Inaatake ng Mapanalasang Peace & Development Team ang Kabuhayan ng mga Magsasaka sa Guinobatan, Albay


Florante Orobia
Santos Binamera Command, NPA-Albay
Setyembre 18, 2012

Ipinagmamayabang ng tagapagsalita ng 2nd IB na tagumpay daw ng operasyong Peace & Development Team (PDT) ang “pamamahagi” sa mga magsasaka ng ilang parsela ng lupang matagal nang sinaklaw ng huwad na programang CARP. Ang totoo, pananabotahe ito sa kabuhayan ng mamamayan sa ilang baranggay ng Guinobatan, Albay na mahigit isang taon nang sinasalanta ng PDT.

Mula pa noong dekada ‘80, sama-samang ipinaglaban ng mga magsasakang tenante sa ilang dating asyenda ang kanilang karapatan sa lupang binubungkal sa mga baranggay ng Guinobatan na ngayo’y saklaw ng mga operasyong PDT ng 2nd IB. Bunga ng kanilang pagkakaisa, makailang-ulit na nakapaglunsad ang mga magsasaka ng mga kampanya upang ibaba ang upa sa lupang hawak pa noon ng mga asendero/panginoong maylupa at upang mapaunlad ang produksyon.

Sa ngayon, pinananatili nila ang pagpusisyon sa mga dati nilang agi at patuloy nilang nilalabanan ang mapanlinlang na CARPER. Batid ng mga magsasaka na hindi sa ilalim ng CARPER, at  lalong hindi sa pamamagitan ng Oplan Bayanihan ng AFP,  kundi sa patuloy na nagkakaisang pagkilos lamang ng mga magsasaka makakamit ang kahilingan ng mga magsasaka na magkaroon ng sapat na lupang mabubungkal.

Kailangang maging mapagmatyag ng mga magsasakang apektado ng Oplan Bayanihan sa saklaw ng PDT. Sa pahayag ni Maj. Narzan Oboyes, inakusahan nitong tagasuporta ng BHB ang mga magsasakang tenante na nakaposisyon sa mga lupain na tinatarget nilang bulabugin. Sa malisyosong paratang na ito, pinapawalang-sala nila ang kanilang kampanya ng pag-atake sa kabuhayan ng mamamayan at inaaming target ng kanilang kontra-insurhensyang kampanyang PDT ang mga sibilyang magsasaka. Katawa-tawa ang kasinungalingan nila na ang  BHB ang nangangamkam ng lupa.

Malinaw ang balak ng operasyong PDT ng 2nd IBPA sa ilalim ng Oplan Bayanihan na wasakin ang pagkakaisa ng mga magsasaka at guluhin ang makatwirang pagposisyon ng mga tao sa lupang nabanggit. Desperado ang 2nd IBPA na pagtakpan ang kontra-insurhensiyang kampanya nila na patuloy na kinamumuhian ng mga residente sa mga baranggay na saklaw ng mga operasyong PDT. Pati ang pananabotahe nito sa kabuhayan ng mga residente at simpleng pag-escort sa pagsusurbey ng Municipal Agrarian Reform Office (MARO) ay pinapalabas pa nilang “tagumpay”. Nais din ng tropa ng 2nd IBPA na pawalang-saysay ang naging pagkilos at nananatiling pagkakaisa ng mga residente na apektado ng PDT upang palayasin ang kanilang tropa.
Florante Orobia
Tagapagsalita


Website- http://bhbalbay.blogspot.com/
Email- npa_albay@yahoo.com