Aquino strengthens control of SC to push for chacha, antipeople attacks--CPP


Information Bureau
Communist Party of the Philippines
August 26, 2012

The Communist Party of the Philippines (CPP) lambasted the appointment of Lourdes Sereno as new Supreme Court Chief Justice, saying it marks the Aquino regime's further consolidation of political power and portends a more frenzied drive to amend the 1987 constitution and carry out far more brutal attacks against the Filipino people.
"The Filipino people are in for greater political and legal struggles as the Aquino regime now has the Supreme Court more firmly in its pocket," added the CPP. "For certain, Aquino will use his tighter control of the Supreme Court to intensify the implementation of his regime's IMF-designed antipeople programs and policies such as the removal of constitutional restrictions on foreign ownership of land and business operations in the Philippines."

"With his appointee at the helm of the SC, Aquino can also intensify his drive to further open up the economy and local mineral resources to the plunderous foreign mining companies," added the CPP. "The SC with its new chief justice can give its imprimatur to Aquino's mining order, EO 79."

"Having the Supreme Court at its side will also provide the regime the legal cover for its demolition drive against urban poor communities in the National Capital Region to pave the way for large infrastructure projects under the Public-Private Partnership program."

"Aquino is likewise confident that he and the AFP could easily parry off any legal challenges to the brutal and repressive tactics being employed by the state armed forces under Oplan Bayanihan."

"It is quite the irony that Aquino and his jackals are portraying the appointment of the new chief justice as part of its 'matuwid na daan' campaign to 'reform the judiciary' when, in fact, Aquino defied all standards of delicadeza when he selected Sereno to head the SC," said the CPP. "In her short stint as associate justice, Sereno, Aquino's first appointee to the SC, has demonstrated her clear bias for Aquino's clan, the Cojuangco landlords, over the issue of Hacienda Luisita."

"By allowing herself to be nominated and eventually appointed as SC chief justice, Sereno has revealed herself to be self-serving in having actively participated in the impeachment of former Chief Justice Renato Corona," said the CPP. "Her appointment serves the political machinations of the ruling clique and will not bring fundamental changes to the SC."

"Sereno's appointment forms part of the ongoing political maneuverings among the different factions of the ruling class, as well as between the different groupings within the ruling Aquino clique," said the CPP. "At 52, Sereno hopes to sit at the helm of the Supreme Court for the next 18 years until she reaches the mandatory retirement age of 70. But just as the former chief justice was removed by a ruling clique jealous of its power, the duration of Sereno's term will definitely depend on the directions taken by the inevitable factional conflicts among the ruling classes."

_________________________


Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilinas

Press Release
Agosto 27, 2012

Pinatitibay ni Aquino ang kontrol sa KS upang itulak ang chacha at mga pag-atake laban sa mamamayan--PKP

Binatikos ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang pagtatalaga kay Lourdes Sereno bilang bagong punong mahistrado ng Korte Suprema na anito'y tanda ng ibayong pagkokonsolida ng kapangyarihang pampulitika ng rehimeng Aquino at nagbabadya ng mas mapanibasib na kampanya upang amyendahan ang konstitusyon ng 1987 at magsagawa ng mas brutal na pang-aatake sa sambayanang Pilipino.

"Susuungin ng sambayanang Pilipino ang matitinding pakikibakang pulitikal at ligal ngayong mas matibay nang hawak ng rehimeng Aquino ang Korte Suprema," dagdag ng PKP. "Tiyak na gagamitin ni Aquino ang mahigpit na kontrol sa Korte Suprema upang pag-ibayuhin ang implementasyon ng anti-mamamayang mga programa at patakaran ng kanyang rehimen na dikta ng IMF tulad ng pagtanggal sa konstitusyunal na mga restriksyon sa pagmamay-aari ng mga dayuhan ng lupain at negosyo sa Pilipinas."

"Ngayong nasa tuktok ng Korte Suprema ang kanyang hirang, maaaring ding paigtingin ni Aquino ang kanyang kampanya para ibayong ibuyangyang ang ekonomya at mga lokal na rekursong mineral sa pandarambong ng dayuhang kumpanya sa pagmimina," dagdag ng PKP. "Maaaring basbasan ng Korte Suprema at bagong punong mahistrado nito ang EO 79, ang kautusan sa pagmimina ni Aquino."

"Dahil kapanalig ang Korte Suprema, mabibigyan din ng ligal na tabing ang mga kampanya sa demolisyon ng rehimen laban sa maralitang mga komunidad sa National Capital Region upang bigyang-daan ang malalaking proyektong pang-imprastruktura sa ilalim ng programang Public-Private Partnership."

"Tiwala rin si Aquino na madali para sa kanya at sa kanyang AFP na salagin ang anumang ligal na paghamon sa mga brutal at mapanupil na taktikang ginagamit ng armadong pwersa ng estado sa ilalim ng Oplan Bayanihan."

"Isang kabalintunaan na inilalarawan ni Aquino at ng kanyang mga kasapakat na ang patatatalaga ng bagong punong mahistrado ay bahagi ng kampanya nitong 'matuwid na daan' 'upang repormahin ang hudikatura' samantalang, ang totoo, iwinawaksi ni Aquino ang lahat ng pamatayan ng delikadesa nang hirangin niya si Sereno upang mamuno sa Korte Suprema," anang PKP. "Sa kanyang maikling termino bilang associate justice, ipinakita ni Sereno, unang hirang ni Aquino sa Korte Suprema, ang kanyang malinaw na pagkiling sa angkang Aquino, sa mga panginoong maylupa na mga Cojuangco, sa usapin ng Hacienda Luisita."

"Sa pagpayag niyang maging nominado at malaon nga'y italaga bilang punong mahistrado ng Korte Suprema, inilantad mismo ni Sereno na tulak ng makasariling interes ang aktibo niyang partisipasyon sa impeachment ni dating Chief Justice Renato Corona," anang PKP. "Ang pagkakatalaga sa kanya ay nagsisilbi sa mga maniobra sa pulitika ng naghaharing pangkatin at di makapagdudulot ng saligang pagbabago sa Korte Suprema."

"Ang pagtatalaga kay Sereno ay bahagi ng kasalukuyang maniobrahang pampultika sa hanay ng iba't ibang paksyon ng naghaharing pangkatin, maging sa hanay ng iba't ibang grupo sa loob ng naghaharing pangkating Aquino," anang PKP. "Sa edad na 52, umaasa si Sereno na umupo sa tuktok ng Korte Suprema sa susunod na 18 taon hanggang siya'y maging 70, ang edad ng pagreretiro. Subalit tulad ng pagkakatanggal sa dating punong mahistrado ng naghaharing pangkatin na inggit sa kapangyarihan nito, ang paglawig ng termino ni Sereno ay higit na nakasalalay sa direksyong tatahakin ng mga nakaambang paksyunal na alitan sa hanay ng mga naghaharing uri."