Flood victims cannot accept Aquino's excuses--CPP

Information Bureau
Communist Party of the Philippines
August 9, 2012

The Communist Party of the Philippines (CPP) today expressed its deepest sympathies to the hundreds of thousands of victims of the floods that inundated wide swathes of the National Capital Region and residential and commercial areas and agricultural lands in Central Luzon and Southern Tagalog and caused grave hardships to millions of people in areas as far as Northern Luzon. 

"A great majority of the victims are residents of urban poor, middle- and lower-middle class communities and relocation sites whose homes and properties were swept away by floods resulting from several days of torrential rains," said the CPP. "At least 200,000 people were forced to move to ill-equipped and ill-prepared evacuation centers, typically, public school buildings and gymnasiums."

"CPP branches and broad progressive and democratic mass organizations exist in a big number of these communities," said the CPP. "Party cadres and mass activists carried out rescue efforts and organized community evacuation efforts. In Central Luzon and Southern Tagalog, units of the New People's Army (NPA) were immediately mobilized to provide assistance to the flood victims."

"Despite several days of inclement weather and rising flood waters, both national and local government agencies were largely unable to mobilize enough resources to carry out expeditious rescue operations and provide sufficient accomodations for flood victims," said the CPP.

"Yesterday, Benigno Aquino III and his senatorial candidates for the 2013 elections, distatesfully displayed crass politicking when they lined themselves up to distribute bags of food and water amidst widespread desperation," said the CPP. "He could only offer lame excuses such as claiming that weather forecasts and flood alert warnings are too technical and could not be understood by ordinary people. Behind the criticism of weather forecasts, he wanted, in fact, to blame the victims for not seeking higher ground despite the flood warnings."

"These excuses are simply not acceptable to the Filipino people and victims of floods whose sufferings are worsened by the gross inability of the Aquino government to prepare and mobilize the people in the face of impending and ongoing calamities, as well at its failure to carry out the necessary measures to prevent such great floods," added the CPP.

The CPP cited "clear proofs of the failure of the Aquino regime to prioritize efforts to prevent and prepare for widespread disasters." Among others, it said:

  (1) Preparing for disasters is not among the priorities of the Aquino regime, as shown by its failure to organize the safe evacuation of the people and grave lack of facilities to provide comfort to the flood victims. In a statement issued by Aquino last December, he dissuaded government agencies "against using the Calamity Fund for pre-disaster activities, such as the preparation of relocation sites or facilities, and the training of personnel directly involved in disaster management."

  (2) Since the 2009 Ondoy floods, the reactionary government now headed by Aquino has failed to take the necessary measures to prevent the repeat of such destruction. Among others, it has failed to put a stop to the greedy practice of hydroelectric companies to accumulate water to dangerous levels (which lowers their costs of production of electricity), only to open the flood gates at the last moment and release large volumes of water that floods rivers and waterways.

  (3) The Aquino regime has failed to carry out significant efforts at reforestation as this runs contrary to its priority of attracting foreign companies to undertake mining operations in denuded mountainous areas.

  (4) Despite longstanding demands by the people of Laguna and Metro Manila, the reactionary government has yet to take the first step to desilt Laguna Bay as it seems to be more concerned with ensuring its kickbacks in the project contracts.

  (5) The Aquino regime has yet to undertake any large-scale efforts to desilt other major riverways and rehabilitate or construct waste disposal systems, canals and floodways, as these are not attractive profit-making projects that would entice foreign investors to join its Public-Partnership Program.


Pilipino Version

Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
August 09, 2012

Di katanggap-tanggap sa mga biktima ng baha ang mga palusot ni Aquino -- PKP

Ipinapaabot ng Partido Komunista ng Pilipinas ngayon ang taos-puso nitong pakikiramay sa daanlibong biktima ng baha na naglubog sa malaking bahagi ng National Capital Region at mga lugar ng paninirahan at komersyo at mga lupaing agrikultural sa Central Luzon at Southern Tagalog at nagdulot ng ibayong kahirapan hanggang sa Northern Luzon.

"Malaking mayorya ng mga biktima ay mga residente ng maralita, gitna- at mababang-panggitnang uring mga komunidad at mga lugar para sa relokasyon kung saan ang mga tahanan at mga ari-arian ay tinangay ng baha na resulta ng ilang araw na walang-patid na malalakas na pag-ulan," anang PKP. "Di kukulangin sa 200,000 katao ang napwersang lumikas sa mga evacuation center na kulang sa kagamitan at di handa, tulad ng mga gusali ng paaralang pampubliko at mga gymnasium."

