Pinabubwelo ng pagkakatalaga kay Roxas ang eleksyon sa 2013, PPP chacha at mga demolisyon ni Aquino--PKP


Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Setyembre 01, 2012

Ipinahayag ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) na ang pagkakatalaga kay Sec. Mar Roxas bilang kalihim ng Department of Interior and Local Government (DILG) ay nakaayon sa estratehiya ng rehimeng Aquino para tiyakin ang tagumpay sa eleksyon sa 2013, ibwelo ang kampanya para sa pagbago ng konstitusyon at paigtingin ang kampanyang demolisyon sa mga komunidad ng maralitang lunsod.

"Ang pahayag na 'walang pulitika' sa likod ng pagkakatalaga kay Roxas ay sukdulang kaipokrituhan at panlilinlang," anang PKP. "Presidente si Roxas ng naghaharing Liberal Party. Punung-puno siya ng ambisyong maging presidente sa 2016."

"Bilang kalihim ng DILG, tiyak na gagamitin ni Roxas ang network ng lokal na pamahalaan upang palawakin pa ang impluwensya at organisadong makinarya ng Liberal Party," anang PKP. "Gagamitin din niya ang kanyang kapangyarihan bilang pinuno ng Philippine National Police (PNP) upang siguruhin ang pagtatalaga ng mga kaalyadong upisyal ng pulisya sa mga susing pusisyon para matiyak na pabor sa kanila ang resulta ng eleksyong sa 2013."

"Masugid na tagapagtaguyod si Roxas ng liberalisasyon at ng buong bungkos ng patakaran ng International Monetary Fund at World Bank," anang PKP. "Itinutulak niyang pahintulutan ang malalaking kapitalistang dayuhan na magmay-ari ng buo ng mga negosyo sa Pilipinas. Itinutulak niya ang ganap na dayong kontrol sa proyekto ng light railway system sa Cavite. Tagapagtaguyod siya ng programang Public-Private Partnership ng rehimeng Aquino at tiyak na gagamitin niya ang kanyang pwesto sa DILG upang itulak sa buong bansa ang mga proyektong PPP."

"Siguradong gagamitin ni Roxas ang kanyang pusisyon sa DILG para tiyakin ang suporta ng mga upisyal ng lokal na gubyerno para sa 'chacha' sa mga susunod na buwan," anang PKP.

"Tulad ni Aquino, galing si Roxas sa isa sa pinakamalalaking pamilya ng mga panginoong maylupa sa Pilipinas. Tulad ni Aquino, lubos na kinamumuhian ni Roxas ang masang anakpawis na Pilipino," anang PKP. "Sa nakaraang taon, itinutulak niya ang papalayas sa mga magsasaka sa agrikultural na komunidad ng San Jose del Monte, Bulacan, dahil ang lupang binubungkal ng mga residente sa loob ng ilang dekada ay inaangkin ng angkan ng kanyang ina na mga panginoong maylupa, ang mga Araneta. Ang lupa ay inihahanda bilang sentro ng transportasyon at terminal para sa proyektong ekstensyon ng LRT."

"Bilang kalihim ng DILG, pamamatnugutan din ni Roxas ang masterplan sa demolisyon ng rehimeng Aquino na maghahawan ng malawak na lupain sa Metro Manila sa pamamagitan ng pwersahang pagtataboy sa mga komundad ng maralitang lunsod sa ngalan ng 'flood control'," anang PKP.

"Pinatatampok ng pagkakatalaga kay Roxas ang nagpapatuloy at papalalim ng alitang paksyunal sa loob ng rehimeng Aquino," anang PKP. "Eksaktong kabaliktaran ng pansamantalang pagtatalaga kay dating DILG secretary Jesse Robredo, na namatay sa pagbagsak ng eroplano dalawang linggo na ang nakaraan, ibinigay kay Roxas ang buong kapangyarihang ireorganisa ang DILG at ang kumpletong kontrol sa PNP."

“Bago pa man uminit ang upuan niya bilang kalihim ng DILG, inalis na ni Roxas si Rico Puno, kilalang tauhan ng grupong “Kabarilan”, na hinirang noong 2010 bilang undersecretary partikular para mamuno sa PNP.”