Isabel Santiago
Herminio Alfonso Command, Front 53, NPA-Southern Mindanao
29 July 2012
  
Operatives from the Herminio Alfonso Command-Guerilla Front 53 Operations Command of the New People’s Army punished the notorious paramilitary leader Abantas Ansabo alias Kumander Ibon, who was responsible for various grave crimes against  humanity and banditry, July 27 at 6AM in Sitio Kiapat, Barangay Ganatan, Arakan, North Cotabato.  The NPA arrested and later released six of his armed minions/Cafgus including his vice commanding officer, and confiscated a Garand rifle and two shotgun rifles.The NPA implemented the standing order following a decision for capital punishment recommended by a People’s Court which heard 11 cases of murder filed by various complainants from families and relatives of victims, and presented with solid evidence by numerous witnesses in the communities of Arakan in North Cotabato.  The People’s Court constituted by the organs of the People’s Democratic Government convicted Kumander Ibon for masterminding, collaborating with the fascist AFP and implementing, using excessive force, in various cases of grave crimes against humanity, to wit, the killing of 19 peasants and lumads in 11 cases of murder including the massacre of seven family members and gruesome hacking of two children.

Kumander Ibon was also greatly feared by the masses of Arakan for being involved in other crimes which did not necessarily warrant a capital punishment, to wit, three cases of frustrated murder, three cases of damage to property and slaughter of animals, five cases of theft and extortion, one case of arson, two cases of grave threat and coercion, and forced Cafgu recruitment.  

While Kumander Ibon was a long time prized possession of the AFP, his death ironically called by the 57th IB as “brutal,” the peasant and lumad masses in North Cotabato rejoiced for Kumander Ibon’s expedient demise, a revolutionary justice well deserved for the families of his victims and the long suffering communities.

The NPA’s latest punitive action is directed versus the AFP’s rabid, psywar backbone of the US-Aquino’s Oplan Bayanihan, responsible for coddling criminals and running dogs like Kumander Ibon.

The AFP financed and directed Kumander Ibon and his gang of criminals for its counterrevolutionary campaign in North Cotabato.  The AFP-Kumander Ibon-goons clique prevailed in sheer reign of terror versus civilians, pitted lumads and settlers in a proxy war, instigated quick money-making schemes and anti-social activities like banditry and drug trade, and employed excessive use of force under the cloak of non-combat “peace and development” charade, in direct contravention to the IHL and rules of war.  Thus, it is the height of hypocrisy for the 57th IB-602nd Brigade-6th Infantry Division-Eastern Mindanao Command-AFP to invoke human rights in the NPA’s death sentence; if the AFP’s criminal record, notwithstanding the anguish of the masses, truly speaks for itself.

Among Kumander Ibon’s last projects with the AFP included the forced recruitment of 30 lumads in Sitio Kiapat and Sitio Uwayunan in Barangay Ganatan, Barangay Mahungkog and Sitio Lubas in Barangay Amabel.

Documented in the investigation, pre-trial and trial phase in the People’s Court were the following cases attributed to Kumander Ibon and his minions, Rex Ansabo, a fugitive and Jun Ansabo:

Murder:   
1. Thomas Ygot – August 13, 2008;
2. Sopronio Asenjo – October 29, 2003;
3. Umbaya Anum – October 2003;
4. Faustino Amasing – May 1, 2010;
5. Jimmy Quilario – August 20, 2010;
6. Massacre of seven members of Alcontin family, including one child in Sitio Kilukag, Barangay Amabel;
7. Siblings Camino in Barangay Ganatan;
8. Main in Barangay Ganatan;
9. Tumoy in Uwayanon, Sitio Kiapat; 
10.  Quering brothers in Sitio Kiapat; 
11.  Hacking of two children in Meocan, Arakan.

Frustrated murder:
1. Shooting of Felix Gonzales on February 28, 2009 in Sitio Libungan, Barangay Mahongkog;
2. Strafing of the house of Gerardo Delgado and Reco Dumali on August 7, 2010 at 10 PM in Tagaytay and Purok 8;
3. Strafing of barangay police and Barangay Captain Acupan on August 10, 2010 in Sitio Tulay Mahongkog.

Damage to Property/Slaughter of Animals:
1. Slashing of water hose on May 8, 2011 in Malibatuan and Little Baguio;
2. Amputating and butchering of horse owned by Mario Elmo Canete on May 14, 2010 in Crossing Sled, Mahongkog;
3. Hacking of three pigs, a dog and destruction of properties owned by Jaime Elogsong on April 15, 2011.

