Continuing the Lumads’ armed struggle against large-scale destructive mining

The Information Bureau, 
NDFP-FarSouth Mindanao Region
13 August 2012

“We will not stop until Xstrata-SMI’s large-scale destructive mining stops” so the Red Pangayaw has spoken once again, claiming the death of another police officer, PO1 Rommel Paccial who was ambushed on 9 August 2012 in Sityo Nabol, Brgy Kimlawis, Kiblawan, Davao del Sur. The police officer and members of the Davao Sur Provincial Public Safety Company (DSPPSC) assigned at the Kiblawan Police Station were on their combat patrol of the mining areas of Xstrata-SMI when they were ambushed by the lumad group Red Pangayaw which has vowed to fight the mining company “to the very end.”“We have no other recourse but to fight back because this company wants to eradicate us from the face of the earth so they can arrogate the land and all the natural resources therein. This company has been deceiving us with promises of development and wealth but we know these are empty promises designed to break our will, coopt our tribal leaders and divide the lumads. They have militarized our areas and we the lumads have become the virtual prisoners in our own lands.

“This gives us no other option but to take up arms and target the company’s armed components – the 27th IB, Task Force Kitaco, the police, the CAFGUs, security guards, intelligence operatives and death squads of the state…The company should really think twice about pursuing their Tampakan project because blood will flow.” the Red Pangayaw said.

______________________________

Nagapadayon ang armadong pakigbisog sa mga Lumad batok sa makadaut nga dinagkung pagmina


National Democratic Front of the Philippines
FarSouth Mindanao Region
13 Agosto 2012

Press Release

“Dili kami mohunong hangtud maundang ang dinagkung makadaut nga pagmina sa Xstrata-SMI” subling gibungat kini sa Pulang Pangayaw, nga mikutlo sa kinabuhi sa lain na usab nga pulis, si PO1 Rommel Paccial nga giambus niadtong 9 Agosto 2012 sa Sityo Nabol, Brgy Kimlawis, Kiblawan, Davao del Sur.  Ang maong pulis ug mga ginsakpan sa Davao del Sur Provincial Public Safety Company (DSPPSC) nga nakadestino sa Kiblawan Police Station nagapahigayon sa ilang combat patrol sa mining area sa Xtrata-SMI dihang giambus sa grupo sa lumad nga Pulang Pangayaw nga nanumpang suklan ang kumpanya sa mina “hangtud sa katapusan.”

“Wala na kami lain pang mahimo kundili ang pagsukol tungod kay gusto niini nga kumpanya nga papason mi diri sa kalibutan aron sila ang makatagamtam sa kayutaan ug tanang kinaiyanhong bahandi dinhi.  Kini nga  kumpanya nangilad kanamo og mga saad sa kalambuan ug bahandi apan nasayod kami nga kini walay unod nga mga panaad ug gigama lang aron bungkagon ang among kabubut-on, kabigon ang among mga lider sa tribu ug bahin-bahinon ang mga lumad.  Ilang gimilitarisa ang among erya ug kaming mga lumad nahimong susama sa piniriso sa among kaugalingong kayutaan.

“Wala na kami lain pang kapadulngan gawas sa paggunit og armas ug himoong target ang mga armadong sangkap sa kumpanya – ang 27th IB, Task Force Kitaco, ang pulis, ang mga CAFGU, mga sekyuriti gard, mga operatiba sa intelidyens ug mga death squad sa estado… Kinahanglang maghunahuna gyud pag-usab ang kumpanya kalabot sa pagpadayon sa ilang proyekto sa Tampakan kay mobanaw ang dugo.” matud pa sa Pulang Pangayaw.