ANG BAYAN, 7 Setyembre 2012

40 taon ng krisis at terorismo ng estado

20120907pi
Download PDF
Apatnapung-taon na ang nakararaan, subalit hindi pa rin nabubura ang alaala ng batas militar sa kamalayan ng mamamayang Pilipino. Hindi maghilom-hilom ang mga sugat na iniwan ng pasistang diktadurang US-Marcos sa harap ng patuloy na pagsupil ng reaksyunaryong estado sa mamamayan at sa kanilang rebolusyonaryong paglaban. Gamitin natin ang ika-40 anibersaryo ng pormal na deklarasyon ng batas militar sa darating na Setyembre 21 upang magbalik-tanaw sa brutalidad ng paghaharing...