Theft/Extortion:
1. Stealing of a horse owned by Ronilo Ansabo on June 22, 2010 in Tagaytay;
2. Stealing of chickens owned by Prado family in Purok 8, Tagaytay;
3. Stealing of two pigs and ducks owned by Amites Delgado on May 8, 2011;
4. Stealing of a horse owned by Vergie Cadungon on May 25, 2011; later it was paid for by the owner for a fee of P50,000.

Arson:
1. Burning of a house owned by Amites Delgado on May 8, 2011.  
 

(Sgd) Isabel Santiago
Spokesperson
Herminio Alfonso Command
Guerilla Front 53 Operations Command
New People’s Army-Southern Mindanao

------------------

Bisaya Version

Gisilotan sa NPA ang notoryus nga bandidong paramilitar nga lumad sa North Cotabato

Gipahamtangag silot sa mga operatiba sa Herminio Alfonso Command-Guerilla Front 53 Operations Command sa New People’s Army ang notoryus nga paramilitar nga lider nga si Abantas Ansabo alyas Kumander Ibon kinsa responsable sa nagkalain-laing grabehang krimen batok sa katawhan ug mga buluhatong bandido, niadtong Hulyo 27 alas 6 sa buntag sa Sitio Kiapat, Barangay Ganatan, lungsod sa Arakan, North Cotabato.  Giaresto siya sa NPA apil ang gibuhian ra usab nga unom ka mga armadong sakop/mga Cafgu, apil ang iyang vice commanding officer, ingon man gikompiska ang usa ka Garand rifle ug duha ka shotgun rifle.

Gipahamtang sa NPA ang maong standing order human gipagula ang desisyon alang sa silot kamatayon nga girekomenda sa Hukumang Bayan nga midungog sa 11 ka kaso sa pagpatay nga gipasang-at sa nagkalain-laing pamilya ug kabanay sa mga biktima, ug mipresenta og lig-ong ebidensya sa daghang testigo sa mga komunidad sa Arakan, North Cotabato.  Gikombikto si Kumander Ibon sa Hukumang Bayan nga gilangkoban sa mga organo sa Demokratikong Gobyerno sa Katawhan sa salang pagpamuno, pakig-alayon sa mga pasistang AFP ug pagpahamtang, gamit ang nanghinobrang pwersa, sa lain-laing kaso sa grabeng krimen batok katawhan, pipila niini, ang pagpatay sa 19 ka mga pesante ug mga lumad sa 11 ka kaso sa pagpatay apil ang masaker sa pito ka myembro sa pamilya ug niluog nga krimeng pagpangluba sa duha ka mga bata.

Hilabihang gikahadlokan usab si Kumander Ibon sa mga masa sa Arakan tungod sa pagkalambigit niini sa ubang mga krimen nga dili kinahanglag silot kamatayon ang ipahamtang, langkob niini ang tulo ka mga kaso sa pakyas nga pagpatay, tulo ka kaso nga pagguba sa kabtangan ug pag-ihaw sa mga hayopan, lima ka kaso sa pagpangawat ug pagpanghulgag bayad, usa ka kaso sa pagpanunog, duha ka bug-at nga kaso sa pagpanghulga ug pwersadong pagpangrekluta sa pagkaCafgu.

Samtang si Kumander Ibon usa ka premyadong panag-iya sa AFP ug gitawag pa sa 57th IB nga “brutal” ang iyang nahimong kamatayon, gikalipay sa mga pesante ug lumad nga masa sa North Cotabato ang iyang gisangpotan tungod usa kini ka rebolusyonaryong hustisya nga angay lamang sa mga pamilya sa mga biktima ug sa dugay nang gaantos nga mga komunidad

Ang bag-ohay nga aksyong-silot sa NPA gidirekta batok sa lunod-patay nga AFP, sa sinaligang pang-psywar sa rehimeng US-Aquino nga Oplan Bayanihan, nga responsable sa pag-alima og mga kriminal ug irong tig-atake nga sama ni Kumander Ibon.

