NDFP Renders Highest Honors to Revolutionary Martyr Ka Arman Albarillo and Ten Other Comrades Who Died as Martyrs with Him

Luis G. Jalandoni
Member, NDFP National Executive Committee
5 July 2012

The National Democratic Front of the Philippines (NDFP) renders the highest honors to Ka Arman Albarillo, 34, and his ten comrades who died on June 30, 2012 in San Narciso, Quezon, while fighting the reactionary armed forces of the Aquino regime.Ka Arman is the son of Expedito and Manuela Albarillo of San Teodoro, Mindoro Oriental. Expedito was Bayan Muna municipal coordinator and a barangay councilor in San Teodoro. Manuela was a member of Gabriela. On April 8, 2002, they were summarily executed by fascist forces under the command of retired General Jovito Palparan, Jr.

As the second eldest among eight children, he worked hard to take care of his siblings. The military pressured him to become a military asset. He refused, declaring: “Gawin na lang nila ang gusto nilang gawin sa akin tulad ng kanilang ginawa sa aking mga magulang. Hinding-hindi ako titigil sa paghahanap ng hustisya para sa aking pamilya at buong sambayanan.”

He became a fearless defender of human rights.

In 2005, together with his youngest sister, Adelisa, he testified at an International Tribunal in Manila on human rights violations of the Arroyo regime. He became Secretary General of BAYAN-Southern Tagalog, arousing, mobilizing and organizing the people in Southern Tagalog to fight state terrorism, landgrabbing, oppressive government policies and US imperialist domination and military intervention.

When a warrant of arrest was issued in 2008 against him and 71 other regional mass leaders. Ka Arman decided to join the New People's Army and carry on his struggle in the realm of People's War. He became a charismatic guerrilla leader in the region.

He and his 10 co-martyrs were felled by bullets of the reactionary Armed Forces. Their bodies were mutilated, the faces of the men were peppered with bullets, and Ka Arman's left arm was detached. This is a gross violation of international humanitarian law.

The Filipino masses cherish their New People's Army and their revolutionary martyrs. Commemorations and tributes in Metro Manila, in various parts of Southern Tagalog and other regions in the Philippines, render honor to Ka Arman and his 10 fellow martyrs. The masses draw strength and inspiration from their revolutionary example. Ka Arman will be buried, as he had requested before he died, beside his beloved parents, Expedito and Manuela Albarillo.


______________________________________

Iginagawad ng NDFP ang pinakamataas na parangal sa mga rebolusyunaryong martir na sina Ka Arman Albarillo at sampu pang kasama niyang nagbuwis ng buhay
Iginagawad ng NDFP ang pinakamataas na parangal kay Ka Arman Albarillo, 34, at sa sampu pa niyang kasamahan na nagbuwis ng buhay noong Hunyo 30, 2012 sa San Narciso, Quezon habang nakikipaglaban sa reaksyunaryong armadong pwersa ng rehimeng Aquino.

Si Ka Arman ay anak nina Expedito at Manuela Albarillo ng San Teodoro, Oriental Mindoro. Si Expedito ay dating municipal coordinator ng Bayan Muna at konsehal ng barangay sa San Teodoro. Si Manuela naman ay dating myembro ng Gabriela.  Pinaslang sila noong Abril 8, 2002 ng pasistang pwersang sa ilalim ng retiradong General Jovito Palparan, Jr.

Bilang pangalawa sa walong magkakapatid, nagpunyagi siyang itaguyod ang kanyang mga kapatid. Ginipit siya ng militar para maging aset nila.  Tumutol siya't nagdeklarang:  "Gawin na lang nila ang gusto nilang gawin sa akin tulad ng kanilang ginawa sa aking mga magulang. Hinding-hindi ako titigil sa paghahanap ng hustisya para sa aking pamilya at buong sambayanan."

Siya'y naging matapang na tagapagtanggol ng karapatang-tao.

Noong 2005, kasama ng kanyang nakababatang kapatid na babae na si Adelisa, siya ay tumestigo sa International Tribunal sa Maynila hinggil sa mga paglabag sa karapatang-tao ng rehimeng Arroyo.  Naging pangkalahatang kalihim siya ng BAYAN-Southern Tagalog na nagmumulat, nagpapakilos at nag-oorganisa sa mamamayan ng Southern Tagalog para labanan ang terorismo ng estado, pangangamkam ng lupa, mapaniil na patakaran ng gubyerno at ang imperyalistang dominasyon at panghihimasok-militar ng US.

Nang lumabas ang mandamyento de aresto laban sa kanya at sa 71 iba pang lider masa ng rehiyon noong 2008, nagdesisyon si Ka Arman na sumapi sa Bagong Hukbong Bayan at ipagpatuloy ang pakikibaka sa landas ng digmang bayan. Siya ay naging kalugud-lugod na lider-gerilya sa rehiyon.

Siya at ang sampu pang martir ay pinaslang ng reaksyunaryong armadong pwersa.  Ang kanilang mga katawan ay pinutul-putol, tinadtad ng bala ang mukha ng mga lalaki at tanggal ang kaliwang braso ni Ka Arman. Ito ay malubhang paglabag sa internasyunal na makataong batas.

Pakamamahalin ng masang Pilipino ang kanilang Bagong Hukbong Bayan at ang kanilang mga rebolusyunaryong  martir.  Ang mga pag-alala at parangal na idinaos sa Metro Manila, sa iba pang bahagi ng Southern Tagalog at sa iba pang rehiyon sa Pilipinas ay nagbigay-pugay kina Ka Arman at sampu pang martir.  Kumukuha ng lakas at inspirasyon ang masa sa kanilang pagiging huwarang rebolusyunaryo.  Ililibing si Ka Arman katabi ng kanyang mga mahal na magulang na sina Expedito at Manuela Albarillo tulad ng kanyang kahilingan bago siya namatay.