PKP, nakidalamhati sa mga biktima ng bagyo

Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
August 03, 2012

Nakikidalamhati ang Partido Komunista ng Pilipinas sa libu-libong biktima ng bagyong Gener na nagdulot ng walang-habas na pag-ulan noong nakaraang ilang araw. Di kukulangin sa 35 katao ang nasawi sa pagbaha at kalamidad na dulot ng bagyo, karamihan, mga maralitang mamamayan na naninirahan sa mga sira-sirang kabahayan laluna yaong mga nasa sapa at baybaying-dagat, maging sa malawak na kanayunan na binaha ng mga umapaw na ilog.

"Tulad sa nakaraan, ang malaking bilang ng mga biktima ng kalamidad ay mga maralitang walang hanapbuhay, mangingisda at magsasakang nakatira sa mga lugar na peligroso sa pagbaha," anang PKP. Ang bahang dulot ng walang-habas na pag-ulan noong mga nakaraang araw ay sumalanata sa pang-araw-araw na buhay at kabuhayan ng mamamayan sa Metro Manila at sa mga prubinsya ng Bulacan, Bataan, Pampanga, Zambales, Pangasinan maging sa mga prubinsya ng hilagang bahagi ng Luzon."

"Ang walang-kaparis na antas at tindi ng pagbaha noong mga nakaraang taon ay kumulatibong resulta ng malawakang pagkawasak ng kapaligiran at pagkakalbo ng mga kagubatan, pagbabaw ng mga ilog at daluyan, maging ng kawalan o pagkabulok ng mga sistema ng pagtatapon ng basura at pangontra sa baha sa halos lahat ng mga kalunsuran," anang PKP.

Ang mga imahe ng mamamayang nagdurusa dahil sa malawakang pagbaha sa kalunsuran at ang pagkawasak ng kanilang mga tahanan at taniman ay absolutong taliwas sa imahe ng 'kaunlarang' inilalarawan ng rehimeng Aquino," pagdidiin ng PKP. "Ang ipinaghahambog ni Aquino na handa ang gubyerno nito sa mga kalamidad sa pamamagitan ng pag-iimbak ng relief goods sa mga lugar para sa ebakwasyon ay sumambulat sa mukha nito matapos ipahayag mismo ng mga lokal na upisyal na sapat lamang para sa isang araw ang naturang suplay."

"Ang totoo sa likod ng mabulaklak na mga talumpati ni Aquino, walang substansyal na ginagawa ang kanyang rehimen para lutasin ang mga batayang usapin na sanhi ng malawakang pagbaha at iba pang nagsasapeligro sa mamamayan sa mga gayong kalamidad," dagdag ng PKP.

Mas binibigyang prayoridad ng rehimeng Aquino ang kapakanan ng malalaking dayuhang kumpanya sa pagmimina, subalit hindi ang kapaligiran, mga maralitang magsasaka at katutubong mamamayan. Ipinapauna nito ang interes ng malalaking debeloper ng mga lupain at mga dayuhang katuwang nito subalit hindi ang interes ng mga manggagawa at malaking bilang ng mga taong walang hanapbuhay na naninirahan sa mga maralitang komunidad sa kalunsuran na itinataboy sa kanilang mga tahanan at lupa," anang PKP.