"Mayroong mga sangay ng PKP at malawak na progresibo at demokrationg organisasyong masa sa malaking bilang ng mga komunidad na ito," anang PKP. "Nagsagawa ng pagsasalba at nag-organisa ng mga ebakwasyon sa komunidad ang mga kadre ng Partido at mga masang aktibista. Sa Central Luzon at Southern Tagalog, kagyat na pinakilos ang mga yunit ng Bagong Hukbong Bayan upang magbigay ng tulong sa mga biktima ng pagbaha.

Kahimat ilang araw nang masama ang panahon at tuluy-tuloy ang pagbaha, di nakapagpakilos ng sapat na rekurso kapwa ang pambansa at lokal na mga ahensya ng gubyerno upang isagawa ang maagap na mga operasyon sa pagsasalba at makapagbigay ng sapat na akomodasyon sa mga biktima ng pagbaha," anang PKP.

"Kahapon, nakasusukang namulitika si Benigno Aquino III at ang kanyang mga kandidatong pangsenado sa darating na eleksyon nang maglinya sila para mamigay ng pagkain at tubig sa gitna ng malawakang desperasyon," anang PKP. "Ang kaya lamang ibigay ni Aquino ay ang mababaw na palusot sa pagsabing masyadong teknikal ang taya ng panahon at mga babala ng pagbaha at di maunawaan ng karaniwang mamamayan. Sa likod ng kritisismo sa mga taya ng panahon, ang totoo, ay gusto pa niyang sisihin ang mga biktima sa di paglikas sa kabila sa babala ng pagbaha."

"Ang ganitong mga palusot ay hindi katanggap-tangap sa sambayanang Pilipino na ang pagdurusa ay ibayong pinalalala ng tahasang kawalang-silbi ng gubyernong Aquino na maghanda at magpakilos ng mamamayan sa harap ng mga nakaamba at kasalukuyang kalamidad, maging sa kabiguan nitong gumawa ng mga kinakailangang hakbang upang iwasan ang gayong malawakang pagbaha." dagdag ng PKP.

Tinukoy ng PKP "ang malinaw na patunay ng kabiguan ng rehimeng Aquino na bigyang-prayoridad ang mga hakbangin upang iwasan at maghanda sa malalawakang na sakuna." Kabilang dito ang sumusunod:

  (1) Ang paghahanda sa mga sakuna ay hindi kabilang sa mga prayoridad ng rehimeng Aquino na litaw na litaw sa kabiguan nitong mag-organisa ng ligtas na ebakwaksyon sa mamamayan at malalang kakulangan ng mga pasilidad para sa pagkalinga sa mga biktima ng baha. Sa pahayag ni Aquino noong Disyembre, binalaan niya ang mga ahensya ng gubyerno laban sa paggasta ng Calamity Fund para sa mga aktibidad bago ang sakuna gaya ng paghahanda ng mga lugar o pasilidad para sa relokasyon, at ng pagsasanay ng mga tauhan na direktang imbwelto sa pangangasiwa ng sakuna.

  (2) Sapul ng pagbahang dulot ng Ondoy noong 2009, bigo ang reaksyunaryong gubyerno na ngayo'y pinamumunuan ni Aquino na magkaroon ng kinakailangang hakbang upang maiwasan ang pagkaulit ng gayong pagkasalanta. Kabilang dito ang kabiguan nitong pigilan ang kasakiman ng mga hydroelectric companies sa pagtipon ng tubig hanggang sa mapanganib na antas (na nagbababa ng kanilang gastos sa produksyon ng kuryente), at pagbubukas ng mga flood gate sa huling sandali at pagpapakawala ng malaking bulto ng tubig na nagdudulot ng pagbaha sa mga ilog at daluyan ng tubig.

  (3) Bigo ang rehimeng Aquino na magsagawa ng signipikanteng hakbangin para sa reporestasyon dahil taliwas ito sa prayoridad nitong akitin ang kumpanyang dayuhan na magsagawa ng mga operasyong pagmimina sa mga kalbo nang bundok."

  (4) Sa kabila ng malaon nang iginigiit ng mamamayan ng Laguna at Metro Manila, di pa gumagawa ng hakbang ang reaksyunaryong gubyerno upang hukayin at tanggalin ang banlik sa Laguna Bay dahil mas abala ito sa pagtitiyak ng kurakot sa mga kontrata nito sa proyekto."

  (5) Wala pa ring naisasagawang malakihang pagsisikap para hukayin ang iba pang mayor ng ilog at ang rehabilitasyon o konstruksyon para sa sistema ng pagtatapon ng basura, mga kanal at mga floodway dahil ang mga ito ay mga proyektong di magandang pagtubuan na makagaganyak ng mga dayuhang mamumuhunan upang sumapi sa Public-Partnership Program nito.