PKP kay Aquino: Tigilan ang paninisi sa mga biktima ng kalamidad!


Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
August 10, 2012

Binatikos ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) si Benigno Aquino III sa paninisi nito sa mga biktima na aniya'y "matitigas ang ulo" dahil sa paninirahan sa mga lugar na mapanganib sa pagbaha at iba pang kalamidad. "Paninisi ang baling ni Aquino sa pagtatangka nitong salagin ang mga pagbatikos sa tahasang kabiguan ng kanyang gubyerno na makapagtayo ng mga kinakailangang imprastruktura para maiwasan at mapaghandaan ang mga sakuna."

"Sa nakaraang dalawang araw, naglilibot si Aquino sa mga evacuation center at namumudmod ng rasyon sa mga biktima ng pagbaha sa desperadong pagsisikap na di mapahiya. Gayunpaman, di niya mapigilan ang pagkasuklam sa masang anakpawis nang ipahayag niya ang kanyang pagkayamot sa mga taong naggigiit na manatili sa kani-kanilang tahanan at ari-arian sa kabila ng panganib na dulot ng malawakang pagbaha na lumamon sa kanilang kabahayan," anang PKP.

"Malaking mayorya ng mga biktima ng pagbaha ay kabilang sa pinakamahihirap na saray ng sambayanang Pilipino na naninirahan sa tabi ng mga sapa at ilog at iba pang bahaing lugar, di dahil sa gusto nila, kundi dahil sa desperasyon sa malalang kundisyong sosyo-ekonomiko, kawalan ng hanapbuhay, mababang kita at kawalan ng murang pabahay," anang PKP.

"Sa loob ng dalawang taon, bigo ang rehimeng Aquino na magtayo ng mga kanal at floodway na malaon nang tinukoy na kailangang-kailangan upang solusyunan ang pagkabulok at kakulangan ng kasalukuyang mga sistema ng pakontrol ng baha sa Metro Manila at iba pang bahaing lugar," pagdidiin ng PKP.

"Simula nang maupo sa poder noong 2010, kinansela ni Aquino ang P1.9 bilyong halaga ng proyekto para sa pagkontrol ng pagbaha dahil umano, ang mga ito'y batbat ng anomalya," anang PKP. "Subalit dahil wala namang kinasuhan ng pandarambong o korapsyon mula sa mga kontratang ng nakaraang gubyerno at wala pa ni isang sa mga proyektong ito ang binuhay, natutulak ang taumbayan na  isiping abala si Aquino at ang kanyang mga alipures sa pakikipagnegosasyon para sa kanilang mga kurakot mula sa mga kontratang ito."

Sa mas naunang pahayag, tinukoy ng PKP na bigo ang rehimeng Aquino na gumawa ng mga kinakailangang patakaran upang "kontrolin ang kasakiman sa tubig" ng mga hydroelectric power company na nagsasapanganib sa buhay at kabuhayan ng mamamayan sa pagpupuno ng kanilang mga dam sa mapanganib na lebel at pagbubukas lamang ng kanilang mga floogate sa huling sandali.

Idiniin ng PKP na lubhang abala ang rehimeng Aquino sa pagganyak ng mga kumpanyang dayuhan na magmina sa mga kalbong kagubatan at bigo itong magsagawa ng malawakang proyekto para sa reporestasyon laluna sa Sierra Madre sa Luzon.

Samantala, tinuligsa ng PKP ang mga kumpanya ng langis sa panlilinlang sa sambayanan nang ianunsyo kahapon na magpapatupad sila ng pagpapanatili ng presyo dahil sa malaking pagkasalanta. "Isa itong purong kaipokrituhan samantalang nagtaas na sila ng presyo ng langis noon lamang Agosto 7 sa katindihan ng walang habas na pag-ulan at pagbaha habang abala ang mamamayan sa pagharap sa baha."