Medical Mission sa Bulan, Sorsogon, Panlilinlang sa Mamamayan at Panakip sa Krimen ng AFP Kontra sa Mamamayan


Samuel Guerrero
Celso Minguez Command - NPA-S o r s o g o n
Hulyo 1, 2012

Inilunsad ng 31st IBPA ang isang medical mission sa Brgy. San Francisco, Bulan, Sorsogon nitong Hulyo 1, 2012 upang linlangin ang mamamayan at pagtakpan ang kanilang krimen kontra sa mamamayan. 

Matatandaang walang-awang pinagbabaril ng mga militar si Cesar Habla, isang Brgy. Tanod ng Brgy. Palale sa parehong bayan sa harap ng kanyang pamilya noong Hunyo 17, 2012. Nangyari ito matapos ang bigong pag-atake ng tropang 8th SRC-PA sa isang yunit ng BHB. Upang pagtakpan ang kanilang krimen, agad inanunsyo sa lokal na istasyon ng radyo ni Lt. Col. Teody Toribio, ang commanding officer ng 31st IBPA, na miyembro umano ng BHB si Cesar Habla.

Nang magpahayag na ang asawa ni Cesar na ito ay isang sibilyan, tinamaan daw ng ligaw na bala ang naging kasinungalingan ni Lt. Col. Toribio. Habang iniimbestigahan ang naturang krimen, inalok ng pera ng 8th SRC at ng 31st IBPA ang pamilya ni Cesar Habla upang hindi na ito magsampa ng kaso laban sa kanila. Galit na galit ang mga residente ng Brgy. Palale at mga kalapit na baranggay sa krimen at kasinungalingan ng 8th SRC at 31st IBPA. Pinatunayan ng mamamayan sa lugar na sibilyan si Cesar Habla at hindi ito miyembro ng BHB. 

Dalawang linggo matapos ang nabanggit na krimen ng pagsalbeyds kay Habla, at panghahalughog  sa kanilang mga bahay, inimbitahan ng 31st IBPA ang mga residente ng ilang baranggay ng bayan ng Bulan kasabay ang Brgy. Palale upang dumalo sa isang medical mission. Ito ay inutil na pakonswelo-de-bobo ng tropang 31st IBPA sa galit na mga residente. Alam ng  mamamayan na ang medical mission ng pasistang tropa ay pagkukunwari lamang na may malasakit sa kanila upang makalimutan nila ang krimen ng pasistang tropa. Batid ng mga residente ng mga baranggay na ito na saklaw ng medical mission ang pagiging sinungaling at mamamatay-tao ng 8th SRC at 31st IBPA.

Karaniwang aktibidad ng tropang AFP ang ganitong mga medical mission na kalahok ang ilang ahensya ng gubyerno at ibang mga NGO at PO bilang bahagi ng Civil-Military Operations (CMO). Ang CMO ay bahagi ng psywar operations na pinatitingkad sa kampanyang kontra-insurhensiyang Oplan Bayanihan kung saan ang pangunahing layunin ay linlangin ang mamamayan at itago ang mapanibasib na armadong pag-atake laban sa rebolusyonaryong kilusan at mamamayan. Ang Oplan Bayanihan ay tulad ng lobong nagpapanggap na isang maamong tupa, tulad ng gawain ng 31st IBPA at 8th SRC. Pagkatapos pumatay at maghasik ng teror sa mga sibilyan sa bayan ng Bulan, ay mang-aalok ng kakarampot na tulong. Hindi kayang pagtakpan ng kaunting palabas at pagpapanggap ang dumaraming kaso ng pananakot, pambubugbog, iba pang paglabag sa karapatang-pantao at ekstra-hudisyal na pagpatay sa Sorsogon mula pa ng Oplan Bantay Laya hanggang ngayon.

Habang hambog na nagpapanggap na kampeon ng karapatang-pantao, patuloy na humahaba ang listahan ng mga paglabag ng 31st IBPA sa karapatang-pantao. Isang linggo bago ang nabanggit na medical mission, bumabase na ang mga militar sa sentrong baryo, sa mismong mga paaralan na gaganapan ng medical mission. Ang pag-okupa sa mga paaralan at pampublikong lugar na malapit sa mga kabahayan ng mga sibilyan ay malinaw na paglabag sa karapatang-pantao at paglalagay sa panganib ng buhay ng mga sibilyan. Ganito rin ang kaso ng mga tropang 31st IBPA na naglulunsad ng Peace and Development Team Operations (PDT) sa ilang baranggay ng Casiguran at Gubat.

Ang mamamayang Sorsoganon ay hindi palalansi sa mga kampanyang CMO at patuloy na lalabanan ang kontra-mamamayang kampanyang Oplan Bayanihan.


Ka Samuel Guerrero
Tagapagsalita


www.bhbsorsogon.blogspot.com