Ginagamit ni Aquino ang baha upang tabingan ang malawakang demolisyon ng mga komunidad ng maralita--PKP


Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
August 16, 2012

Binatikos ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang paggamit ng rehimeng Aquino sa nakaraang mga kalamidad at malawakang kahilingan para sa impraistrukturang pangkontrol sa baha bilang katwiran sa planong malawakang demolisyon ng mga maralitang komunidad at maisakatuparan ang mga proyektong batbat-ng-kurakot sa ilalim ng programa nitong Public-Private Partnership.

Malaon nang itinutulak ni Aquino ang proyekto ng PPP upang makinabang ang kanyang malalaking kaibigan sa negosyo at ang kanilang katuwang na malalaking kapitalistang dayuhan na tinutulan naman ng mga manggagawa at mga maralita dahil nangangahulugan ito ng demolisyon at dislokasyon ng malalaking komunidad ng maralitang lunsod.

"Inilalantad ng rehimeng Aquino ang tagos-sa-butong pagkasuklam nito sa masang anakpawis na sinisisi sa malawakang pagbaha na rumagasa sa malaking bahagi ng Metro Manila Manila at mga karatig na prubinsya noong nakaraang linggo," anang PKP.

Nong mga nakaraang araw, inutusan ni Aquino ang kanyang mga upisyal sa public works na "pwersahang ilipat" ang may 125,000 pamilyang naninirahan sa mga tabing sapa at iba pang daluyan ng tubig maging ang 70,000 pamilya sa pailibot ng Laguna Lake. Target ng rehimeng Aquinong gibain ang may 20,000 kabahayan ng maralitang lunsod sa pagtatapos ng taon.

Sa utos daw ni Aquino, ipinahayag ni DPWH Sec. Rogelio Singson na kung "kung aabot sa sukdulan, pasasabugan namin ang mga kabahayang ito kung di aalis ang mga residente sa takdang panahon."

"Pagkaraa'y binawi ni Singson at ng mga upisyal para sa PR ng MalacaƱang ang pahayag dahil sinalubong ito ng malawakang batikos sa gayong tahasang paglapastangan sa mga batayang karapatang tao," pagdidiin ng PKP. "Muling ipinamalas ng rehimeng Aquino ang pagiging utak-asendero nito."

"Habang inginunguso ang mamamayan," dagdag ng PKP, "nagbubulag-bulagan si Aquino sa napakalaking kabiguan nitong magbigay sa masang anakpawis ng hanapbuhay at murang pabahay at ng kinakailangan imprastruktura sa kalunsuran para sa pagkontrol ng baha at basura, patakaran sa pagpapakawala ng tubig para sa mga hydro-electric dam, at ng kinakailangang rehabilitasyon ng kapalagiran upang maiwasan at kontrolin ang pagbaha."

Sa kasagsagan ng pagbaha, bigo rin ang rehimeng Aquinong maglabas ng rekurso upang ilayo ang mamamayan mula sa mga mapanganib na lugar. Pinatatampok dito ang pagkaltas ng badyet para sa paghahanda sa sakuna na ipinatupad ni Aquino noon pang 2010.

"Hinihikayat ng PKP ang milyun-milyong maralitang lunsod ng Metro Manila na tumindig at labanan ang plano sa malawakang demolisyon ng rehimeng Aquino. Dapat nilang labanan ang pagtatangka ng rehimeng Aquinong tabingan ang lubos na pagkabigo nitong harapin ang suliranin ng pagbaha at ang pag-akusa nito sa mga biktima ng pagbaha bilang salarin."

Nakikiisa ang PKP sa mga manggagawa at maralitang lunsod sa kanilang paggigiit ng "lokal na hanapbuhay, industriyalisasyon, reporma sa lupa sa kanayunan, pagtaas ng sahod, proyektong pabahay sa kalunsuran, pagpapalaki ng badyet para sa pagtatapon ng basura, malawakang paglilinis at pagtatanggal ng banlik sa mga waterway sa pakikipagkonsultasyon at kooperasyon sa mga naninirahan at ng pagkalahatang pagpapaunlad ng imprastruktura sa kalunsuran."