehimeng US-Aquino II. Kaulakbit sa kanilang malalakas na tawanan at walang pagsidlang galak ang mga lokal na panginoong maylupa, malalaking burgesya-kumprador, mga dayuhang korporasyon sa pagmimina at mga tulisan at magnanakaw sa South-Quezon-Bondoc Peninsula.Ipinagdiwang nila nang husto, dahil sa pagkapaslang nina Ka Jun, Ka Cristy at kanilang mga kasama, inaakala nilang nawala na ang tinik at sagka na pumipigil sa kanilang malayang pagsasakatuparan ng pyudal at malapyudal na pagsasamantala, pang-aapi sa masang magsasaka, manggagawang bukid, mamamayan at sa imperyalistang pandarambong sa likas na yaman ng South Quezon-Bondoc Peninsula.

Ito ay dahil sa ang yunit ng Bagong Hukbong Bayan na pinamumunuan nina Ka Jun at Ka Cristy ang nanguna upang labanan ang pang-aapi at pagsasamantala ng mga lokal na panginoong maylupa sa mga bayan ng San Francisco, San Andres, San Narciso at Mulanay. Sa pamamagitan ng kanilang walang pagod na rebolusyonaryong gawa, napagkaisa at napakilos nila at nagkamit ng malalaking tagumpay ang libu-libong magsasaka sa libu-libong ektarya sa mga bayang kanilang nasasaklaw para sa mga kampanya sa rebolusyong agraryo. Ang mga tagumpay na ito na masyadong ikinagalit ng husto AFP-PNP at ng kanilang mga among asyendero ay ang sumusunod:

1. Napababa nila nang husto ang upa sa lupa sa nyugan at maisan. Mula sa dating partihang sa nyugan na tersyo sarili ang gastos ng mga magsasaka pabor sa mga panginoong maylupa, naipagtagumpay ang 60-40 alis gastos at o 50-50 alis gastos na partihan pabor sa mga magsasaka sa hindi lamang 30 asyenda/lupain sa kanilang saklaw;

2. Mula sa dating P80-P120 por libong upa sa tapas at kawit sa hanay ng mga manggagawang bukid sa nyugan, nakamit at pinakikinabangan na ngayon ang P300-P350 upahang por libo sa hindi bababa sa 10 baryo sa saklaw;

3. Mula sa dating napakababang upa na P500-P700 sistemang pormilan na ipinatutupad, nakamit ang pagtaas na P1,200-P1,700 sa hindi bababa sa 10 lupain;

4. Nakumpiska ang ilang lupain ng mga despotikong panginoong maylupa. Dahil dito, buo-buong napapakinabangan na ng mga magsasaka sa mga asyendang ito ang malaking bahagi ng kanilang pang-araw-araw na pinagpapawisan;

5. Napakilos ang libu-libong magsasaka upang ipaglaban ang pagtataas ng presyo ng kopra at burahin ang iligal na kaltas sa resikada, tara at taktak na ipinapataw sa mga magsasaka sa nyugan;

6. Naipaglaban ang karapatan sa pananatili ng daan-daang magsasaka laban sa pagpapalayas sa kanila ng mga panginoong maylupa at kanilang armadong tauhan. Kasabay nito, pinarusahan ng kanilang yunit ang mga panginoong maylupa at kanilang armadong tauhan na mga sagadsaring may utang na dugo sa mga magsasaka;

Ang yunit ng Bagong Hukbong Bayan sa pamumuno nina Ka Jun at Ka Cristy ang nagsawata, namarusa at nagwasak sa sindikato ng mga magnanakaw ng kalabaw, magnanakaw ng baka, mang-aakyat ng bahay ng mga magsasaka na sumibol at muling lumakas dahil sa suporta ng pasistang militar matapos na mawala ang presensya ng yunit ng Bagong Hukbong Bayan sa ilang bahagi ng kanilang eryang saklaw.

