ANG BAYAN, 7 Aug 2012

Editoryal: Pawiin ang ilusyon ng "matuwid na daan"

20120807piSa gabay ng imperyalistang amo nito, walang tigil ang rehimeng Aquino sa paghahabi ng ilusyon ng "matuwid na daan" at pagbuhos ng pondo, atensyon at tauhan sa mga pampasiklab na programang mapanlinlang. Tanda ito ng lalim ng krisis ng naghaharing sistema. Hangarin nitong lansihin ang mamamayan, lumikha ng huwad na pag-asang uunlad ang buhay at kitlin ang kanilang determinasyong wakasan ang bulok na mapagsamantalang sistema. May partikular na diin ang gayong mga programa na kabigin sa...