She never stopped fighting for the Philippine revolution and the liberation of women

A Tribute to Kasamang Maita Gomez, Fearless Revolutionary Fighter and Heroine

Logo.ndfp
NDF-Negotiating Panel
July 14, 2012

For more than forty years, Kasamang Maita Gomez, never stopped fighting for the Philippine revolution and the liberation of women.

Inspired by the First Quarter Storm of 1970, she took up intensive historical, social and Marxist-Leninist studies. Even before the declaration of martial law, she was a prominent member of the Malayang Kilusan ng Bagong Kababaihan (MAKIBAKA, Free Movement of New Women) which was founded by Lorena Barros. When martial law was declared in September 1972, she decided to join the revolutionary underground. She joined a collective consisting of Lorena Barros, Magtanggol Roque, and Dolores Feria, among others.


In her desire to live among the masses, she insisted in being deployed to the countryside. Assigned to the Cordillera area, she was arrested and detained in Baguio. However, she escaped with the help of a military officer who brought her out of detention.

Subsequently she was assigned to an armed propaganda unit of the New People’s Army in Central Luzon with her beloved Joey Decena who died as a martyr in an armed encounter with the reactionary armed forces.

Later, she was again arrested and detained. After sometime in prison as a political prisoner, she was released. She continued her revolutionary activity in the legal democratic movement. In 1984, she became a co-founder of GABRIELA, the militant and broadest women’s organization in the country. In 1985, she was also one of the principal leaders of Women for the Ouster of Marcos and Boycott (WOMB).

She co-founded in 1986 the first ever women’s political party, Kababaihan para sa Inang Bayan (KAIBA, Women for the Motherland). In 2008, she was one of the first members of BabaLa! Babae Laban sa Katiwalian (Women Against Corruption). In 2009, she was elected Co-Chairperson of the Makabayan Coalition together with Satur Ocampo.

Kasamang Maita was very visible in militant marches and rallies against the Marcos dictatorship and successive reactionary regimes. She inspired the masses and the middle forces with her uncompromising and fearless stand.
We in the NDFP Negotiating Panel are deeply saddened by her sudden death due to cardiac arrest. We convey our heartfelt condolences to her five children, other family members, her comrades and numerous friends.

We shall always remember her invaluable contributions to advance the Philippine revolution and the liberation of women. Her unrelenting revolutionary commitment through more than forty years of her outstanding life, shall be a source of inspiration for the present and future generations of revolutionaries.

Long live the revolutionary spirit of Kasamang Maita Gomez!
Long live the Philippine revolution!

The NDFP Negotiating Panel, Consultants and Staff:

Luis G. Jalandoni
Chairperson, NDFP Negotiating Panel
Jose Maria Sison
NDFP
Chief Political Consultant
 
Fidel V. Agcaoili
Vice-Chairperson, NDFP Negotiating Panel
Romeo T. Capulong
NDFP
Chief Legal Consultant
 
Julieta de Lima
Member, NDFP Negotiating Panel
Vicente Ladlad
NDFP
Political Consultant
 
Coni K. Ledesma
Member, NDFP Negotiating Panel
Danilo F. Borjal
NDFP
Political Consultant
 
Asterio B. Palima
Member, NDFP Negotiating Panel
Ruth de Leon
Head, NDFP Panel Secretariat 

Pagpupugay kay Kasamang Maita Gomez, Matapang na Rebolusyonaryong Mandirigma at Bayani

Hindi siya tumigil makibaka para sa rebolusyong Pilipino at para sa pagpapalaya ng kababaihan

Sa mahigit 40 taon, hindi siya tumigil na makibaka para sa rebolusyong Pilipino at para sa pagpapalaya  ng kababaihan.

