CPP scores Aquino's chacha prelude moves

Information Bureau
Communist Party of the Philippines
August 01, 2012

The Communist Party of the Philippines (CPP) today scored the Aquino regime for its "preliminary moves to boost the chacha (charter change) train" after Benigno Aquino instructed his economic managers to study proposals for amending the economic provisions of the 1987 reactionary constitution.Aquino's move came after meeting with Senate President Juan Ponce Enrile and Speaker Feliciano Belmonte last Monday, both who have been actively pushing for steps to amend the 1987 constitution as a priority agenda of the Philippine reactionary congress. The meeting was supposed to give Enrile and Belmonte the opportunity to "convince" Aquino of the need for "chacha".

The CPP said "Aquino's public pronouncements declaring his supposed opposition to chacha is not being matched with any action. On the contrary, the steps being undertaken by the most ardent lieutenants of the Aquino regime reveal that it, in fact, favors amending the constitution at the soonest possible time."

"Of course, Aquino's economic managers will favor amending the constitution," said the CPP. "For so long, they have been pushing for further liberalization policies to open-up the economy to more foreign investments and allow foreign big capitalists to plunder Philippine resources, exploit cheap Filipino labor and pocket their superprofits."

"Who are these so-called economists but imperialist-trained technocrats who are insensitive to the grave socio-economic conditions and daily plight of the Filipino working class. They listen only to Moody's and other international credit rating agencies and know nothing but toe the line set forth by their gurus in the World Bank and the International Monetary Fund," said the CPP.

"In any economic policy they push for, the overriding objective is always to open up the Philippine economy in order to gain bigger access to international credit and serve as an attractive destination of monopoly capital investments."

"Aquino's liberalization policies is no different from the economic thrust of the past 60 years, since the Philippines was put under the neo-colonial administration of American puppets," said the CPP. "Thus, the pro-liberalization charter change efforts is nothing but an extension of the these economic policies that favor foreign big corportations and big banks."

"The Aquino regime is carefully tweaking its political tactics in order to succeed in pushing for the chacha agenda, a task which previous regimes have failed in," said the CPP. "Aquino wants to build the path of least resistance for their 'chacha' manuevers by projecting itself as disinterested while building consensus among the reactionaries to swiftly carry-out 'chacha'."

"Amending the constitution to favor more liberal economic policies in the interest of foreign banks and big capitalist investors is one of the measures being pushed by the US government as precondition for the Philippines to join the 'free trade' Trans-Pacific Partnership agreement being formed by the US," said the CPP. Aquino's economic managers have been negotiating with the US to join the TPP.

"The past 60 years under the semi-colonial and semifeudal system has seen nothing but the continuous worsening of the socio-economic conditions of the toiling masses of workers and peasants, the ruin of the local business sector, the plunder of the Philippine wealth and the ravaging and poisoning of the environment," added the CPP.

"The Philippines has been reduced to a backward agrarian, non-industrial, debt-dependent, foreign-investment led, labor-exporting and service-oriented economy where profit and income is highly concentrated in the hands of big foreign capitalists and a few big capitalist compradors and landlords."

"The Philippines is on a brink of a historic confrontation between the US imperialist and the  puppet reactionary classes on the one hand, and the democratic and patriotic Filipino people on the other hand," said the CPP.

"The broad masses of workers and peasants, overseas workers, unemployed people in communities, students, teachers and academics, people in business, and other democratic sectors must unite and struggle to uphold Philippine national sovereignty and defend national patrimony and oppose the US-dictated 'chacha' and the full economic recolonization of the country."

______________________

Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas

Press release
Agosto 1, 2012


Panimulang hakbang ni Aquino para sa chacha, binatikos ng PKP

Binatikos ngayon ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang rehimeng Aquino sa mga "panimulang hakbang nito upang itulak ang chacha (charter change o pagbago sa kontitusyon)" matapos instruksyunan ni Benigno Aquino ang mga tagapangisiwa nito sa ekonomya na pag-aaralan ang mga panukala para sa pag-amyenda ng mga ekonomikong prubisyon ng reaksyunaryong konstitusyon ng 1987.

Ginawa ni Aquino ang hakbang matapos makipagpulong noong Lunes kina Juan Ponce Enrile, presidente ng Senado at Speaker Feliciano Belmonte, kapwa aktibong nagtutulak na amyendahan ang konstitusyon ng 1987 bilang prayoridad na adyenda ng reaksyunaryong kongreso ng Pilipinas. Ang pulong ay nagbigay ng oportunidad kina Enrile at Belmonte na "makumbinse" si Aquino sa pangangailangan ng "chacha".

Anang PKP, "ang mga publikong pagpapahayag ng pagdedeklara ni Aquino ng kanyang pagtutol sana sa chacha ay di man lamang kinakitaan ng anumang aksyon. Taliwas dito, ang mga hakabang na ginagawa ng mga pinakamasusugid na tenyente ng rehimeng Aquino ay naglalantad, sa katotohanang pabor itong amyendahan ang konstitusyon sa pinakamaagang posibleng panahon."

