Midya, ipinagtanggol ng PKP laban sa paggigiit ni Aquino ng 'magandang balita'

Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Agosto 02, 2012

Nakikiisa ang Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ngayon sa mga Pilipinong mamamahayag sa pagbatikos sa kampanya ng rehimeng Aquino laban sa tinatawag nitong "negatibismo" ng midya sa Pilipinas at sa paggigiit nito sa mga mamamahayag at brodkaster na "mag-ulat ng magagandang balita" hinggil sa Pilipinas.

Sinusuportahan ng PKP ang panawagan ng National Union of Journalists of the Philippines (NUJP) sa mga mamamahayag na huwag manahimik sa harap ng kritisismo ni Aquino sa midya. Ayon sa NUJP, hindi nila dapat ipagwawalang-bahala ang nais ni Aquino na "itadhana sa atin kung paano tayo magtatrabaho at kung ano ang dapat lamnin nito."

"Ang mga mamamahayag na Pilipino ay naninindigan sa makatarungang mga batayan na tutulan ang aktitud ng rehimeng Aquino na diktahan ang midya kung ano ang dapat iulat, laluna yaong hinggil sa mga batayang isyung kinakaharap ng mamamayan tulad ng kawalang-hanapbuhay, kahirapan, mababang sahod, mga welga at demonstrasyon, ekstrahudisyal na pamamaslang at pandarahas sa mga karapatang pulitikal at sibil," anang PKP.

Sa kanyang state of the nation address (Ulat hinggil sa Kalagayan ng Bansa) noong Hulyo 23, tinuligsa ni Aquino ang midyang Pilipino sa pagiging pesimistiko at sa kakulangang mag-ulat ng tinatagurian niyang "malaking pagsulong sa ekonomya" taliwas sa "paghanga" ng mga dayuhang midya at mga dayhuhang ahensyang naggagrado sa pangungutang.

"Binatikos ni Aquino ang midyang Pilipino sa hindi pagpapalaganap sa mga ulat hinggil sa ekonomya na tila bagang ang dayong malalaking kapitalistang midya at mga credit rating agency (mga grupong naggagrado ng kakayahan sa pangungutang) ay mas mahuhusay na tagahusga sa masaklap na katotohanang dinaranas sa araw-araw ng sambayanang Pilipino, kabilang na ang mga tagapagbalita, mamamahayag, brodkaster at iba pang tagamidya."

"Binatikos ni Aquino ang midya sa pagkakait sa sambayanang Pilipino ng 'pagkakataon at kakayahang mangarap,' na naglalantad sa kanyang ala-Imeldang istilo ng pagtatakip sa malalang kundisyong sosyo-ekonomiko at panatilihin ang mamamayan sa walang-katapusang pagkatulala," dagdag ng PKP.

"Wala sa pusisyon si Aquinong batikusin ang midyang Pilipino sa harap ng nagpapatuloy na kabiguan ng kanyang rehimen na magkamit ng hustisya sa ilampung mamamahayag at tagapagbalita na pinaslang sa Masaker sa Maguindanao noong Nobyembre 2009. Ilang ulit nang nabahura ang paglilitis dahil sa mga maniobra sa pulitika ng pangkating Aquino upang patestiguhin ang akusado sa mga kaso nito laban kay Gloria Arroyo," anang PKP.

Sinusuportahan ng sambayanang Pilipino ang NUJP sa paggigiit ng pangangailangan sa midya na maging independyente mula sa kontrol at impluwensya ng gubyerno," anang PKP. "Malaking laban ang kinakaharap ng mga mandirigma midyang Pilipino -- ang mga tagapagbalita, mamamahayag, brodkaster at mga teknikal na tauhan -- sa harap ng pang-ekonomya at pampulitikang realidad na nagbibigkis sa malalaking kumpanya sa midya na makipagsabwatan sa mga naghaharing uri at sa naghaharing rehimen."