CPP denounces docking of another US warship

Information Bureau
Communist Party of the Philippines
August 19, 2012

The Communist Party of the Philippines (CPP) today condemned the scheduled docking of another US warship in Manila as another "arrogant display of contempt of Philippine sovereignty".

The USS Milius is scheduled to arrive today and dock at Manila Bay for a four-day port call. "The docking of the USS Milius highlights the increasingly frequent arrival of interventionist troops of the US in the Philippines as the imperialist US government aim to further increase its presence and power projection activities in the Asia-Pacific."


"The CPP condemns the Aquino regime for allowing the US government to use the Philippines as a platform for its interventionism in the Asia-Pacific region. Under the Aquino regime, the puppetry and servility of the Philippine reactionary state has reached its highest levels in recent times."

"The display of base subservience by the Aquino regime to the US imperialists is a national disgrace to the Filipino people," said the CPP. "He stains the memory of Apolinario Mabini and the Katipuneros who stood and fought for national independence and an independent and peace loving foreign policy."

"The docking of the USS Milius further reinforces US control of the Philippines as a military stronghold in its effort to secure its economic and political interests in the region, especially the sea lanes from the Indian Ocean to the Pacific to ensure the flow of US products to the vast Asian market," said the CPP.

"Securing its stronghold over the Philippines is part of the US government's effort to build a network of military outposts in the Asia-Pacific region from Australia, Singapore, Malaysia, the Philippines, Taiwan, Japan, South Korea and Vietnam to serve the fleet of US warships under the US Pacific Command," added the CPP.

"The Filipino people must not be desensitized by the regular and increasingly frequent dockings of US military warships and submarines that bring the American war to Philippine shores, as well as by the constant presence of American troops and intelligence agents that operate with the Philippine government and military around the country," said the CPP. "The Filipino people must not let down their patriotic vigilance for even one moment."


________________________________

Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas

Press Release
Agosto 19, 2012

Panibagong Pagdaong ng US warship, binatikos ng PKP

Kinundena ng PKP ang nakatakdang pagdaong ng isa na namang US warship sa Maynila bilang panibagong "aroganteng paglapastanganan sa soberanya ng Pilipinas."

Nakatakdang dumating at dumaong sa Maynila ngayon ang USS Milius para sa apat na araw na paghimpil. "Pinatitingkad ng pagdaong ng USS Milius ang papadalas na pagpasok ng mapanghimasok ng mga tropa ng US sa Pilipinas sa pagsisikap ng imperyalistang gubyerno ng US na ibayong palawakin ang presensya at magpamalas ng kapangyarihan  nito sa Asia-Pacific."

"Kinukundena ng PKP ang rehimeng Aquino sa pagpapahintulot sa gubyernong US na gamitin ang Pilipinas na lunsaran ng interbenysunismo ng US sa Asia-Pacific. Pinakamataas na ang antas na inabot ng pagkapapet at paninikluhod ng reaksyunaryong estado ng Pilipinas sa ilalim ng rehimeng Aquino kumpara sa nagdaang mga taon."

"Ang pagpapakita ng rehimeng Aquino ng tahasang pangangayupapa sa imperyalistang US ay pambansang kahihiyan sa sambayanang Pilipino," anang PKP. "Dinudungisan niya ang pamana nina Apolinario Mabini at ng mga Katipunero na tumindig at nakipaglaban para sa pambansang paglaya at sa isang indepenyente at makakapayapaang patakarang panlabas."

"Ibayong sumusuhay ang pagdaong ng USS Milius sa pagkontrol ng US sa Pilipinas bilang kutang militar sa pagsisikap na tiyakin ang pang-ekonomya at pampulitikang interes nito sa rehiyon, laluna ang mga ruta sa dagat mula Indian Ocean hanggang Pacific upang tiyakin ang daloy ng mga produktong US sa malaking pamilihan sa Asia," anang PKP.

"Ang pagtitiyak ng kontrol nito sa Pilipinas ay bahagi ng pagsisikap ng gubyerno ng US na magtayo ng lambat ng mga himpilang militar sa rehiyong Asia Pacific mula Australia, Singapore, Malaysia, Pilipinas, Taiwan, Japan, South Korea at Vietnam upang magsilbi sa plota ng mga barkong pandigma ng US na nasa ilalim ng US Pacific Command," dagdag ng PKP.

Di dapat masanay ang sambayanang Pilipino sa regular at papadalas ng pagdaong ng mga barkong pandigma at submarino ng US military na nagdadala ng gera ng US sa baybayin ng Pilipinas maging sa palagiang presensya ng tropang Amerikano at mga ahente sa paniktik na kasama sa operasyon ng gubyerno at militar ng Pilipinas," anang PKP. "Di dapat pahupain kahit isang saglit ng sambayanang Pilipino ang kanilang pagbabantay sa patriyotismo."