Pakikialam ng gubyernong US sa tunggalian sa South china Sea, pagdaong ng US warship sa Subic, binatikos ng PKP

Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas

Setyembre 04, 2012

Tinuligsa ng Partido Komunista si US Secretary of State Hillary Clinton sa "pakikialam nito sa tunggalian sa South China Sea sa pamamagitan ng pagtulak sa mga bansa sa Southeast Asia na pawang naghahabol sa pinagtutunggaliang mga isla at lupain, na magkaroon ng komon na pusisyon  upang magamit iyon ng US sa pakikipaggirian nito sa China. Gayundin, kinundena ng PKP ang pagdating at pagdaong kahapon ng isa na namang barkong pandigma ng US sa Subic Naval Base."Ginagamit ng US ang tunggalian sa South China Sea para bigayang-matwid ang patakarang interbensyon nito sa Asia-Pacific at paggigiit ng masaklaw na ultra-nasyunalistang interes sa krusyal na rutang pangkaragatan," anang PKP. "Sa mga nakaraang taon, tuluy-tuloy na inuupat ng gubyerno ng US ang tunggalian sa South China Sea, binabraso ang Vietnam, ang Pilipinas at iba pang bansa na maglabas ng mga pahayag na kontra sa China at humingi ng tulong militar sa US."

Tinukoy ng PKP na ang gubyerno ng US ay nagsikap ngunit nabigong kunin ang kolektibong paninindigan ng Association of Southeast Asian Nations laban sa China noong Hulyo sa pulong nito sa Cambodia. 

"Nais ng gubyerno ng US na magbuo na kaisahan na anti-China na bubuuin ng iba't ibang bansa at suportado ng US, sa usapin ng tunggalian sa South China Sea at gamitin ito upang ipresyur ang China na ibukas ang ekonomya nito at pahintulutan ang lubos na liberalisasyon sa kalakalan at patakaran sa pamumuhunan," anang PKP.

"Pinaiigting ng imperyalistang gubyerno ng US ang interbensyon nito sa Asia-Pacific sa desperadong pagsisikap na maibsan ang matagal nang resesyon sa ekonomya ng US at sa pandaigdigang kapitalistang sistema," anang PKP. "Ang China ay nananatiling pinakamalaking katuwang sa ekonomya ng US. Gayunpaman, kailangang ng US na magpalakas ng militar at pampulitikang impluwensya nito sa rehiyon nang sa gayon ay ibayong mapasok nito ang ekonomya ng China."

"Ang pagdaong ng USS Frank Cable, isang barkong pandigma ng Amerika na nagbibigay ng suportang pandagat sa pang-atakeng submarino ng US Navy, ay isa na namang sampal sa pambansang soberanya ng Pilipinas, at naaayon sa pagsisikap ng US na mabuo ng lakas militar nito at iparamdam ang kapangyarihan nito sa Asia-Pacific," anang PKP.

Mahigit lamang dalawang linggong nakaraan, dumaong din sa Maynila ang isang barkong pandigma ng US, ang USS Millius na isang missile destroyer. "Ang papadalas na interbensyunistang pagpasok sa teritoryo ng Pilipinas, na  pinalalabas na 'mapagkaibigang mga pagbisita' at 'rutinang pagdaong' ay bahagi ng pagsisikap ng US na ipataw ang kapangyarihang militar nito sa rehiyon."

Walang kahihiyang pinahihintulutan ng papet na rehimeng Aquino ang gubyerno ng US na lapastanganin ang soberanya ng Pilipinas at gamiting tambayang militar ang Pilipinas ng interbenyunismo nito sa rehiyon.