Kaya naman sa kabaliktaran, popular at mahal na mahal ng masang magsasaka, manggagawang bukid at mamamayan ng Dulong Timog Quezon sina Ka Jun, Ka Cristy at ang yunit ng Bagong Hukbong Bayan sa kanilang pamumuno. Bukod sa paglutas sa malalaking problema na kinakaharap ng bawat pamilya, ang yunit din ni Ka Jun at Ka Cristy ang kanilang palagin(Parangal kina Kasamang Arman Albarillo (Ka Jun, Noys), kagawad ng Komiteng Tagapagpaganap ng Komiteng Probinsya ng Quezon; Rosario F. Olvinar (Ka Cristy), kagawad ng Komiteng Larangan ng Far South Quezon; Renier Rodrigo (Ka Robin), Pulang Kumander ng Sandatahang Yunit Pampropaganda sa Bayan ng San Francisco at San Andres; Ka Elmer, Pulang Kumander ng Sandatahang Yunit Pampropaganda sa Bayan ng Mulanay at San Narciso; Eduardo E. Olvinar (Ka Amer, Royal), Pulang Kumander ng Sandatahang Yunit Pampropaganda sa Bayan ng Mulanay at San Narciso; Darwin Amay (Ka Rio), Giyang Pampulitika ng Sandatahang Yunit Pampropaganda sa Bayan ng Mulanay at San Narciso; Josie Fuentes (Ka Monic), Pulang mandirigma, kasapi ng Bagong Hukbong Bayan)g pinagbubuksan ng kahit maliliit nilang problemang kinakaharap sa pang-araw-araw tulad ng problema sa kapitbahay, problema sa kapwa magsasaka, problema sa anak at maging ng problema sa asawa. Matiyaga silang binigyang payo ng yunit nina Ka Jun at Ka Cristy. Ipinaunawa sa kanila ang ugat ng kanilang maliliit at malalaking problema at kung paano ito lulutasin. Namulat silang ang pangunahing ugat ng problema at pangunahing kaaway na dapat wasakin ay ang Imperyalismo, Pyudalismo at Burukratang Kapitalismo. Naunawaan rin nila na mahaharap lamang ito sa patuloy na sama-samang rebolusyonaryong pagkilos upang ipagtagumpay ang pambansa-demokratikong rebolusyon. Namulat sila sa katotohanang ang Bagong Hukbong Bayan, na kinakatawan ng yunit nina Ka Jun at Ka Cristy ang tunay nilang Hukbo. Ang tunay na Hukbong Bayan na nagtataguyod, nagsusulong at nagtatanggol sa kanilang pambansa at demokratikong interes. Dahil dito, lumaki, lumawak at lumalim ang rebolusyonaryong suporta ng masang magsasaka sa kanilang saklaw para sa armadong pakikibakang isinusulong ng Bagong Hukbong Bayan.

Nakikita nila Ka Jun at Ka Cristy ang kanilang sarili sa masang kanilang pinaglilingkuran sa gayon ay malalim na nasasapul nila ang kalagayan at pangangailangan ng mga ito. Ito ay dahil sina Ka Jun, mag-asawa ni Ka Cristy at Ka Royal, sina Ka Robin, Ka Elmer, Ka Rio, Ka Monic at iba pa nilang kasama sa yunit ay mga aktwal na biktima ng sagad-sa-butong pang-aapi at pagsasamantala ng naghaharing sistemang malakolonyal at malapyudal. Si Ka Jun na ang ama at ina ay pinaslang ng pasistang militar sa pamumuno ng berdugong si General Jovito Palparan sa Mindoro at noong maging aktibista sa lunsod upang hingin ang katarungan na kanyang sinapit siya ay ipinailalim sa isa sa numero unong hitlist ng AFP-PNP para sa ekstra-hudisyal na pamamaslang. Ang mag-asawang Cristy at Royal ay mga aktibista sa bayan ng Gumaca na walang tigil na ginipit, dinahas, ginawan ng mga gawa-gawang kasong kriminal dahil sa kanilang pamumuno sa pakikibaka ng mga magsasaka at maralita sa komunidad sa kanilang bayan. Si Ka Robin, Ka Elmer at Ka Monic na mga karaniwang magsasakang lumaban sa kanilang karapatan sa lupa ay walang tigil na ginipit, hinuli, dinahas ng mga militar sa kanilang mga sakahan at tirahan sa mga baryo at lupaing kanilang tinitirhan at pinagkakabuhayan. Si Ka Rio ay kabataang namulat dahil ang kanyang pamilya ay biktima ng demolisyon ng komunidad na kanilang tinitirhan. Sila’y mga karaniwang tao, mga aktwal na biktima na namulat na kailangang maging parte sila ng pagbibigay ng katarungan hindi lamang sa kanilang sinapit na kawalang hustisya kundi upang maging parte sa pagbibigay ng katarungan sa sinapit ng kanilang mga kauri at kababayan. Ang kamulatang ito ay lalung lumalim hanggang ibinigay na nila ang kanilang buong lakas, galing, talino at buhay sa dakilang kilusan para sa pambansang kalayaan, demokrasya, sosyalismo at komunismo.