Gipondohan ug direktang gimandoan si Kumander Ibon sa AFP ug ang iyang ginsakpang mga kriminal diha sa kontra-rebolusyonaryong kampanya niini sa North Cotabato.  Ang managkaubang AFP-Kumander Ibon-goons, mga nagharing tigsabwag og kalisang sa mga sibilyan, nagpasabong sa mga lumad batok mga settler sa usa ka proxy nga gyera, nagpasiugda og pangwarta nga mga iskema ug anti-sosyal nga mga aktibidad sama sa pagpanulis ug pagbaligyag illegal nga druga, ug naggamit og nanghinobrang pwersa nga nagtakubang non-combat “peace and development” nga pakana nga direktang naglapas sa International Humanitarian Law ug mga balaod sa gyera.  Busa, hilabihan ang pagpakaarun-ingnon sa 57th IB-602nd Brigade-6th Infantry Division-Eastern Mindanao Command-AFP kung manangpit kinig tawhanong katungod kung silot–kamatayon na gani sa NPA ang hisgotan; kung ang kriminal niini nga rekord, way labot pa ang kayugot sa masa, maoy magsulti sa kamatuoran.

Lakip sa mga ulahing proyekto ni Kumander Ibon kauban ang AFP mao ang pugos nga pagrekluta og 30 ka lumad sa Sitio Kiapat ug Sitio Uwayunan sa Barangay Ganatan, Barangay Mahungkog ug Sitio Lubas sa Barangay Amabel.

Ang mosunod nga mga kaso nadokumento subay sa gipahigayong imbestigasyon, ayha ang pagtaral ug mismong sa pagtaral sa Hukomang Bayan ngadto kang Kumander Ibon ug iyang mga alipores nga sila si Rex Ansabo nga kasamtangang nagtago-tago ug Jun Ansabo:

Pagpatay:
1. Thomas Ygot – Agosto 13, 2008;
2. Sopronio Asenjo – Oktobre 29, 2003;
3. Umbaya Anum – Oktobre 2003;
4. Faustino Amasing – Mayo 1, 2010;
5. Jimmy Quilario – Agosto 20, 2010;
6. Pag-masaker sa pamilyang Alcontin, diin adunay pito ka membro, lakip ang usa ka bata sa Sitio Kilukag, Barangay Amabel;
7. Magsoong Camino sa Barangay Ganatan;
8. Main sa Barangay Ganatan;
9. Tumoy sa Uwayanon, Sitio Kiapat;
10.  Magsoong Quering sa Sitio Kiapat;
11.  Pagluba og duha ka bata sa Meocan, Arakan.

Pakyas nga pagpatay:
1. Pagpusil kang Feliz Gonzales niadtong Pebrero 28, 2009 sa Sitio Libungan, Barangay Mahongkog;
2. Pagpaarak sa balay nila ni Gerardo Delgado ug Reco Dumali niadtong Agosto 7, 2010, mga alas-10 sa gabie sa Tagaytay ug Purok 8;
3. Pagpaarak sa barangay police ug Barangay Captain Acupan niadtong Agosto 20, 2010 sa Sitio Tulay, Mahongkog.

Pagguba sa kabtangan/pag-ihaw sa hayopan:
1. Paghiwa og water hose niadtong Mayo 8, 2011 sa Malibatuan ug Little Baguio;
2. Pagpungkol ug pagpatay og kabayo nga gipanag-iyahan ni Mario Elmo Canete niadtong Mayo 14, 2010 sa Crossing Sled, Mahongkog;
3. Pagluba og tulo ka baboy, usa ka iro ug pagdaot sa kabtangan ni Jaime Elogsong niadtong Abril 15, 2011.

Pagpangawat/paghulgag bayad
1. Pagkawat og kabayo nga gipanag-iyahan ni Ronilo Ansabo niadtong Hunyo 22, 2010 sa Tagaytay;
2. Pagkawat og mga manok nga gipanag-iyahan sa pamilyang Prado sa Purok 8, Tagaytay;
3. Pagkawat og duha ka baboy ug mga pato nga gipanag-iyahan ni Amites Delgado niadtong Mayo 8, 2011;
4. Pagkawat og kabayo nga gipanag-iyahan ni Vergie Cadungon niadtong Mayo 25, 2011; wala madugay, gipabayran kini sa tag-iya sa kantidad nga singkwenta mil.

Pagpanunog:
1. Pagsunog og balay nga gipanag-iyahan ni Amites Delgado niadtong Mayo 8, 2011.


(Sgd) Isabel Santiago
Tigpamaba
Herminio Alfonso Command
Guerilla Front 53 Operations Command
New People’s Army-Southern Mindanao