Pagpupugay kay Kasamang Noel “BigBoy” Sanchez

Fortunato Magtanggol  
Southern Tagalog Chapter (RCTU)
September 14, 2012

Matatag na manggagawa, rebolusyonaryo


Isinilang si Noel Sanchez noong Disyembre 7, 1965 sa Matang Tubig, Canlubang, Calamba, Laguna. Panganay siya sa limang magkakapatid.


Nag-aral siya ng elementarya sa Majada Elementary School. Nagtapos naman siya ng hayskul sa Rizal Institute sa Canlubang. Nagtapos siya ng kolehiyo sa Letran College Calamba sa kursong mechanical engineering. Pumasok din siya sa Don Bosco Manpower Training Center.

Pumasok siya bilang manggagawa sa Nestle Philippines Cabuyao noong 1988. Dalawang taon siyang “apprentice” dito bilang estudyante ng Don Bosco bago naging regular na manggagawa noong 1990. Ang Nestle ang kanyang unang pagawaang pinasukan.

Paglilingkod sa manggagawa at sambayanan


Bahagi si Noel Sanchez sa muling pagbangon ng kilusang unyon sa kanilang pagawaan mula sa marahas na pagkadurog noong 1987. Kabilang na siya sa mga responsableng lider-manggagawa na bumalikat ng mga gawain sa unyon kahit pa noong bantulot sa takot ang masang manggagawa sa pagawaan ng Nestle.

Nakilala siya ng mga manggagawa at mga kasama sa pakikibaka bilang BIGBOY, hindi lamang dahil sa kanyang taas at laki ng katawan, kundi dahil sa laki ng kanyang puso sa paglilingkod, tibay ng paninindigan, at laki ng komitment para sa masang manggagawa at aping mamamayan.

Sa panahon ng kasagsagan ng kanilang ikalawang welga sa pagawaan ng Nestle, ipinakita niya ang kanyang kasigasigan, katatatagan, at husay sa pamumuno. Inspirasyon ng manggagawa ng Nestle ang kanyang katatagan lalo na noong panahon ng panunupil sa kanilang hanay na umabot sa pagpaslang sa kanilang pangulo na si Diosdado “Ka Fort” Fortuna.

Batid niyang walang ibang maggagawad ng katarungan kay Ka Fort at sa kanilang mga manggagawa kundi sila mismong mga manggagawa at sa kanilang pagsisikhay na kamtin ang tagumpay ng pakikibaka. Kung kaya, bilang isang mulat-sa-uring manggagawa, humakbang pa siya pasulong lampas sa pakikibaka ng kanilang welga.

Isa siyang mahusay na edukador at organisador sa hanay ng masang manggagawa. Tumuwang siya sa mga kasama na nag-organisa sa mga manggagawa sa Cabuyao at nagbuo ng Cabuyao Workers Alliance.

Wala siyang pinipiling gawain. Noong kasagsagan ng kampanya para sa eleksyong 2010, kabilang siya sa mga nag-organisa sa balangkas ng POPL sa Lupang Arenda sa Taytay, Rizal. Matapos ito, boluntaryo din siyang nagpalipat ng gawain sa saklaw ng probinsya ng Laguna nang malaman niyang nangangailangan dito ng dagdag na lakas-tauhan.

Sa mga pagkilos na isinulong at nilahukan ng kilusang manggagawa, kilala siyang matibay na kakapit-bisig ng mga manggagawa lalo na sa panahon ng mararahas na pagbuwag ng pasistang pulisya at militar. Mahusay niyang ginamit ang bentahe ng kanyang laki at ang kanyang tapang sa mga labanan sa kalsada. Nasubok ang kanyang tatag sa maraming pakikibaka sa lansangan.

Inobliga siya ng kanyang karamdaman na magpahinga muna at magpagaling. Dahil sa pisikal na limitasyon niya at habang nagpapagaling, ginampanan niya ang pagiging office administrator ng LEADER Inc., isang institusyon ng manggagawa.

