Terrorizing and detaining civilian families of NPA Red Fighters are serious violations of the international rules of war

Ka Efren
NDFP-FarSouth Mindanao Region
12 August 2012

On August 6, 2012, in Brgy Daligasaw, Santa Maria, Davao del Sur,  the 39th IB under the command of Lt. Col. Norman Zuniega arrested and forcibly detained Lindy Dawang, 21, a member of the Blaan tribe and the wife of a an NPA Red fighter. Lindy, who is six months pregnant  had no other recourse but to go with the 39th IB soldiers  who insisted she is an NPA surrenderee.  The 39th IB did not present any warrant of arrest. They brought her to the battalion headquarters in Sta Cruz, Davao del Sur and, according to the military’s press statement is “undergoing interrogation”.Again the following day, on August 7,  in Brgy San Isidro, Sta Maria,  Davao del Sur, another Blaan native named Tayet “Aying” Magwan 27, was arrested by the 39th IB and also brought to the battalion headquarters with her two-year old child. Aying had just arrived from Malapatan, Sarangani Province, after having fled from the 73rd IB’s continuous harassment simply because she is known as the wife of an NPA guerilla. This time, she was taken without a warrant of arrest, brought to the military camp and held in captivity for three days. The indigenous communities fear that like Lindy,  she is also undergoing interrogation and possibly torture.

The NDF-FarSouth Mindanao Region condemns in the strongest possible terms these vicious, relentless attacks of the AFP on civilians, especially women and children. Lindy Dawan and Aying Magwan are innocent, are not members of the NPA and are ordinary citizens of the state, (in the same way that the families of AFP soldiers are). As such, they and their children must be accorded their rights as citizens, as human beings and as women and children.  The 39th IB  and the 73rd IB of the 10th Infantry Division have no legal and moral bases whatsoever to detain, interrogate and terrorize them just because they are the wives of NPA Red fighters. This is a serious violation of the rules of war as stipulated in the Geneva Conventions, the CARHR-IHL and the United Nations’ rights of children.

In its desperate effort to gather intelligence information and coerce the NPAs into giving up their cause, the 39th IB in Davao del Sur has resorted to pressuring and terrorizing the wives and children of NPA guerillas who are traumatized and suffer intense misery and pain.  If this is Oplan Bayanihan’s concept of “winning the people’s hearts and minds,” then the AFP is practically digging its own grave.  The AFP will never be able to win the war through coercion, psywar, and dirty tricks, especially on the women and children.

The NDF-FSMR demands that the 39th IB under Lt. Col. Norman Zuniega must be held accountable for this flagrant and continuing attack on the women and children.  The 39th IB must also pay for whatever damages incurred , including hospital and medical bills and other expenses as a result of the trauma inflicted.  Most of all, we demand that the 39th IB and its chain of command be meted the necessary disciplinary action as stipulated in the international rules of war of which the Philippine Government is a signatory.

______________________________________


Ang pagpanghasi ug pagdetine sa sibilyang mga pamilya sa mga Pulang Manggugubat sa NPA seryoso nga mga kalapasan sa international rules of war

 
Ka Efren
National Democratic Front of the Philippines
FarSouth Mindanao Region

12 Agosto 2012

Niadtong Agosto 6, 2012, sa Brgy. Daligasaw, Santa Maria, Davao del Sur, ang 39th IB ilalom sa kamanduan ni Lt. Col. Norman Zuniega miaresto ug pugsanong midetine kay Lindy Dawang, 21 anyos, membro sa tribung Blaan ug asawa sa usa ka Pulang manggugubat sa NPA.  Si Lindy, nga unom ka bulan nga buntis walay nahimo kundili ang pagkuyog na lang sa mga sundalo sa 39th IB nga miinsister nga siya usa ka NPA surrenderee.  Ang 39th IB walay gipakitang warrant of arrest.  Gidala siya sa mga sundalo sa battalion headquarters didto sa Sta. Cruz, Davao del Sur ug, sumala sa press statement sa militar “gipailalom sa interogasyon”.

Sa misunod nga adlaw na usab, Agosto 7, sa Brgy. San Isidro, Sta. Maria, Davao del Sur, laing babayeng Blaan nga si Tayet “Aying” Magwan, 27 anyos, giaresto sab sa 39th IB ug gidala sa battalion headquarters kuyog ang iyang dos anyos nga anak.  Bag-ong abot pa lamang si Aying gikan sa Malapatan, Sarangani Province, human gilikayan ang mga pagpanghulga sa 73rd IB tungod lang kay nailhan siyang asawa sa usa ka gerilyang NPA.  Niining higayona, gidakop siya nga walay warrant of arrest, gidala sa military camp ug tulo ka adlawng gitaguan ayha gi-turn over sa PNP-Sta. Maria.  Ang katawhang lumad, partikular ang mga Blaan, nabalaka nga sama ni Lindy siya ipailalom sab sa interogasyon ug posibleng  pagtortyur.

Ang NDF-FarSouth Mindanao Region hugtanong nagakondena niining dautan ug paturagas nga pagpangatake sa AFP ngadto sa mga sibilyan, labina sa mga kababayen-an ug mga bata.  Sila ni Lindy Dawang ug Aying Magwan mga inosente, dili mga membro sa NPA ug ordinaryong lumulupyo, (susama sab sa mga pamilya sa mga sundalo sa AFP).  Kung mao, angayang ilhon ang mga katungod nila ug sa ilang mga anak isip molupyo, isip katawhan ug isip mga kababayen-an ug mga bata.  Ang 39th IB ug ang 73rd IB sa 10th Infantry Division walay legal ug moral nga kapanukaran o kun unsa pa man aron idetine, interogahon ug hadlokon sila tungod lamang kay sila mga asawa sa mga Pulang manggugubat sa NPA.  Usa kini ka seryosong paglapas sa mga balaod sa gubat nga gilatid sa Geneva Conventions, sa CARHR-IHL ug sa United Nations’ rights of children.

Sa ilang desperadong paningkamot aron makakuha og impormasyon ug pugson ang mga NPA nga buhian ang ilang kawsa, ang 39th IB sa Davao del Sur mihimo og pagpamig-ot ug pagpanghadlok sa mga asawa ug mga anak sa mga gerilyang NPA nga hilabihang nahasi ug nakaagom og grabeng pag-antos ug mga kasakit.  Kung mao kini ang konsepto sa Oplan Bayanihan sa “pagkabig sa kasingkasing ug hunahuna sa katawhan,”, susama lang nga ginakutkut sa AFP ang kaugalingong lubnganan.  Ang AFP dili gyud magmadaugon pinaagi sa pagpamig-ot,  saywar, ug hugawng mga taktika, labina batok sa mga kababayen-an ug mga bata.

Ginapanghingusog sa NDF-FSMR nga ang 39th IB ilalom ni Lt. Col. Norman Zuniega manubag niining ilang pagpanamastamas ug nagapadayong atake sa mga kababayen-an ug mga bata.  Ang 39th IB kinahanglang pabayron sa unsamang kadaut nga nahimo nila, apil ang mga bayronon sa ospital ug medisina ug uban pang mga gasto nga resulta sa nahiagomang trauma sa duha ka mga inahan ug ilang mga anak.  Labaw sa tanan, among ginaduso nga ang 39th IB ug ang ilang mga upisyal mapahamtangan og gikinahanglang aksyong pangdisiplina nga nahipatik sa internasyunal nga tamdanan sa gubat diin ang Gubyerno sa Pilipinas usa sa mga mipirma.