Mas malaking kalamidad ang "cha-cha" na nakaamba sa sambayanang Pilipino -- PKP


Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
August 11, 2012

Nagbabala ngayon ang Partido Komunista ng Pilipino na "isang mas malaking kalamidad kaysa sa kamakailang pagbaha ang niluluto ng mga alipures ng rehimeng Aquino na abala para ratsadahin ang 'chacha' (charter change o pagbago sa konstitusyon)."

Sinumbatan ng PKP si Speaker Feliciano Belmonte sa "pagpapakita nito ng kasabikan sa posibilidad na makamit ang pinapangarap na reaksyunaryong 'cha-cha' habang milyun-milyon ang nakikipagbuno para makaahon sa pagkasalanta ng kanilang mga tahanan at ari-arian at sa pagkawala ng kanilang kabuhayang dulot ng walang habas na pag-ulan at pagbaha."

"Ang prospek ng pagkakamit ng 'cha-cha' ngayong taon sa pamamagitan ng lehislatibong maniobra ay lumalaki araw-araw bunga ng pagsisikap ng rehimeng US Aquino at mga kasapakat nito sa pulitika na buuin ang kaisahan sa hanay ng mga kongresman at senador na nag-aabang ng pampulitikang suporta para sa eleksyon sa susunod na taon."

Hinihimok ng PKP ang sambayanang Pilipino na "paalingawngawin ang kanilang makabayang tinig at labanan ang mga hakbang para ukitin sa 1987 na konstitusyon ng Pilipinas ang mga patakaran para sa ibayong liberlaisasyon. Ang layuning tanggalin ang mga hadlang kontra sa dayuhang pagmamay-ari ng lupa at negosyo ay magbubunga ng  mas malalaking ekonomiko at panlipunang kalamidad sa Pilipinas."

"Hinahabi ng mga tagapagtaguyod ng 'cha-cha' ang ilusyon ng 'malayang kalakalan' upang bigyang-matwid ang kanilang kagustuhang tanggalin ang lahat ng antiliberal na patakaran sa kalakalan at pamumuhunan na nangangalaga sa lokal na kapital at pambansang patrimonya," anang PKP. "Ang paggigiit sa 'cha-cha' ay hindi kagustuhan ng sambayanang Pilipino kundi ng malalaking burgesya kumprador na nais ganyakin at makatuwang ang malalaking dayuhang kapitalista sa pagdambong sa lokal na rekurso, makakopo ng dayong pautang at pagsamantalahan ang murang lakas-paggawang Pilipno," dagdag ng PKP.