Sa loob ng hindi bababa sa tatlong taong nagdaan, naglunsad ang AFP-PNP sa pamamagitan ng kanyang iba’t ibang yunit laluna ang 2nd Infantry Division ng Philippine Army, 201st Brigade at ang 74th IBPA ng walang tigil at paulit-ulit na pananalakay laban sa yunit ng BHB na pinamumunuan nina Ka Jun at Ka Cristy. Nangabigo ang lahat ng ito noong mga nakaraan bagkus lalu pang lumakas ang mga rebolusyonaryong pwersa sa ilalim ng pamumuno nina Ka Jun at Ka Cristy. Nag-ambag ang mga ito ng malaki sa pagpapalakas ng larangang gerilya sa South Quezon-Bondoc Peninsula.

Ikinalungkot nang labis-labis ng Partido Komunista ng Pilipinas, Bagong Hukbong Bayan at ng rebolusyonaryong mamamayan sa lalawigan ng Quezon ang kanilang pagkasawi sa labanan. Labis-labis din ang pagdadalamhati ng masang magsasaka, manggagawang bukid at mamamayan ng South Quezon-Bondoc Peninsula at ng lalawigan ng Quezon na kanilang direktang pinaglingkuran.

Sa kanilang pagkamatay, nabawasan ng malakas na pwersa ang masang magsasaka, manggagawang bukid at mamamayan sa kanilang laban upang lumaya sa pagkaalipin sa lupa at paglaya sa imperyalismong US. Napakalaking kawalan ang kanilang pagkawala at pagpanaw.

Kaya naman, walang pagsidlan ang pagkamuhi at galit ang nararamdaman ng masang magsasaka, manggagawang bukid at mamamayan sa South Quezon-Bondoc Peninsula sa AFP-PNP, sa naghaharing papet at pasistang rehimeng Aquino na siyang pumaslang sa kanila.

Ang lungkot ng kanilang pagkawala ay mapapalitan ng galit at pagkamuhi sa mga pumaslang sa kanila at ang kadakilaan ng kanilang pagkamatay ay walang kamatayang inspirasyon. Ang mga ito ang magiging di masasaid na bukal ng katarungan na muling bubuhay sa rebolusyonaryong lakas. Sa mga susunod na mga linggo, buwan at taon, libu-libong mga magsasaka, mangggagawang bukid at mamamayan ng South Quezon Bondoc Peninsula ang makikibaka, hahawak ng armas at sasapi sa Bagong Hukbong Bayan .

Sa gayon, ang mararanasang pansamantalang kabiguan ay lalakas pa ng kung ilang ulit. Ang hindi mapipigilang lakas na ito ang dadaluyong at magbubuwal sa mga pasista at sa kabuuan ng naghaharing sistema. Dadalhin nito sa kaganapan ang ipinaglalabang tunay na demokrasya at kalayaan na pinagbuwisan ng buhay ng 11 martir.

Ka Jun, Ka Cristy, Ka Robin, Ka Elmer, Ka Amer, Ka Rio, Ka Monic at sa inyong lahat, dinadakila namin kayo at gagawing inspirasyon habang panahon. Makakaasa kayong magtatagumpay ang inyong mga nasimulan at kailanman ay hindi ito masasayang. Tinitiyak din namin sa inyo na mabibigyan ng rebolusyonaryong katarungan ang inyong pagkamatay. Sa araw ng ika-30 ng Hunyo, taong 2012, araw ng inyong kamatayan, nagsimula ang inyong kawalang kamatayan! Sa araw na ito, naisulat na sa pahina ng rebolusyonaryong kasaysayan ng sambayanang Pilipino ang inyong pangalan at pinaparangalan kayo bilang mga tunay na bayani ng sambayanang Pilipino!

Ka Jun, Ka Cristy, Ka Robin, Ka Elmer, Ka Amer, Ka Rio, Ka Monic, TUNAY NA HUKBO NG BAYAN!

Mabuhay ang Bagong Hukbong Bayan!
Mabuhay ang Partido Komunista ng Pilipinas!
Mabuhay ang Sambayanang Pilipino!