Nagluluksa ang NDFP sa pagpanaw ni Atty. Romeo T. Capulong, ang punong tagapayong ligal nito at kampeon ng mga pinagsasamantalahan at inaapi

National Council
National Democratic Front of the Philippines 

18 Setyembre 2012

Original (English): NDFP mourns the passing away of Atty. Romeo T. Capulong, its chief legal counsel and champion of the exploited and oppressed

Taimtim na nagluluksa ang buong National Democratic Front of the Philippines (NDFP) sa pagpanaw ni Atty. Romeo T. Capulong, ang Punong Tagapayong Ligal nito at kampeon ng mga pinagsasamantalahan at inaapi. Ang pamunuan ng NDFP, lahat ng mga alyadong organisasyon nito, ang NDFP Negotiating Panel, mga konsultant at istap nito, ay nagpapaabot ng taos-pusong pasasalamat sa matagal at di matatawarang paglilingkod na inialay niya sa usapang pangkapayapaan at iba pang larangan ng pakikibaka ng sambayanan.Ipinapaabot namin ang taos-pusong pakikidalamhati sa kanyang asawang si Pia, sa kanyang mga anak na sina Alex, Eduardo at Roma Pia, at sa iba pang myembro ng kanyang pamilya, sa marami niyang kaibigan at katrabaho sa Pilipinas at sa ibayong dagat.

Si Romy, gaya ng tawag sa kanya ng kanyang mga kaibigan at kasamahan, ang walang-kawangis na Punong Tagapayong Ligal ng NDFP. Sa usapang pangkapayapaan, gumampan siya ng susing papel sa pormulasyon at negosasyon ng The Hague Joint Declaration, sa Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees (JASIG), sa Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law (CARHRIHL) at sa iba pang kasunduang bilateral. Minaksimisa niya ang kanyang kasanayang ligal at mapangkumbinsing kakayahan upang magkaroon ng kaisahan kahit sa pinakamahihirap na usapin. Siniyasat at nirepaso niya ang bawat dokumento sa usapang pangkapayapaan ng GRP/GPH-NDFP.

Siya na ang tagapayong ligal ng mga negosyador ng NDFP sa usapang pangkapayapaan noong 1986-1987. Noong 1989, sinamahan niya sa The Netherlands ang ilang tagapagtaguyod ng kapayapaan. Noong 1990, dumating siya kasabay ni Congressman Jose V. Yap sa usapang pangkapayapaan para sa masaklaw na talakayan.

Mula 1992 hanggang 2008, sa kabila ng kanyang mabigat na iskedyul kaugnay ng pagtataggol sa mga bilanggong pulitikal, mga magsasaka, manggagawa at ibang binibiktima ng pulitikal na panunupil, dumating siya para tumulong sa usapang pangkapayapaan. Lahat ng 12 kasunduang bilateral mula 1992 hanggang 2004 ay napagkasunduan dahil sa di matatawarang tulong ng kanyang kasanayang ligal at  matibay na paninindigan para sa rebolusyonaryong kilusan.

Noong Enero 2000, binuo ni Romy ang Updated NDFP Position on the Issue of Prisoners of War and the GRP-NDFP Peace Negotiations, kung saan "nirespeto at inayunan ng NDFP ang karapatan ng mga POW nito para sa patas na paglilitis sa isang tunay na binuong hukumang bayan o hukumanag militar at ang lahat ng mga garantiya para sa nararapat na proseso."

Noong Marso 15, 2004, sinulat niya ang mahalagang dokumentong "The Meaning, Scope and Implications of the Oslo Joint Statement on the 'Terrorist' Listing of the Communist Party of the Philippines (CPP), the New People's Army (NPA) and the Chief Political Consultant of the National Democratic Front of the Philippines (NDFP)." Buung-buo itong tinanggap ng Negotiating Panel ng NDFP bilang pusisyon nito at iniharap sa Negotiating Panel ng GRP sa pormal na pag-uusap sa Oslo noong Marso 30, 2004.

Kahit pagkatapos suspindihin ng dating Pres. Gloria Arroyo ang pormal na pag-uusap noong Hulyo 2005, dumating si Romy para sa impormal na mga pag-uusap sa Oslo noong Agosto 2005. Pagkatapos niyon, nanatili siyang aktibo sa mga pagsisikap para umusad ang usapang pangkapayapaan sa GRP/GPH. Noong bandang huli ng Abril 2012, kahit mayroon na siyang karamdaman, nasabi niya na lalahok pa rin siya sa mga pagsisikap para mapapalaya ang mga konsultant ng NDFP, sina Alan Jazmines, Tirso Alcantara at iba pang mga konsultant at tauhang protektado ng JASIG.

Dagdag sa lahat ng nagawa niya para sa Negotiating Panel ng NDFP at kay Prof. Jose Maria Sison, ang Punong Pampulitikang Konsultant ng NDFP, kampeon si Romy ng mga pinagsasamantalahan at inaapi. Hinawakan niya ang mga kaso ng mga bilanggong pulitikal, ng mga taong di makatarungang inakusahan, ibinilanggo o hinatulan ng mga karaniwang krimen na paglabag sa doktrinang Hernandez hinggil sa mga kasong pulitikal.

Kampeon siya ng adhikain ng 10,000 magsasaka sa Hacienda Looc. Sumanib siya sa kanila, tumindig kasama nila sa mga banta ng mga taong nais magtaboy sa kanila mula sa kanilang mga lupain. Mahal na mahal siya ng mamamayan ng Hacienda Looc, na magiliw siyang itinuring na "Hulog ng Langit".

Nakiisa siya sa mga magsasaka at manggagawa ng Hacienda Luisita sa kanilang pakikibaka para sa lupa. Ang matibay niyang paninindigan ay nagpagalit sa militar, na nagpakana ng masaker noong Nobyembre 2004. Di siya natinag sa mga banta ng militar upang militanteng lumaban para sa mga karapatan ng mga manggagawa at magsasaka, kahit pagkatapos ng asasinasyon kay Bishop Alberto Ramento, Konsehal Abel Ladera, Fr. Tadena at marami pang lider-manggagawa.

Ang ligal na kasanayan ni Romy ay malawak na kinilala rin sa ibang bansa. Inihalal siya ng United Nations General Assembly bilang UN Judge ad litem sa UN International Tribunal hinggil sa dating Yugoslavia. Pangatlo siya na nakakuha ng pinakamaraming boto sa 24 na nahalal na internasyunal na hukom. Nagsilbi rin siyang isa sa mga abugado ng internasyunal na pangkat na nagtanggol kay Prof. Sison sa European Court mula noong Abril 2003 hanggang sa kanilang pagwawagi noong Setyembre 2009. Binuo ang internasyunal na pangkat nina Romy at ng mahuhusay na abugado mula Belgium, Germany, France at The Netherlands.

Hindi siya naawat ng mga banta sa kanyang buhay at ng ilang tangkang asasinasyon upang ipaglaban ang mga karapatan ng mga pinagsasamantalahan at inaapi. Gumawa siya ng mga praktikal at epektibong hakbang bilang pag-iingat subalit determinado siyang nagpunyagi sa kanyang gawain para sa sambayanan.

Kahimat lubos ang pagkalungkot namin sa pagpanaw ni Romy, batid naming ang kanyang diwa at inspirasyon ay mabubuhay sa puso ng sambayanang kanyang pinaglingkuran.


Mabuhay si Atty. Romeo T. Capulong, abugado ng bayan, bayani ng sambayanan!