Flood victims in the Philippines need urgent help!


Luis Jalandoni
NDFP Chief International Representative
August 11, 2012

Eleven days of continuous heavy rains have caused massive floods in Metro Manila and surrounding areas – Southern Tagalog, Central Luzon and as far as Northern Luzon. A great majority of the victims are urban poor residents, peasants, workers and middle and lower-middle class communities whose homes and properties were swept away by the floods.


Hundreds of thousands have been rendered homeless. Many are forced to move to ill-equipped and ill-prepared evacuation centers. They are in dire need of food, drinking water, clothing, and medicines.

People's committees and mass organizations of the national democratic movement are carrying out rescue and evacuation efforts. In Central Luzon and Southern Tagalog, units of the people's army have been immediately mobilized to provide assistance to the flood victims, including post flood cleanup, repair, rehabilitation and reconstruction of damaged homes and properties. Post-flood and longer term organizing and assistance are necessary for rehabilitation and reconstruction.

The National Democratic Front of the Philippines (NDFP) calls on its international friends and the international community to provide aid for the victims of this latest massive flood, which follows the earlier catastrophes in 2009 and subsequent years.

The NDFP, while issuing this urgent appeal for aid, also points to the Aquino government's failure to prioritize efforts to prevent and prepare for widespread disasters. It has continued to prevent the building of a spillway to the Manila Bay via Paranaque and has stopped the desilting of Laguna de Bay. It has also allowed the blocking of floodwaters in the seaside towns of Central Luzon and the lack of impounding lakes for excess water from the dams.

It has failed to organize safe evacuation of the people. Furthermore, it has failed to carry out efforts for reforestation. Instead it has given priority to attracting foreign companies to undertake mining operations in denuded mountainous areas.

The Aquino government should learn from the rich experience of Cuba which has developed an effective system of providing safety to the people in cases of natural disasters.

Please send your urgently needed aid to our bank account and we will immediately send it to the disaster areas in the Philippines.

NDF ST. INT. INFORMATIE
RABO BANK Account No. 39 45 70 642
BIC RABONL2U
IBAN number: NL 70 RABO 0394 5706 42
Please indicate: “For Flood Victims”

Our heartfelt thanks for your solidarity!
(Sgd) LUIS G. JALANDONI
Chief International Representative
Member, National Executive Committee
National Democratic Front of the Philippines


____________________________________

Kailangan ng kagyat na tulong ng mga biktima ng pagbaha sa Pilipinas!


Luis Jalandoni
NDFP Chief International Representative
August 11, 2012

Nagdulot ng malawakang pagbaha ang labing-isang araw na tuluy-tuloy na matinding pag-ulan sa Metro Manila at mga kanugnog na lugar -- sa Southern Tagalog, Central Luzon at hanggang sa Northern Luzon. Malaking mayorya ng mga biktima ay mga maralitang residente ng lunsod, mga magsasaka, manggagawa at mga komudiad ng panggitna at mababang panggitnang uri na ang mga tahanan at ari-arian ay tinangay ng baha.

Daang-libo ang nawalan ng tahanan. Marami ang napwersang lumikas sa mga kulang sa kagamitan at di handang evacuation center. Kailangang-kailangan nila ng pagkain, inuming tubig, damit at gamot.

Nagsagawa ng pagsasalba at ebakwasyon ang mga komite ng mamamayan at mga organisasyong masa ng pambanasa demokratikong kilusan. Sa Central Luzon at Southern Tagalog, kagyat na kumilos ang mga yunit ng hukbong bayan upang tumulong sa mga biktima ng pagbaha, kabilang ang paglilinis pagkatapos ng baha, pagkumpuni, rehabilitasyon at rekonstruksyon ng mga nasirang bahay at ari-arian. Pagkatapos ng baha, kailangan ang pangmatagalang pag-oorganisa at tulong para sa rehabilitasyon at rekonstruksyon.

Nananawagan ang National Democratic Front of the Philippines (NDFP) sa mga kaibigan nito sa ibayong-dagat at internasyunal na komunidad na magpadala ng tulong sa mga biktima ng pinakahuling malawakang pagbaha na kahalintulad ng mga naunang sakuna noong 2009 at mga kasunod na taon.

Habang umaapela ang NDFP ng kailangang-kailangang tulong, tinutukoy din nito ang kabiguan ng gubyernong Aquino na bigyang-prayoridad ang mga pagsisikap upang maiwasan at mapaghandaan ang malawakang sakuna. Patuloy nitong sinasagkaan ang pagtatayo ng lagusan patungong Manila Bay na dadaan sa ParaƱaque at inihinto ang paghuhukay ng banlik (desilting) sa Laguna de Bay. Pinahintulutan din nito ang pagharang sa baha sa mga munisipalidad ng Central Luzon na nasa tabing dagat at ang kalulangan ng mga lawang sasalo sa mga sobrang tubig mula sa mga dam.

Bigo itong mag-organisa ng ligtas na ebakwasyon para sa mamamayan. Gayundin, bigo itong magsagawa ng reporestasyon. Sa halip, binigyang-prayoridad nito ang pag-akit sa mga kumpanyang dayuhan na magmina sa mga kalbong kabundukan.

Dapat matuto ang gubyernong Aquino sa mayamang karanasan ng Cuba na nakapagpaunlad ng epektibong sistema ng pagbibigay kaligtasan sa mamamayan sa panahon ng natural na mga sakuna.

Pakipadala na lamang ng inyong kagyat na kinakailangang tulong sa aming bank account at kagyat namin itong ipadadala sa mga lugar na sinalanta sa Pilipinas.

NDF ST. INT. INFORMATIE
RABO BANK Account No. 39 45 70 642
BIC RABONL2U
IBAN number: NL 70 RABO 0394 5706 42
Please indicate: "For Flood Victims"

Taos-puso kaming nagpapasalamat sa inyong pakikiisa!
(Sgd) LUIS G. JALANDONI
Chief International Representative
Member, National Executive Committee
National Democratic Front of the Philippines