A Self-Criticism on The Paquibato Incident


Rigoberto F. Sanchez

Merardo Arce Command, Southern Mindanao Regional Operations Command, New People's Army
September 6, 2012


The Merardo Arce Command-Southern Mindanao Regional Operations Command of the New People’s Army (MAC- SMROC-NPA) takes full responsibility for the grenade throwing to an AFP detachment in Brgy. Fatima, Paquibato District, Davao City, September 1 at 8:30 PM. The NPA issues this self-criticism to apologize to the public and the families for the scores of casualties, including children. The NPA will take concrete measures to indemnify the victims consistent with the principles of revolutionary justice and the policies governing the New People’s Army and the revolutionary movement.

The NPA’s 1st Pulang Bagani Company made a wrong decision in initiating a tactical offensive against the AFP detachment located in a civilian population. The NPA’s 1st PBC aimed in trageting a legitimate target to emasculate the enemy and wipe out its structure that has placed the lives and properties of the people in danger. But it erred in considering the circumstances, combat intelligence and all pertinent operational information in instigating the NPA action. In the face of this gross mistake in judgement, the MAC-SMROC-NPA is currently initiating an internal investigation and is ready to take appropriate courses of action, to include among others, disciplinary action on the responsible unit.

The NPA stands firm for justice and truth and is prepared to rectify mistakes. By issuing this unflinching public apology and self-criticism, the NPA abides with the principled standpoint,viewpoint and method adopted by the NPA and the revolutionary movement.

------------------

Bisaya Version


Pagsaway-sa-kaugalingon Mahitungod sa Insidente sa Paquibato

Giangkon sa Merardo Arce Command- Southern Mindanao Regional Operations Command - New Peoples Army (MAC-SMROC-NPA) ang hingpit nga responsibilidad sa nahitabong paglabay sa granada batok sa AFP detatsment  didto sa Barangay Fatima, Paquibato District, Davao City niadtong Setyembre 1, alas 8:30 sa gabie. Gi isyu sa NPA kining pagsaway-sa-kaugalingon aron mangayo og pasaylo sa katawhan ug sa pamilya sa daghang kaswalti lakip na mga bata, nga resulta sa maong panghitabo.Himuon sa NPA ang konkretong lakang aron matabangan ang mga biktima subay sa mga prinsipyo sa rebolusyonaryong hustisya ug mga palisiyang nagdumala sa NPA ug sa rebolusyonaryong kalihukan.


Nakahimo'g sayop nga desisyon ang 1st Pulang Bagani Company (PBC)-NPA sa paglunsad niinig taktikal nga opensiba batok sa detatsment sa AFP diin nahimutang sa komunidad sa mga sibilyan. Tumong lang sa 1st PBC-NPA ang usa ka lehitimong target. Kini aron pukanon ang kaaway ug bungkagon ang istrtrukturang gimontar niini nga mibutang sa kinabuhi'g panginabuhian sa mga sibilyan sa dakong risgo. Apan, nasayop kini sa pagtan-aw sa mga sirkumstansya, combat intelligence ug tanang mahinungdanong operisyonal nga impormasyon sa pagpahamtang sa maong NPA aksyon. Atubangan niining dako kaayong sayop sa paghukom,ang MAC-SMROC-NPA kasamtangang nagpahigayon og kaugalingong imbestigasyon ug andam nga mohimo'g saktong mga lakang, lakip ang pagpahamtang og disiplinaryong aksyon ngadto sa responsableng yunit sa NPA.

Ang NPA kanunay'ng nagbarog sa kamatuoran ug hustisya ug andam kining motul-id sa mga kasaypanan. Sa pag-isyu niining lig-on ug walay duha-duhang pag-angkon ug pagsaway-sa-kaugalingon, ang NPA nagatuman sa prinsipyadong baroganan, panlantaw ug pamaaging dugay nang gisagup sa NPA ug sa rebolusyonaryong kalihukan.


(Sgd) Rigoberto F. Sanchez
Tigpamaba
Merardo Arce Command
Southern Mindanao Regional Operations Command
New People's Army