Sa inspirasyon ng First Quarter Storm ng 1970, masigasig siyang kumuha ng mga araling pangkasaysayan, panlipunan  at Marxista-Leninista. Bago pa man ang deklarasyon ng  batas militar, kilala na siyang myembro ng Malayang Kilusan ng Bagong Kababaihan (MAKIBAKA) na itinatag ni Lorena Barros. Nang ideklara ang batas militar noong Setyembre 1972, nagpasya siyang lumahok sa kilusang lihim. Nakasama niya sa kolektibo sina Lorena Barros, Magtanggol Roque, at Dolores Feria bukod sa iba pa.

Iginiit niya ang pagkilos sa kanayunan sa kagustuhan nyang maglingkod sa mamamayan. Nakatalaga siya sa Cordillera nang siya ay nahuli at idinetine sa Baguio. Gayunpaman, nakatakas siya sa tulong ng isang upisyal militar na naglabas sa kanya sa kulungan.

Pagkatapos, nadeploy siya sa sandatahang yunit pampropaganda ng Bagong Hukbong Bayan sa Central Luzon kasama ang kabiyak niyang si Joey Decena, na naging martir sa isang armadong sagupaan laban sa reaksyunaryong armadong pwersa.

Malao'y muli siyang naaresto at nakulong. Pinalaya siya pagkatapos ng ilang panahon bilang bilanggong pulitikal. Ipinagpatuloy nya ang kanyang rebolusyonaryong pagkilos sa ligal na demokratikong kilusan. Noong 1984, isa siya sa naging tagapagtatag ng GABRIELA, ang militante at pinakamalawak na organisasyon ng kababaihan sa bansa. Isa rin siya sa pangunahing lider ng Women for the Ouster of Marcos and Boycott (WOMB) noong 1985.

Noong 1986, kabilang siya sa nagtatag ng kauna-unahang partido pulitikal ng kababaihan, ang Kababaihan para sa Inang Bayan (KAIBA). Isa siya sa pinakaunang kasapi ng BabaLa! Babae Laban sa Katiwalian noong 2008. Kasama si Satur Ocampo, nahalal siyang co-chairperson ng koalisyong MAKABAYAN noong 2009.

Laging makikita si Kasamang Maita sa mga militanteng martsa at rali laban sa diktadurang Marcos at sa magkakasunod na reaksyunaryong rehimen. Naging inspirasyon siya ng masa at ng mga panggitnang pwersa sa kanyang hindi matatawaran at walang takot na paninindigan.

Kami, sa NDFP Negotiating Panel ay labis na nalulungkot sa kanyang biglaang pagpanaw sanhi ng atake sa puso. Ipinaaabot namin ang aming taos-pusong pakikiramay sa kanyang limang anak at iba pang myembro ng pamilya, mga kasama at mga kaibigan.

Lagi nating gunitain ang kanyang walang kaparis na kontribusyon sa pagsulong ng rebolusyong Pilipino at sa pagpapalaya sa kababaihan. Ang kanyang di nagmamaliw na rebolusyonaryong paninindigan sa mahigit 40 taon ng katangi-tangi niyang buhay ay magiging inspirasyon ng kasalukuyan at susunod na henerasyon ng mga rebolusyonaryo.

Mabuhay ang rebolusyunaryong diwa ni Kasamang Maita Gomez!

Mabuhay ang rebolusyong Pilipino!

The NDFP Negotiating Panel, Consultants and Staff:

Luis G. Jalandoni
Chairperson, NDFP Negotiating Panel
Jose Maria Sison
NDFP
Chief Political Consultant
 
Fidel V. Agcaoili
Vice-Chairperson, NDFP Negotiating Panel
Romeo T. Capulong
NDFP
Chief Legal Consultant
 
Julieta de Lima
Member, NDFP Negotiating Panel
Vicente Ladlad
NDFP
Political Consultant
 
Coni K. Ledesma
Member, NDFP Negotiating Panel
Danilo F. Borjal
NDFP
Political Consultant
 
Asterio B. Palima
Member, NDFP Negotiating Panel
Ruth de Leon
Head, NDFP Panel Secretariat