"Natural, papaburan ng mga ekonomikong manedyer ni Aquino na amyendahan ang konstitusyon," anang PKP. "Sa mahabang panahon, malaon na nilang itinutulak ang mga patakaran ng ibayong liberalisasyon upang ibukas ang ekonomya sa higit na dayuhang pamumuhunan at hayaan ang malalaking kapitalistang dayuhan na dambungin ang mga rekurso ng Pilipinas, pigain ang murang lakas-paggawa ng mga Pilipino at ibulsa ang kanilang supertubo."

"Sino itong mga tinaguriang ekeonomista na dili iba't mga teknoratang sinanay ng mga imperyalista na walang pandama sa malalang kundisyong sosyo-ekonomiko at sa pang-araw-araw na pakikibaka ng Pilipinong anakpawis. Nakikinig lamang ang mga ito sa Moody at iba't ibang internasyunal na ahensyang naggagrado sa pangungutang at walang alam kundi ang sumunod sa mga idinidikta ng kanilang maestro sa World Bank at International Monetary Fund," anang PKP.

"Sa anumang patakarang pang-ekonomyang kanilang itinulak, ang nangingibabaw na layunin ay laging ibukas ang ekonomya ng Pilipinas upang magkaroon ng mas malaking pakinabang sa internasyunal na pangungutang at magsilbing pang-akit na destinasyon ng monopolyo kapital na pamumuhunan."

"Walang pagkakaiba ang patakaran sa liberalisasyon ni Aquino sa nilayong direksyon sa ekonomya noong nakaraang 60 taon, simula nang maipailalim ang Pilipinas sa neokolonyal na administrasyon ng mga papet ng Amerika,' anang PKP. "Kung gayon, ang maka-liberalisasyong pagbago sa konstitusyon ay walang iba kundi isang ekstensyon ng ganitong mga patakarang pang-ekonomyang pabor sa dayuhang malalaking korporasyon at malalaking bangko."

Maingat na binabago ng rehimeng Aquino ang mga taktikang pulitikal nito upang magtagumpay sa pagtutulak ng adyenda ng chacha, isang tungkuling kinabiguan na ng mga nakalipas na rehimen," anang PKP. Nais ni Aquinong buuin ang landas na may minimal na pagtutol sa kanilang maniobra para sa 'chacha' sa pamamagitan ng pagpapakita niya ng kawalang-interes dito habang binubuo ang konsensus sa hanay ng mga reaksyunaryo upang madulas na isagawa ang 'chacha'."

"Ang pag-amyenda sa kontitusyon pabor sa mas liberal na mga patakarang pang-ekonomya sa interes ng mga dayuhang bangko at malalaking dayuhang mamumuhunan ay isa sa mga hakbang na itinutulak ng gubyernong US bilang paunang kundisyon sa Pilipinas upang makaanib sa kasunduan ng 'malayang kalakalang' Trans-Pacific Partnership na binuo ng US," anang PKP. Ang mga ekonomikong manedyer ni Aquino ay malaon nang nakikipagnegosasyon sa US upang makaanib sa TPP.

"Walang natanaw sa nakaraang 60 taong sa ilalim ng malakolonyal at malapyudal na sitema kundi ang patuloy na paglala ng sosyo-ekonomikong kundisyon ng masang anakpawis na manggagawa at magsasaka, ang pagkawasak ng lokal na sektor ng negosyo, ang pagdambong sa yaman ng Pilipinas at ang pagsalanta at paglason sa kapaligiran," dagdag ng PKP.

"Lalong dumausdos ang Pilipinas paatras sa pagiging agraryo, di-industriyal, nakaasa-sa-utang, pinangingibabawan ng dayuhang kapital, may ekonomyang nakaasa sa pag-eksport ng lakas-paggawa at nakatuon sa serbisyo kung saan ang tubo ay lubos na nakakonsentra sa kamay ng malalaking dayuhang kapitalista at iilang malalaking kapitalistang kumprador at panginoong maylupa."

"Ang Pilipinas ay nasa bingit ng istorikong kumprontasyon sa pagitan ng imperyalistang US at papet na mga reasyunaryopng uri sa isang panig, at ng demokratiko at patriyotikong sambayanang Pilipino sa kabilang panig," ayon sa PKP.

"Ang malawak na masang manggagawa at magsasaka, manggagawa sa ibayong dagat, mamamayang walang hanapbuhay sa mga komunidad, estudyante, guro at mga nasa akademya, yaong nasa negosyo, at iba pang mga demokratikong sektor ay dapat magkaisa at makibaka upang itaguyod ang pambansang soberenya ng Pilipinas at ipagtanggol ang pambansang patrimonya at labanan ang 'chacha' na dikta ng US at ang lubos na ekonomikong rekolonisasyon ng bansa."