NDFP condemns inhuman treatment of Basque Political Prisoner Iosu Uribetxeberria

Luis G. Jalandoni
NDFP Chief International Representative; Member, NDFP National Executive Committee
14 August 2012

The National Democratic Front of the Philippines (NDFP) vigorously condemns the Spanish Government's inhuman treatment of Basque Political Prisoner, Iosu Uribetxeberria. He has been a political prisoner since 2005. He was then already diagnosed as suffering from cancer.Last month, he suffered dizziness and severe headaches. Two nodules lodged in his brain and lungs were found out. The cancer has metastasized. A few days ago he was transferred to the Donostia Hospital where he is constantly under police guard.

He has courageously started a hunger strike to protest this inhuman treatment by the Spanish government that violates even its own Spanish Penal Law. Article 92 of this Law provides for the release of incurably ill prisoners.

Iosu Uribetxeberria also exposes the fact that there are 14 other prisoners with similar serious illnesses. This is a brave act of solidarity for his fellow prisoners.

The National Democratic Front of the Philippines firmly supports the just demands of Basque Political Prisoner Iosu Uribetxeberria and calls for his immediate and unconditional release and that of the 14 other prisoners with serious illnesses.

The international community should pressure the Spanish government to abide by international human rights standards and even with its own Penal Code. The Spanish government's urgent appeal for economic and financial aid should be put under serious question because of its gross violation of the fundamental rights of Basque Political Prisoner Iosu Uribetxeberria and other prisoners.


_______________________________

Di makataong pagtrato sa bilanggong pulitikal ng Basque na si Iosu Uribetxeberria, kinundena ng NDFP

Luis Jalandoni

Chief International Representative
NDF-National Executive Committee
/August 14, 2012/

Mariing kinukundena ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP) ang gubyerno ng Spain sa di makataong pagtrato sa bilanggong pulitikal ng Basque na si Iosu Uribetxeberria. Siya ay bilanggong pulitikal noon pang 2005. Noon pa ma'y natuklasan na siyang may kanser.


Noong nakaraang buwan, nakaranas siya ng pagkahilo at matinding pananakit ng ulo. May natuklasang bukol sa kanyang utak at baga. Kumalat na ang kanser. Noong nakaraang araw, inilipat siya sa Donostia Hospital kung saan tuluy-tuloy siyang ginagwardyahan ng pulis.


Matapang siyang nag-ayuno upang iprotesta ang di makataong pagtrato ng gubyerno ng Spain na nilalabag kahit ang sarili nitong batas sa pamamarusa. Itinatadhana ng batas na ito na palayain ang mga bilanggong may malubhang karamdaman.


Inilantad rin ni Iosu Uribetxeberria na mayroon pang 14 na iba pang bilanggong may kahalintulad na malalang sakit. Ito'y isang magiting na pakikiisa sa kanyang kapwa bilanggo.


Lubos na sinusuportahan ng National Democratic Front of the Philippines ang makatarungang kahilingan ng bilanggong pulitikal ng Basque na si Iosu Uribetxeberria at nananawagan para sa kanyang kagyat at walang kundisyong paglaya gayundin ng 14 pang ibang bilanggong may malalang karamdaman.


Kailangang igiit ng internasyunal na komunidad sa gubyerno ng Spain na tumalima ito sa internasyunal na pamantayan hinggil sa mga karapatang-tao at sa Penal code mismo nito. Dapat seryosong kwestyunin ang kagyat na paghingi ng gubyerno ng Spain ng ekonomiko at pinansyal na tulong dahil sa lansakang paglabag nito sa mga batayang karapatan ng bilanggong pulitikal na si Iosu Uribetxeberria ng Basque at iba pang bilanggo.