Nakikiisa ang mga rebolusyonaryong pwersa sa paggunita sa asasinasyon kay Aquino -- PKP


Kawanihan sa Impormasyon
Partido komunista ng Pilipinas
Agosto 21, 2012

Nakikiisa ngayon ang mga rebolusyonaryong pwersa sa paggunita sa ika-29 anibersaryo ng asasinasyon kay dating Sen. Benigno "Ninoy" Aquino noong Agosto 21, 1983 na pakana ng diktadurang Marcos at ng pasistang mga galamay nito.

Kabilang si Aquino sa ilang libong anti-Marcos na oposisyong pulitikal na pinatay, tinortyur, ikinulong at dinukot sa panahon ng batas militar mula 1972 hanggang 1986.

"Kabilang ang asasinasyon kay Ninoy Aquino sa istorikong pangyayari tungo sa pagbagsak ng diktadurang US-Marcos," anang PKP. "Ibayong pinatapang ng asasinasyon kay Aquino ang sambayanang Pilipino. Pinatingkad nito ang brutalidad ng diktadurang US-Marcos at nagpasigla sa malalaking pangmasang demonstrasyon ng mga manggagawa, magsasaka, estudyante, kababaihan at iba't ibang demokratikong sektor noong 1983-1986."

"Kahanay si Ninoy Aquino sa mga prominenteng lider ng anti-Marcos na oposisyong pulitikal na nakipag-ugnayan sa PKP at nakipagkonsultahan sa rebolusyonaryong kilusang masa kaugnay sa pakikibaka laban sa diktadurang Marcos," anang PKP. "Kinilala ni Aquino ang mga rebolusyonaryong pwersa bilang siyang pinakamatibay sa pakikibakang anti-diktadura."

"Isang tahasang pagbaluktot sa kasaysayan ang ginagawa ng ilang grupo laluna yaong mga kahanay ng naghaharing rehimeng Aquino (ng kaisa-isang anak ni Ninoy na si Benigno III), na sinasarili ang kilusang anti-Marcos at binabalewala ang naging krusyal na papel ng PKP at mga rebolusyonaryong pwersa sa pakikibaka upang wakasan ang dikatadurang Marcos," anang PKP. "Bahagi ng pambabaluktot na ito ang paulit-ulit na malisyosong pagbibintang ng militar at mga reaksyunaryo na ang BHB, at hindi si Marcos, ang nasa likod ng pambobomba sa miting de abanse ng Liberal Party sa Plaza Miranda noong Agosto 21, 1971."

"Sa kabila ng pagharap sa di hamak na mas malaking pwersa ng AFP ni Marcos, muling itinatag ng PKP ang sarili noong Disyembre 1968, inorganisa ang Bagong Hukbong Bayan (BHB) noong Marso 1969, at nagpatuloy sa lihim na pagkilos at rebolusyonaryong armadong pakikibaka," anang PKP. "Sa ilang taon ng batas militar, bigo ang dikatadurang US-Marcos na pigilan ang paglawak ng armadong pakikibaka ng mamamayan at naging pinakamalaking rekruter pa ng BHB dahil sa mga lisyang halimbawa nito. Naging pinakamatibay na pwersa ang BHB na nagdulot ng pinakamalalaking bigwas sa disktadurang Marcos."

"Bago at noong panahon ng batas militar, pinamunuan ng mga pwersa ng pambansa demokratikong kilusang masa ang maraming demonstrasyon laban sa dikatadurang Marcos, kabilang ang malaking demonstrasyon ng mga estudyante ng First Quarter Storm ng 1970, ang welga ng mga manggagawa noong 1974 na bumasag sa takot sa batas militar, ang demonstrasyon ng mga estudyante sa buong bansa noong 1977 hanggang maagang bahagi ng 1980, ang kilusang welga ng mga manggagawa at mga demonstrasyong masa mula maagang bahagi ng 1980 hanggang 1986, at ang martsa at demonstrasyon ng mga magsasaka noong 1984."

"Sa pag-aalsang masa noong Pebrero 1986, ang mga pambansa demokratikong organisasyong masa ang isa sa unang nagmartsa sa EDSA at Mendiola at nagsilbing bag-as ng apat na araw na malaking na demonstrasyon ng milyun-milyong mamamayan na nagbunsod ng pagpapatalsik sa diktaduang Marcos noong Pebrero 25," pagsasalaysay ng PKP.