Ipinagluluksa ng PKP ang pagkamatay ng abugado ng bayan na si Romeo T. Capulong

Partido Komunista ng Pilipinas
Setyembre 18, 2012English version: CPP mourns death of people's lawyer Romeo T. Capulong

Ipinararating ng buong kasapian ng Partido Komunista ng Pilipinas ang taos-pusong pakikiramay nito sa nagdadalamhating pamilya, mga kaibigan at kasamahan ng abugado ng bayan na si Atty. Romeo T. Capulong, na pumanaw noong Setyembre 16 dahil sa matagal na karamdaman.Sumasaludo ang mga rebolusyonaryong pwersang pinamumunuan ng PKP sa kanyang di matatawarang ambag sa usapang pangkapayapaan, kabilang ang pagsusulat ng mahahalagang kasunduang bilateral na nagtakda ng nararapat na takbo ng usapan. Ipinagtanggol niya ang mga bilanggong pulitikal, mga magsasaka, manggagawa at iba pang biktima ng pampulitikang panunupil nang walang anumang kabayaran. Kabilang sa kanyang mga naging kliyente ang tagapangulong tagapagtatag ng PKP na si Jose Maria Sison na kalauna'y nagwagi matapos ang anim na taong pakikibakang ligal sa mga korteng European kaugnay ng mga gawa-gawang kasong ipinukol sa kanya ng mga imperyalistang US at ng tuta nitong rehimeng Arroyo. Buong tapang na sinuong ni Ka Romy ang hamon sa kabila ng mga nagdudumilat na banta mula sa mga reaksyunaryong pwersa, kabilang ang makailang ulit na pagtatangka sa kanyang buhay. Ang kanyang di nagmamaliw na komitment ay mula sa kanyang taal na paniniwala sa pagiging makatarungan ng rebolusyonaryong adhikain.


Markado na ang mga nagawa niya para sa mga taong tinulungan niya at sa kabuuang daloy ng rebolusyonaryong pakikibaka at hindi na ito kailanman  mabubura sa kanyang pagpanaw.