Isa siyang tunay na lider na nakalapat ang paa sa lupa kung kaya madaling lapitan ng manggagawa at hindi kina-iilangan ng masang manggagawa lalo sa panahong sila ay nangangailangan.

Hindi siya kinakitaan ng panghihina kahit dumanas ng kagipitan sa kabuhayan ang kanyang pamilya. Dahil sa kanyang matiyagang pagmumulat sa kanyang pamilya, mahigpit ang pagsuporta sa kanya ng kanyang mahal na asawa, dalawang anak, at mahal na mga kapatid.

Palaging pasulong ang kanyang pag-iisip. Hindi siya nag-isip man lamang na umatras o iwanan ang laban kahit sa panahon ng kanilang kagipitan. Wika nga niya, “Walang ibang landas kundi pasulong!”

Si Kasamang BigBoy bilang rebolusyonaryo


Naging kasapi siya ng Revolutionary Council of Trade Unions (RCTU) sa loob ng pagawaan noong taong 1993. Sumumpa at naging kasapi ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) noong 1994. Kumilos siya sa yunit ng Partido na kumikilos sa kanyang pagawaang pinagtatrabahuhan. Mula noon nagtuluy-tuloy na ang kanyang buhay rebolusyonaryo hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay.


Maningnig ang kanyang pagiging rebolusyonaryo. Noong 1994, sa diwa ng inilunsad na Ikalawang Dakilang Kilusang Pagwawasto (IDKP) at sa panawagan ng PKP sa rehiyon, kabilang siya sa mga unang batch ng mga kasapi ng RCTU na nag-exposure at nag-integra sa Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa okasyon ng ika-26 taong anibersaryo ng PKP, sa mga unang taon ng pagsusulong ng IDKP na sinimulan noong 1992.

Hindi naging limitasyon ang kanyang laki at bigat. Kasama siya ng ilampung manggagawang tinahak ang mahabang kaparangan at mga matataas na kabundukan sa Quezon upang makasalamuha ang mga mahal na kasapi ng BHB na kumikilos doon.

Bago iginupo ng karamdaman, kabilang si Kasamang BigBoy sa mga responsableng kasama sa sentro ng kilusang manggagawa sa rehiyon.
Saksi ang maraming kasama na kahit dinapuan na siya ng karamdaman, palaging nasa isip niya ang mga kasama at gawain. Saksi ang mga kasama kung paano niya nilabanan ang kanyang karamdaman para madugtungan pa ang kanyang 18 taong serbisyo sa mamamayan bilang rebolusyonaryo.
isang matayog na punong narra,
subok sa panahon sa kanyang tatag;
sa pagkabuwal nito,
magbibigay init sa mga nais kumanlong,
sa magpupundar ng kanilang tahanan.

Tulad ng punong narra, ang laki at tatag ni Kasamang BigBoy ay magsisilbing inspirasyon sa maraming manggagawa at mamamayang kanyang pinaglingkuran. Sa kanyang pagpanaw, mananatili siyang buhay na haligi sa mga mulat-sa-uring manggagawang magpupundar ng panibagong lipunan sa malapit na hinaharap. Hindi man niya ito masasaksihan, kasama natin si Kasamang BigBoy sa pagtataguyod ng sosyalismo – ang tanging lipunan ng at para sa manggagawa – hanggang sa pagpawi ng mga uri at pagsasamantala. Ito ang kanyang misyong binalikat upang tamasahin ng kanyang mga anak at ng mga susunod pang salinlahi.

Pinakamataas na pagpupugay ang iginagawad ng Revolutionary Council of Trade Unions-Southern Tagalog sa buhay at pakikibaka ni Kasamang Noel “BigBoy” Sanchez!

Kasamang BigBoy, bayani ng kilusang manggagawa!
Mabuhay ang mga simulain at pakikibaka ni Kasamang Noel “BigBoy” Sanchez!

Rebolusyonaryong hustisya para sa lahat ng manggagawang biktima ng panunupil at pagsasamantala!

Isulong ang DIGMANG BAYAN!